Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over oprichting Kenniscentrum Wageningen, te weten:

- de motie-Reitsma over compensatie voor het noorden van het land (25458, nr. 6).

(Zie vergadering van 16 december 1997.)

In stemming komt de motie-Reitsma (25458, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven