17 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013 ( 33288 ).

De voorzitter:

Over dit wetsvoorstel is hoofdelijke stemming gevraagd.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Meurs (PvdA):

Voorzitter. Mijn fractie begrijpt de voorgestelde maatregelen in het licht van de bezuinigingsopgave. In het debat hebben wij aangegeven, niet ten principale en onder alle omstandigheden tegen een eigen risico te zijn. De minister heeft een heldere uiteenzetting gegeven over de gemaakte afwegingen. Wij zijn tevreden met het feit dat de lagere inkomens volledig worden gecompenseerd. Echter, met de huidige maatregelen ontstaat een lappendeken aan eigen bijdragen en compensaties die voor burgers die afhankelijk zijn van zorg, ondoorzichtig en onvoorspelbaar is. Wij zullen daarom tegen het wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Van Kappen, Kneppers-Heijnert, Knip, Kuiper, Van der Linden, Lokin-Sassen, Van Rey, Schaap, Scholten, Schouwenaar, Strik, Swagerman, Terpstra, Thissen, Vos, Beckers, Van Bijsterveld, De Boer, Van Boxtel, Brinkman, Bröcker, Broekers-Knol, Dupuis, Duthler, Engels, Essers, Ester, Flierman, Franken, Ganzevoort, Fred de Graaf, Thom de Graaf, De Grave, Hermans, Hoekstra, Holdijk en Huijbregts-Schiedon.

Tegen stemmen de leden: Klever, Koole, Kox, De Lange, Meurs, Nagel, Noten, Postema, Putters, Quik-Schuijt, Reuten, Reynaers, Ruers, Schrijver, Sent, Slagter-Roukema, Smaling, Sörensen, Van Strien, Vliegenthart, Vlietstra, De Vries, Barth, Beuving, Van Dijk, Elzinga, Faber-van de Klashorst, Frijters-Klijnen, Machiel de Graaf, Marcel de Graaff en Ter Horst.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met 37 tegen 31 stemmen is aangenomen.

Naar boven