18 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013) ( 33287 ),

en over:

  • - de motie-Ester c.s. over herziening fiscaal regime inzake kosten woon-werkverkeer (33287, letter I).

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, D66, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de PVV, de SP, 50PLUS en de OSF ertegen, zodat het is aangenomen.

Het woord is aan de heer Ester.

De heer Ester (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil mijn motie aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Ester stel ik voor, zijn motie (33287, letter I) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven