12 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting) ( 33121 ),

en over:

  • - de gewijzigde motie-Sent c.s. over de ontwikkeling van de kredietverleningssituatie in Nederland (33121, letter J).

(Zie vergadering van 3 juli 2012.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Essers (CDA):

Voorzitter. Aan het einde van het debat van vorige week over de bankenbelasting heb ik aangekondigd dat mijn fractie een afweging zou maken tussen het inzetten van de begrote opbrengst van de bankenbelasting van 600 mln. voor het gezond maken van de Nederlandse overheidsfinanciën en de risico's die je met de invoering van deze belasting loopt doordat de kredietverlening kan worden aangetast. Gelet op de duidelijke toezeggingen die de staatssecretaris tijdens dit debat heeft gedaan, variërend van het niet slaan van het KB bij een drastische verslechtering van de economische situatie tot het indien nodig bijsturen in de sfeer van begunstiging van het beleid na het slaan van het KB, is de balans van deze afweging doorgeslagen in het voordeel van de bijdrage aan de overheidsfinanciën. We zullen derhalve voor stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sent c.s. (33121, letter J).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Reuten (SP):

Voorzitter. We vinden dit best wel een lastige motie. Dat hangt op de nuances in de formulering. Mijn fractie zal om de volgende redenen tegen de motie stemmen. Kredietverlening zal sowieso duurder worden doordat er veiligheidsmaatregelen aan banken worden opgelegd. Veiligheid heeft een prijs. De separate effecten van elke maatregel uit een reeks van maatregelen, waarvan de bankenbelasting er een is, zijn niet te traceren. De SP-fractie is het met het kabinet eens dat het gerechtvaardigd is dat banken een prijs betalen voor steunverlening, maar het ingrijpen indien noodzakelijk, wat met de motie wordt gevraagd, is ons inziens vaag. Dat zou het intrekken van de bankenbelasting tot gevolg kunnen hebben. Daar stemmen wij niet mee in.

Mevrouw De Boer (GroenLinks):

Voorzitter. De motie zoals deze oorspronkelijk is ingediend vorige week, is mede door ons ondertekend. Toch zullen wij nu de motie niet steunen, en wel vanwege de wijziging; dat mag duidelijk zijn. Oorspronkelijk luidde de motie dat indien noodzakelijk, de regering voorstellen zou doen om in te grijpen. Dit is veranderd in: "onmiddellijk in te grijpen". Wij vinden dat het ingrijpen in samenspraak met het parlement moet gebeuren. Er mag geen vrijbrief gegeven worden aan de regering om eigenmachtig in te grijpen. Wij snappen dat wetswijzigingen sowieso via het parlement moeten verlopen. Blijkbaar is er een reden geweest om de motie te wijzigen. Wij staan erop dat een en ander in overleg met het parlement plaatsvindt. Wij zullen de motie in haar huidige vorm dan ook niet steunen.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, D66 en 50PLUS voor de motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de OSF ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Putters

Naar boven