21 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag ( 33212 ).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdA, de SP, de OSF en 50PLUS ertegen, zodat het is aangenomen.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen.

Aan het einde van deze marathonsessie die zich over drie etmalen heeft uitgespreid – wij zijn maandagavond om 18.00 uur begonnen en wij leven nu woensdagmorgen om 0.45 uur – wil ik alle leden bijzonder bedanken voor hun uithoudingsvermogen en hun intensieve bijdrage aan de behandeling van de verschillende wetsvoorstellen.

Ik spreek ook mijn dank uit voor de vertegenwoordigers van de regering. Op dit moment wordt de regering vertegenwoordigd in de persoon van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mijn dank gaat evenzeer uit naar onze eigen medewerkers van de Griffie, die zich de afgelopen weken buitengewoon hebben ingespannen bij de ondersteuning van onze leden.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Eenzelfde waardering spreek ik uit voor de medewerkers van de bewindspersonen, die hier deze drie etmalen aanwezig zijn geweest en die hier ook de rest van het afgelopen jaar zijn verschenen. Wij hebben plezierig kunnen overleggen in dit eerste jaar van de zittingsperiode van de Eerste Kamer.

Natuurlijk gaat onze dank ook zeer zeker uit naar de vertegenwoordigers van de Dienst Verslag en Redactie.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Iedere vergadering, hoe vroeg of hoe laat ook, zijn zij hier zeer getrouw in voldoende aantallen aanwezig om vast te leggen wat wij hier met elkaar bespreken.

Ik heb nog een bijzonder persoon uit te luiden, namelijk Peter Riemersma. Hij zit boven op de publieke tribune. Negen jaar lang heeft hij voor en namens de Kamer – Peter, ga even staan – de verslaglegging voor onze website en de publicaties over onze werkzaamheden verzorgd. Daarmee heeft hij een bijzondere bijdrage geleverd aan het geven van meer bekendheid aan het werk van de Eerste Kamer. Peter, wij wensen je alle goeds voor de toekomst. Wij danken je zeer voor jouw intensieve bijdrage en het promoten van de Eerste Kamer. Dank je wel!

(applaus)

De voorzitter:

Laat ik de vertegenwoordigers van de filmende pers die ons volgen niet vergeten. Zij zitten daar in het hoekje. Zij zijn voornemens om een programma over de Eerste Kamer te maken, zoals al eerder een programma over de Tweede Kamer is gemaakt. U hebt ongetwijfeld aan zijn optreden gemerkt dat de heer Thissen vandaag in het bijzonder in de belangstelling stond. Zijn toneelspel was vandaag weer van grote klasse.

Ik wens alle leden graag een bijzonder goed reces. Ik wens degenen die ver weg op vakantie gaan veel plezier. Kom vooral heelhuids weer terug. Datzelfde geldt natuurlijk voor de mensen die in Nederland blijven en onderweg zijn. Hopelijk zien wij elkaar allemaal in goede gezondheid terug op de eerstvolgende vergaderdag en dat is, zoals het er nu naar uitziet, 11 september van dit jaar. Ik wens u allen een heel goede vakantieperiode. Dank u wel.

(geroffel op de bankjes)

Sluiting 0.49 uur.

Naar boven