Agenda opgesteld 10 juni 2022

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 14 juni

14.00 uur

Woensdag 15 juni

10.15 uur

Donderdag 16 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met

35 729

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

De Voorzitter: dhr. Van Nispen verzoekt om een hoofdelijke stemming over beide wetsvoorstellen.

De Voorzitter: op 31 mei jl. heeft de Kamer, met de daarvoor ingevolge artikel 137, vijfde lid, vereiste gekwalificeerde meerderheid, ingestemd met het splitsingsvoorstel op stuk nr. 15. Dan komen nu in stemming de wetsvoorstellen zoals die als gevolg van die splitsing luiden.

Voor die wetsvoorstellen is ingevolge artikel 137, vierde lid, een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat zij een tweede lezing van een voorstel tot wijziging van de Grondwet betreffen. Dat wil zeggen dat wij de voorstellen alleen kunnen aannemen met ten minste een 2/3 meerderheid.

wetsvoorstel I (nr. 16)

– artikelen I en II

– beweegreden

(hoofdelijk)

– wetsvoorstel I (nr. 16)

wetsvoorstel II (nr. 17)

– artikelen I en II

– beweegreden

(hoofdelijk)

– wetsvoorstel II (nr. 17)

NB. Indien beide wetsvoorstellen worden aangenomen, wordt in het opschrift van wetsvoorstel II voor «correctief referendum» ingevoegd «decentraal».

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

35 729, nr. 9

– de motie-Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen

35 729, nr. 10

– de motie-Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum

35 729, nr. 11

– de motie-Inge van Dijk c.s. over het evalueren van bestaande vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau

35 729, nr. 12

– de motie-Baudet over uitspreken dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn

35 729, nr. 13

– de motie-Baudet over de uitslag van een bindend referendum hoe dan ook opvolgen

35 729, nr. 14

– de motie-Baudet over het aantal op te halen handtekeningen niet hoger laten zijn dan 300.000

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

36 003

Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)

36 003 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikelen I t/m XLII

– artikel XLIII, onderdelen A t/m P

– amendement Van Nispen/Sneller (10,I) over de mogelijkheid van herziening van een strafzaak na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie

– onderdeel Q

– onderdeel R

– amendement Van Nispen/Sneller (10,II)

– onderdeel S

– amendement Van Nispen/Sneller (10,III) (invoegen onderdeel Sa)

– onderdelen T t/m FF

– artikel XLIII

– artikelen XLIV t/m XLVA

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Dierproeven

De Voorzitter: dhr. Wassenberg wenst zijn moties op stuk nrs. 130 en 131 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld.

Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 336, nr. 128

– de motie-Wassenberg/Graus over in kaart brengen welke dierproeven geen tot weinig voorspellende waarde hebben

32 336, nr. 129

– de motie-Wassenberg over de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie stimuleren om overbodige dierproeven te verminderen

32 336, nr. 130 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Wassenberg c.s. over een actieplan voor een snelle verlaging van het aantal in voorraad gedode proefdieren

32 336, nr. 131 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Wassenberg c.s. over een plan van aanpak om de transitie naar proefdiervrije innovaties te versnellen

32 336, nr. 132

– de motie-Graus/Wassenberg over voorrang voor initiatieven die bijdragen aan een onmiddellijke daling van het aantal dierproeven

32 336, nr. 133

– de motie-Graus over geen overheidsfinanciering meer voor niet voor de mens relevante en/of gediskwalificeerde dierexperimenten

32 336, nr. 134

– de motie-Graus over stoppen met dierproeven in het kader van de Europese chemicaliënwetgeving en de Chemicals Strategy for Sustainability

32 336, nr. 135

– de motie-Graus/Wassenberg over stoppen met het fokken, houden en doden van boventallige, overbodige en niet-relevante proefdieren

32 336, nr. 136

– de motie-Beckerman/Wassenberg over minimaal 50% van de NVWA-inspecties onaangekondigd laten zijn

32 336, nr. 137

– de motie-Beckerman/Wassenberg over een tijdpad om dierproeven voor veiligheidstesten te beëindigen

32 336, nr. 138

– de motie-Tjeerd de Groot over binnen de Transitie Proefdiervrije Innovatie werk maken van het OMA-model

32 336, nr. 139

– de motie-Tjeerd de Groot/Haverkort over het oplossen van knelpunten op de route van lab naar praktijk

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur

35 925-VII, nr. 152

– de motie-Van Houwelingen over uitspreken de gang van zaken rondom de gemeentelijke herindeling van Haren te betreuren

35 925-VII, nr. 153

– de motie-Van Houwelingen over een onderzoek naar het verloop van de herindeling van de gemeente Haren

35 925-VII, nr. 154

– de motie-Van Houwelingen over uitspreken dat gemeentelijke herindelingen nooit gedwongen mogen plaatsvinden

35 925-VII, nr. 155

– de motie-Van Houwelingen over uitspreken dat gemeentelijke herindelingen voorafgegaan moeten worden door lokale referenda

35 925-VII, nr. 156

– de motie-Van Houwelingen over uitspreken dat een herindeling geen doorgang kan vinden als een van de gemeentes zich ertegen uitspreekt

35 925-VII, nr. 157

– de motie-Van Houwelingen over uitspreken dat herindelen an sich geen doel mag zijn

35 925-VII, nr. 158

– de motie-Dekker-Abdulaziz/Romke de Jong over het snel oppakken van acties om te komen tot een groter eigen belastinggebied

35 925-VII, nr. 159

– de motie-Dekker-Abdulaziz/Romke de Jong over raadsleden en Statenleden betrekken bij opstelling van het nieuwe financieringssysteem

35 925-VII, nr. 160

– de motie-Inge van Dijk/Van der Graaf over een onderzoek naar de wenselijkheid van een nood- of solidariteitsfonds voor financiering van decentrale overheden

35 925-VII, nr. 161

– de motie-Van der Graaf/Inge van Dijk over verevening van de overige eigen middelen beter laten aansluiten bij de werkelijk ontvangen bedragen

35 925-VII, nr. 162

– de motie-Van der Graaf over een passende structurele oplossing voor gemeenten met een onverklaarbaar groot negatief herverdeeleffect

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet

35 896, nr. 23

– de motie-Leijten over geen adviescommissie instellen over de interpretatie van artikel 57 van de Grondwet

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Voortgangsrapportage lood in drinkwater

27 625, nr. 568

– de motie-Nijboer c.s. over het instellen van een verbod op loden leidingen

27 625, nr. 569

– de motie-Nijboer c.s. over de weg naar de Huurcommissie openstellen voor bewoners in het vrije segment om vervanging van loden leidingen af te dwingen

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 974

Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet voldoende betaalbare woningen

34 974, nr. 11

– de motie-Leijten over de normering van 30% enkel gebruiken om het aandeel sociale huurwoningen te verhogen

34 974, nr. 12

– de motie-Leijten over een moratorium op sloop totdat het woningtekort tot 2% is teruggebracht

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Slachtofferbeleid

33 552, nr. 92 (aangehouden)

– de motie-Mutluer over bij spreekrechtwaardige feiten slachtoffers altijd de mogelijkheid geven om te spreken tijdens het OM-hoorgesprek

33 552, nr. 93 (aangehouden)

– de motie-Mutluer over de mogelijkheid voor slachtoffers om bij een OM-strafbeschikking een verzoek tot schadevergoeding mondeling toe te lichten

33 552, nr. 94

– de motie-Mutluer over data beschikbaar stellen aan Slachtofferhulp Nederland om slachtoffers actief te kunnen benaderen

33 552, nr. 95 (overgenomen)

– de motie-Helder over ernstige mishandelings- en zedenzaken niet via een OM-strafbeschikking afdoen

33 552, nr. 96

– de motie-Slootweg/Helder over de uitzonderingsgrond in artikel 184 van de Wegenverkeerswet helemaal schrappen

33 552, nr. 97

– de motie-Ellian over het automatisch ontvangen van een afschrift van een vonnis of arrest

33 552, nr. 98

– de motie-Ellian over onderzoek doen naar kwalijke praktijken van letselschadebehandelaars

33 552, nr. 99

– de motie-Van Nispen over het nader uitwerken van het herstelrecht vanuit het perspectief van het slachtoffer

33 552, nr. 100

– de motie-Van Nispen over het aanpakken van knelpunten in de huidige aanpak van sekten

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch Zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte

29 247, nr. 352

– de motie-Van den Berg over het periodiek inventariseren van de voorbeelden van toepassing van innovatieve technieken en passende zorgpraktijken

29 247, nr. 353

– de motie-Van den Berg over borgen dat het Zorginstituut behandelingen uit het pakket kan halen en voorwaarden kan stellen

29 247, nr. 354

– de motie-Hijink over de acute geboortezorg, de intensive care, de spoedeisendehulppost en de banen van zorgverleners in het LangeLand Ziekenhuis behouden

29 247, nr. 355 (aangehouden)

– de motie-Ellemeet/Van den Berg over de financiële verantwoording die voortvloeit uit het amendement-Ellemeet c.s. (32 768, nr. 27) beperken tot waar de indieners om gevraagd hebben

29 247, nr. 356

– de motie-Tielen over in het kader van passende zorg de toegevoegde waarde van een medisch generalist onderzoeken

29 247, nr. 357

– de motie-Den Haan over alleen nog subsidies verstrekken voor pilots die structureel worden geïmplementeerd

29 247, nr. 358

– de motie-Van der Plas over een evaluatie van de transitie naar loondienst van medisch specialisten in de ziekenhuizen waar deze transitie al heeft plaatsgevonden

29 247, nr. 359

– de motie-Van der Plas over het effect van spoedpleinen op de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg en de leefbaarheid in de regio

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

31 293, nr. 623

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over voorzieningen voor het jonge kind

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

31 936, nr. 941

– de motie-Koerhuis c.s. over de Kamer regelmatig informeren over de vakantievluchten die Groningen-Eelde en Maastricht-Aachen van Schiphol hebben overgenomen

31 936, nr. 942 (overgenomen)

– de motie-Van Baarle over concrete en structurele verbetering van de arbeidsvoorwaarden op Schiphol

31 936, nr. 943

– de motie-Van Baarle over het oplossen van het personeelstekort op Schiphol

31 936, nr. 944

– de motie-Van Baarle over het verminderen van het aantal afhandelaren op Schiphol

31 936, nr. 945

– de motie-Graus over overflow van Schiphol ten goede laten komen van regionale luchthavens.

31 936, nr. 946

– de motie-Graus over schipholisering van beveiligers en bagageafhandelaars door de nationale luchthaven

31 936, nr. 947 (aangehouden)

– de motie-Graus over een onafhankelijk onderzoek naar het falende Schipholbeleid

31 936, nr. 948

– de motie-Graus over op zoek gaan naar een geschikte CEO voor Schiphol

31 936, nr. 949

– de motie-Kröger c.s. over de dienstbaarheid van Schiphol aan Nederland centraal stellen

31 936, nr. 950

– de motie-Kröger c.s. over een juridisch houdbaar systeem voor het innemen en herverdelen van slots

31 936, nr. 951

– de motie-Alkaya/Van der Molen over regels om te voorkomen dat nieuwe afhandelaren kunnen concurreren op arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en veiligheid

31 936, nr. 952

– de motie-Inge van Dijk c.s. over samen met de provincie, Schiphol Group en de luchthaven Maastricht Aachen Airport het traject naar een luchthavenbesluit uitwerken

31 936, nr. 953

– de motie-Van Haga/Smolders over het stellen van harde eisen aan Schiphol rondom passagiersstromen

31 936, nr. 954

– de motie-Van Haga/Smolders over het leger inzetten bij organisatorische problemen op Schiphol

31 936, nr. 955

– de motie-Van Haga/Smolders over de raad van commissarissen verzoeken de directeur van Schiphol te ontslaan

31 936, nr. 956 (aangehouden)

– de motie-Van Raan/Kröger over een plan over de omvang van de energievraag van de lucht- en scheepvaart

31 936, nr. 957 (aangehouden)

– de motie-Van Raan/Kröger over bij luchthavens handhaven op ontbrekende natuurvergunningen

31 936, nr. 958

– de motie-Van Raan/Kröger over het bijhouden van de duurzaamheidsbeloftes van de luchtvaartsector

31 936, nr. 959

– de motie-Van der Plas/Van Haga over het inzetten van Defensie op Schiphol

31 936, nr. 960

– de motie-Van der Plas/Van Haga over regie nemen in het spreiden van de capaciteit van luchtverkeer

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2021

36 100, nr. 5

– de motie-Heinen c.s. over in de Comptabiliteitswet de voorwaarde opnemen dat de Staten-Generaal zich voldoende geïnformeerd achten

36 100, nr. 6 (overgenomen)

– de motie-Alkaya over het aantal incidentele suppletoire begrotingen terugdringen

36 100, nr. 22 (gewijzigd, was nr. 7)

– de gewijzigde motie-Alkaya over onderzoek doen naar effecten voordat er een wet rekeningrijden wordt ingediend

36 100, nr. 8

– de motie-Sneller c.s. over een rapporteringstolerantiegrens van 1% voor de rijksrekening

36 100, nr. 9

– de motie-Nijboer c.s. over middelen pas aanwenden als getoetst is dat de gekozen aanpak effectief en doelmatig is

36 100, nr. 10

– de motie-Inge van Dijk c.s. over onderzoeken hoe het versterken van de sociale participatie kan leiden tot meer vertrouwen

36 100, nr. 11 (overgenomen)

– de motie-Van der Lee c.s. over toewerken naar vier momenten per jaar om de Kamer te informeren over budgettaire voorstellen

36 100, nr. 12

– de motie-Van Raan/Sneller over bij alle beleidsvoorstellen toelichten hoe ze bijdragen aan de brede welvaart

36 100, nr. 13

– de motie-Van Raan c.s. over in de jaarverslagen op een duidelijke manier naar voren brengen in hoeverre bredewelvaartsdoelen zijn gehaald

36 100, nr. 14

– de motie-Van Raan c.s. over een rijksbegroting die op eenduidige wijze inzicht geeft in de uitgaven aan concrete doelen

36 100, nr. 15

– de motie-Van Raan c.s. over onderzoeken hoe meer inzicht geboden kan worden in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid

36 100, nr. 16

– de motie-Van Raan/Dassen over een visie om de vooruitgang van de brede welvaart onafhankelijk te maken van economische groei

36 100, nr. 17

– de motie-Dassen c.s. over onderzoeken hoe burgerbudgetten participatie kunnen versterken

36 100, nr. 18

– de motie-Ephraim over een overzicht van mogelijke besparingen binnen de twaalf ministeries

36 100, nr. 19

– de motie-Ephraim over een driemaandelijkse rapportage over de kwaliteit van de financiële verslaglegging

36 100, nr. 20

– de motie-Omtzigt over de motie over lopende uithuisplaatsingen binnen zes maanden uitvoeren

36 100, nr. 21

– de motie-Omtzigt/Alkaya over evenveel geld beschikbaar stellen aan huishoudens die in grote problemen komen als wordt betaald aan nadeelcompensatie van drie kolencentrale-eigenaren

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

34 400, nr. 6

Brief van het presidium over het verlengen van het Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten en het tijdelijk protocol parlementaire ondervraging nogmaals met een jaar te verlengen.

Stemming

18. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

De Voorzitter: mw. Van Esch wenst haar motie op stuk nr. 326 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

22 343, nr. 326 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Esch/Beckerman over in de Veiligheidsagenda het thema wildlife crime betrekken bij het thema aanpak milieucriminaliteit

36 120, nr. 1

19. Debat over de Voorjaarsnota 2022 met maximum spreektijden van:

8 minuten voor VVD en D66

7 minuten voor PVV en CDA

6 minuten voor SP, PvdA, GroenLinks

5 minuten voor de Partij voor Dieren, Forum voor Democratie, ChristenUnie, JA21, SGP, Denk, VOLT, BBB, Fractie Den Haan en BIJ1

2.5 minuut voor de Groep Van Haga, het lid Omtzigt en het lid Gündoğan

20. Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 19/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501-31, nr. 668

21. Tweeminutendebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal

Beleid met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

22. Tweeminutendebat Kinderopvang (CD d.d. 21/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 322, nr. 445

23. Tweeminutendebat Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD d.d. 12/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD d.d. 08/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. Tweeminutendebat Drugsbeleid (CD d.d. 12/05)) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 714

27. Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

(1e termijn Kamer)

36 088

28. Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022)

35 920

29. Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

36 069

30. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting)

Dinsdag 21 juni

14.00 uur

Woensdag 22 juni

10.15 uur

Donderdag 23 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 384

Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek

35 384 (bijgewerkt t/m amendement nr. 22)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Hijink (20,I) over het handhaven van de vergunningplicht voor ongerichte preventieve onderzoeken naar onbehandelbare ziekten en aandoeningen

– amendement Van der Laan (17,I) over het vervangen van een verbod op inlichtingen over nevenbevindingen door het inkaderen van onderzoek gericht op nevenbevindingen

– onderdeel B

– amendement Van der Laan (17,II)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m F

– amendement Van der Laan (17,III)

– gewijzigd amendement Ploumen (9,I) over het wel melden van nevenbevindingen bij bevolkingsonderzoek

NB. Indien zowel 17 als 9 wordt aangenomen, wordt de met 17,III voorgestelde tekst van het voorgestelde artikel 9a ingevoegd als lid 01 in artikel 9a.

– nader gewijzigd amendement Westerveld (22) over de noodzaak van gebruik van een zorgstandaard of een vergunning bij preventief gezondheidsonderzoek naar kanker

– amendement Van der Laan (16,I) over de mogelijkheid van het stellen van voorwaarden aan de inlichtingenplicht van aanbieders

– onderdeel G

– onderdelen H t/m N

– amendement Hijink c.s. (18,I) over een evaluatie van de Wet preventief gezondheidsonderzoek vier jaar na inwerkingtreding van deze wet

– onderdeel O

– onderdeel P

– artikel I

– artikel II

– amendement Ploumen (8) over het aanwijzen van categorieën waarvoor steeds doorverwijzing voor onderzoek plaatsvindt (invoegen artikel IIA)

– artikel III

– artikel IV, onderdeel A, aanhef

– amendement Hijink (20,II)

– amendement Van der Laan (17,IV)

– gewijzigd amendement Ploumen (9,II)

NB. Indien zowel 17 als 9 wordt aangenomen, wordt de met 17,IV, onderdeel 2, voorgestelde tekst van het voorgestelde artikel 9a ingevoegd als lid 01 in artikel 9a.

– amendement Van der Laan (16,II)

– amendement Hijink c.s. (18,II)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel IV

– artikelen IVA en V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Langetermijnagenda

– Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022

– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)

– Tweeminutendebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo) (CD d.d. 24/05)

– Tweeminutendebat Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf (31 015, nr. 258)

– Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 01/06)

– Tweeminutendebat Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag (CD d.d. 13/04)

– Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 20/04)

– Tweeminutendebat Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (30 872, nr. 279)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 20/04)

– Tweeminutendebat Jeugdbeleid (CD 18/5)

– Tweeminutendebat Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie (31 288, nr. 960)

– Tweeminutendebat Innovatie (CD 25/05)

– Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 02/06)

– Tweeminutendebat Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen (CD d.d. 02/06)

– Tweeminutendebat Water (CD d.d. 07/06)

– Tweeminutendebat Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie (CD d.d. 07/06)

– Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 13 juni 2022 (CD d.d. 08/06)

– Tweeminutendebat Regionale luchthavens (CD d.d. 08/06)

36 082 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs))

35 833 (Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp)

35 929 (Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten))

35 332 (Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

36 003 (Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022))

36 064 (Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage))

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 916 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

36 037 (Voorstel van de leden Paternotte en Segers tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon)

35 914 (voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (voortzetting))

35 756 (Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (voortzetting))

36 057 (Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen)

28, 29 en 30 juni (week 26)

– Tweeminutendebat Coronasteunpakket (CD d.d. 12/5)

35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

35 943 (Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg)

36 017 (Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 144))

35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail)

35 824 (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

36 002 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022))

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

5, 6 en 7 juli (week 27)

36 081 (Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb))

8 juli tot en met 5 september 2022 (week 28 t/m 35)

zomerreces

6, 7 en 8 september (week 36)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 825 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte)

35 892 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing))

35 991 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen)

13, 14 en 15 september (week 37)

35 915 (Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (re-en dupliek)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 386 (voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (voortzetting)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 501 (Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen)

35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers)

35 157 (voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 406 (voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 523 (voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

Te agenderen debatten

1. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

2. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

3. Debat over de aankomende klimaattop in Sharm-el-Sheikh (COP27) (Teunissen) (Minister-President)

4. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (Van der Laan) (Minister SZW, Minister OCW, Staatssecretaris VWS)

5. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

6. Debat op hoofdlijnen over digitale zaken (Staatssecretaris BZK, Minister EZK en Minister J&V)

7. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat en Energie)

8. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister-President, Minister J&V, Minister MZ)

9. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (Minister BZK)

10. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK)

11. Debat over de Staat van de rechtsstaat (Minister BZK)

12. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

13. Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen (Peters) (Minister voor RB)

14. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (Minister Financiën)

15. Debat over de aanpak van zorgfraude (Hijink) (Minister Langdurige zorg en Sport)

16. Debat over persvrijheid en persveiligheid (Werner) (Staatssecretaris OCW, Minister J&V)

17. Debat over het stikstofbeleid (Bisschop) (Minister voor Natuur en Stikstof, Minister LNV)

18. Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie (Azarkan) (Minister J&V)

19. Debat over de renovatie van de Afsluitdijk (Van der Molen) (Minister I&W)

20. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (Minister Financiën)

21. Debat over het bericht dat een topambtenaar van het Ministerie van OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet (Martin Bosma) (Staatssecretaris OCW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-President)

2. Dertigledendebat over de sluiting van gespecialiseerde GGZ-instellingen (Westerveld) (Minister Langdurige zorg en Sport)

3. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan) (Staatssecretaris Financiën, Minister BHO)

4. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

5. Dertigledendebat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (Agema) (Minister VWS)

6. Dertigledendebat over de modernisering van het staatsnoodrecht (Ephraim) (Minister BZK)

7. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (Minister Financiën)

8. Dertigledendebat over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren (Azarkan) (Staatssecretaris J&V, Staatssecretaris BZK)

9. Dertigledendebat over de inzet en deelname van het kabinet aan het International Migration Review Forum (Van Haga) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

10. Dertigledendebat over het bericht dat het Ministerie van VWS ziekenhuizen in de coronacrisis ontmoedigde hun intensive care uit te breiden (Van Haga) (Minister Langdurige zorg en Sport)

11. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak (Omtzigt) (Minister J&V, Minister SZW)

12. Dertigledendebat over het rapport «Handleidingen aan de Poort 2–1» (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister BZK)

13. Dertigledendebat over het bericht dat aftappen van communicatie toch mogelijk is ondanks dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de «sleepwet» stemde (Baudet) (Staatssecretaris BZK)

14. Dertigledendebat over de UNESCO-status van de Waddenzee in relatie tot de plannen voor gaswinning (Kröger) (Minister voor Natuur en Stikstof)

15. Dertigledendebat over een mogelijke integratie van het Duitse en Nederlandse leger (Van Haga) (Minister Defensie)

16. Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak Gino (Markuszower) (Minister RB)

17. Dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19 (Omtzigt) (Minister BZK, Minister VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 13 juni 2022 van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de langere termijn van het coronabeleid

Maandag 13 juni van 14.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over «Mondzorg: een goed begin is het halve werk» (Kamerstuk 35 882)

Maandag 20 juni van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Maandag 20 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2023

Maandag 20 juni 2022 van 15.15 tot 18.15 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht (Kamerstuk 35 974)

Dinsdag 21 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 17.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 23 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 23 juni van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 27 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wet uitvoering breed offensief (Kamerstuk 35 394)

Maandag 27 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Jaarverslag en Slotwet 2021

Dinsdag 28 juni van 17.00 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 29 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 30 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 30 juni van 18.00 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 4 juli van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wet inzake Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden (Kamerstuk 36 080)

Maandag 4 juli 2022 van 14.30 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Beleidsnota BUHA-OS

Maandag 12 september 2022 van 13.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (Kamerstuk 36 101)

Maandag 12 september van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Deelnemingenbeleid

Maandag 26 september 2022 van 11.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 26 september van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Alkaya «Van «neutrale» arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening» (Kamerstuk 35 727)

Maandag 17 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 31 oktober van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2023

Maandag 14 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Recessen

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022

Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Voorjaarsreces 2023: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023

(geen avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023 en geen vergadering op woensdag 15 maart 2023)

Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023

(Koningsdag: donderdag 27 april 2023)

Hemelvaart 2023: donderdag 18 mei 2023 (geen vergadering)

Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023

Naar boven