23 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen) (33078);

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2011 (33240-I);

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2011 (33240-IIA);

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011 (33240-IIB);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2011 (33240-III);

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2011 (33240-IV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011 (33240-V);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 (33240-VI);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011 (33240-VII);

Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2011 (33240-IXA);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011 (33240-IXB);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2011 (33240-X);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011 (33240-XII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 (33240-XIII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 (33240-XV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 (33240-XVI);

Wijziging van een aantal wetten, houdende regels betreffende zelfstandige bestuursorganen die onder de Minister van Infrastructuur en Milieu ressorteren en enige wijzigingen ter actualisatie, vereenvoudiging en verduidelijking (Aanpassingswet zbo's IenM aan de Kaderwet zbo's) (33250).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda Europese Raad en Eurozone Top van 28 en 29 juni 2012 (griffienr. 150875);

een, van alsvoren, ten geleide van het Verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 26 juni 2012 (griffienr. 150834.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 25 juni 2012 (griffienr. 150842.01);

een, van alsvoren, inzake hoofdlijnen van de brief met de richtlijnen voor de Koninkrijksdelegatie naar de 67e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York (griffienr. 150882);

een, van alsvoren, inzake aanvulling artikel 100 brief piraterijbestrijding (griffienr. 147832.13);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Defensie en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan (griffienr. 147778.05);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans moet worden onderhandeld, met als peildatum 30 juni 2012 (griffienr. 150931);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling Europese consumentenagenda (griffienr. 150898);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling richtsnoeren vignet voor lichte particuliere voertuigen (griffienr. 150884);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake versterking van de prestaties in de strafrechtketen (griffienr. 150909);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake kabinetsreactie Actieagenda Bouwteam (griffienr. 150681.01);

een, van alsvoren, inzake reis naar Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius en Curaçao, juni 2012 (griffienr. 150889);

een, van alsvoren, ten geleide van het Besluit van 29 juni 2012 tot wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (verhoging maximumpercentage saneringsheffing) (griffienr. 150901);

een, van alsvoren, ten geleide van de junicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2012 (griffienr. 150917);

een, van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, inzake uitspraak van het EU-hof inzake leges langdurig ingezeten derdelanders (griffienr. 150932);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Beleidsregel doelmatigheid in het hoger onderwijs (griffienr. 150881);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad 9 en 10 juli 2012 te Brussel (griffienr. 150934);

een, van alsvoren, ten geleide van het Verslag van de Eurogroep van 21 juni 2012 te Luxemburg en de Eurogroep van 27 juni 2012 (griffienr. 150797.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Ecofinraad van 22 juni 2012 te Luxemburg (griffienr. 150797.02);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake eerlijke handelspraktijken (griffienr. 150022.01);

een, van alsvoren, inzake ministeriële regeling tot wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas in het kader van gassamenstelling (griffienr. 150912);

een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel besluit handelsregister (griffienr. 150878);

een, van alsvoren, inzake twee mededelingen van de Europese Commissie betreffende de interne markt (griffienr. 150910);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake ontwerpbesluit tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie in verband met een technische wijziging (Voorhangprocedure) (griffienr. 150871);

een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (griffienr. 150915);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met een uitzondering op de identificatieplicht voor jeugdigen en met de aanwijzing van Sanquin als zorgaanbieder (griffienr. 150869).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het Rapport Risico's voor de overheidsfinanciën; inzicht en beheersing (griffienr. 150864);

een, van alsvoren, ten geleide van het Rapport Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking; Cijfers 2011 (griffienr. 150892);

een, van alsvoren, ten geleide van de Achtergrondstudie Publieke organisaties en private activiteiten en rapport Kaderwet zbo's; reikwijdte en implementatie (griffienr. 150859);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aan de Tweede Kamer van 5 juli 2012 inzake actualisatie webdossier (griffienr. 150956);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Geldstromen in het hoger beroepsonderwijs in 2010; Beeld van drie hogescholen (griffienr. 150894);

een, van de Nationale Ombudsman, ten geleide van het rapport "Schulden komen nooit alleen. Aandachtspunten voor behoorlijke schuldhulpverlening" (griffienr. 150891).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van L.S., inzake nationale politie (griffienr. 149362.20);

een, van A.J.K. te A., inzake financiële problemen en gepest van buren (griffienr. 150942).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van A.H. te T.A., inzake paspoort voor een baby (griffienr. 150923);

een, van P.v.K. te L.a.d.V., inzake kiesstelsel (griffienr. 150936);

een, van J.M., inzake 5% huurverhoging (griffienr. 149553.66).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van M.R., inzake wetsvoorstel Onderwijstijd (griffienr. 149763.36);

een, van C.K., inzake Onderwijswijs (griffienr. 149763.35);

een, van M.v.d.H. te U., inzake wetsvoorstel 32640 (Onderwijstijd) (griffienr. 149763.34).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van M.M. te N., inzake ESM (griffienr. 149994.25);

een, van H.S., inzake ongelijke behandeling van big en niet-big geregistreerde psychologen in btw-maatregel (griffienr. 150868.18);

een, van A.F.v.G., inzake ESM (griffienr. 149994.28).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van M.S., inzake behandeling btw-maatregelen voor psychologen (griffienr. 150868.13);

een, van M.v.K., inzake brief btw-politiek (griffienr. 150868.15);

een, van R.V., inzake een akelig sprookje (griffienr. 150868.25);

een, van W.v.d.K., inzake de gevolgen van btw voor de niet-big psycholoog (griffienr. 150868.21).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Financiën en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van A.H.R. te A., inzake ritueel slachten (griffienr. 148165.91).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

een, van H.J.D., inzake verhoging AOW-leeftijd (griffienr. 150364.08);

een, van J.d.G., inzake zelf sparen voor pensioen (griffienr. 150935);

een, van H.E., inzake bezwaren tegen verhoging AOW-leeftijd per 1-1-2013 (griffienr. 150364.09);

een, van C.D., inzake wetsvoorstel 33290 (Wet verhoging AOW-leeftijd) (griffienr. 150364.10).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van D.H., inzake protest tegen wetgeving zelfbeschikking (griffienr. 150940).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven