Agenda opgesteld 15 april 2022

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 19 april

14.00 uur

Woensdag 20 april

10.15 uur

Donderdag 21 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg hoofdlijnenbrief Hoger Onderwijs en Wetenschapsbeleid

31 288, nr. 952

– de motie-Van der Woude/Van der Graaf over een eenduidige visie op maatschappelijke impact, waaronder valorisatie

31 288, nr. 953

– de motie-Van der Woude/Van der Molen over een onafhankelijke evaluatie van het programma Erkennen en Waarderen

31 288, nr. 954 (aangehouden)

– de motie-Westerveld over bij de plannen voor een nieuwe bekostiging afstappen van de nadruk op nominaal studeren

31 288, nr. 955

– de motie-Westerveld over de centrale medezeggenschapsraad instemmingsrecht geven over de bezoldiging van de toezichthouders van de instelling

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

35 261

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 261 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel I, onderdelen A t/m C

– gewijzigd amendement Leijten (16) over het vervallen van het onderscheid tussen natuurlijke personen enerzijds en ondernemingen en rechtspersonen anderzijds in het elektronisch verkeer

– amendement Leijten (15) over een actieve instemming van de geadresseerde op elektronische verzending door een bestuursorgaan

– amendement Leijten (13) over geen verzuim voor de duur van de verminderde bereikbaarheid van het bestuursorgaan

*– amendement Leijten (18) over instemming van de betrokkene voorafgaand aan het verwijderen van elektronische berichten

– onderdeel D

– onderdelen E t/m M

– artikel I

– artikelen Ia t/m XXXVII

– beweegreden

Stemverklaring: mw. Leijten

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid

De Voorzitter: mw. Kathmann wenst haar motie op stuk nr. 670 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

26 448, nr. 670 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kathmann/Maatoug over onderzoeken of en hoe een onafhankelijk medische oordeel (financieel) toegankelijker kan worden voor zieke werknemers

26 448, nr. 671

– de motie-Van Baarle over het aankaarten van situaties waarin uitkeringsgerechtigden er vanwege TARGET2 financieel op achteruit zijn gegaan

26 448, nr. 672

– de motie-Léon de Jong over voorkomen dat mensen een te lage WIA-uitkering ontvangen door een rigide berekening van het loon

26 448, nr. 673

– de motie-Léon de Jong over bewerkstelligen dat medewerkers van uitvoeringsorganisaties zonder medische bevoegdheid geen medische diagnoses stellen

26 448, nr. 674

– de motie-Van Kent over een protocol waarbij moeilijk objectiveerbare ziektes door het UWV bij keuringen worden erkend en serieus genomen

26 448, nr. 675

– de motie-Omtzigt over binnen twee jaar voldoen aan ILO-verdrag 121 over arbeidsongeschiktheid

26 448, nr. 676

– de motie-Omtzigt over het verlies van de sterk gestegen arbeidskorting voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering meenemen in studies

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 962

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden)

35 962 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, onderdeel A

– gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts (10,I) over een ruimere definitie van onvoorspelbaar werkpatroon

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Kathmann/Maatoug (13) over het beperken van de mogelijkheden voor een verbod op nevenwerkzaamheden en over de mogelijkheid een geldig verbod alsnog te kunnen vernietigen

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts (10,II)

– onderdeel D

– onderdelen E t/m G

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

35 962, nr. 11

– de motie-Léon de Jong/Maeijer over actief verzet tegen EU-bemoeienis met ons sociaal beleid en arbeidsmarktbeleid

35 962, nr. 12

– de motie-Maatoug/Kathmann over de informatievoorziening over de loonheffingskorting bij twee banen verbeteren

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij de interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

36 072, nr. 1

– de motie-Omtzigt c.s. over verscherpt toezicht op de oliewinning en afvalwaterinjectie

36 072, nr. 2

– de motie-Omtzigt/Beckerman over begin 2023 een korte parlementaire hoorzitting houden over de oliewinning en afvalwaterinjectie

36 072, nr. 3

– de motie-Omtzigt c.s. over het de NAM onmogelijk maken om de vergunning voor afvalwaterinjectie te vervreemden

36 072, nr. 4

– de motie-Beckerman over borgen dat Drenthe doorslaggevende zeggenschap moet krijgen

36 072, nr. 5

– de motie-Kröger over het meenemen van de oliewinning in Schoonebeek in de energiebesparingsplannen van het kabinet

36 072, nr. 6

– de motie-Agnes Mulder c.s. over de afvalwaterinjectie in Twente dit jaar beëindigen

36 072, nr. 7

– de motie-Agnes Mulder c.s. over uiterlijk begin 2024 een circulair en schoner proces in Drenthe

36 072, nr. 8

– de motie-Boulakjar/Agnes Mulder over met de NAM in gesprek gaan over een zo snel mogelijke definitieve ontmanteling van injectieputten

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

De Voorzitter: dhr. Koerhuis wenst zijn motie op stuk nr. 41 te wijzigen en dhr. Minhas zijn motie op stuk nr. 47. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 925-A, nr. 38

– de motie-Madlener c.s. over meer prioriteit voor de verbreding van N-wegen

35 925-A, nr. 39

– de motie-Madlener c.s. over de verbreding van de N57 in het MIRT opnemen

35 925-A, nr. 40

– de motie-Madlener over de capaciteit voor het maken van stikstofberekeningen uitbreiden, samen met provincies en gemeente

35 925-A, nr. 41 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Koerhuis/Minhas over een oplossing zoeken voor het knelpunt van de infrastructuur op de Maasvlakte voor goederenvervoer

35 925-A, nr. 42 (overgenomen)

– de motie-Koerhuis/Minhas over een oplossing zoeken voor het knelpunt van de Rijn tussen Koblenz en Karlsruhe

35 925-A, nr. 43

– de motie-Koerhuis/Madlener over fors en snel investeren in stikstofdeskundigen, onder andere op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

35 925-A, nr. 44

– de motie-Koerhuis over een oplossing zoeken voor het knelpunt van de N33 en de bruggen over de vaarweg Lemmer-Delfzijl

35 925-A, nr. 45

– de motie-Koerhuis/Minhas over een ontwikkelpad voor nieuwe infrastructuur om Flevoland bereikbaar te houden

35 925-A, nr. 46

– de motie-Minhas/Van Ginneken over een onderzoek naar de locaties en spreiding van ov-hubs

35 925-A, nr. 47 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Minhas/Van der Molen over een integraal MIRT-onderzoek voor de Lelylijn

35 925-A, nr. 48

– de motie-Minhas c.s. over in gesprek gaan met Noordrijn-Westfalen over de spoorverbinding Zwolle-Twente-Münster

35 925-A, nr. 50

– de motie-Alkaya over onderzoek naar de voor- en nadelen van goederenvervoer over spoor en weg voor doorvoer naar andere landen

35 925-A, nr. 51

– de motie-Van Ginneken c.s. over het aan de Kamer voorleggen van het afwegingskader voor de 7,5 miljard euro voor de ontsluiting van woningbouw uit het coalitieakkoord

35 925-A, nr. 52

– de motie-Van Ginneken/Bouchallikh over werk maken van de aanbevelingen van het KiM inzake een vergelijking tussen modaliteiten vanuit het perspectief van brede welvaart

35 925-A, nr. 53

– de motie-Van Ginneken over een plek voor fietsinfrastructuur met lagere drempelbedragen in het MIRT

35 925-A, nr. 54

– de motie-Van Ginneken/Alkaya over opname van de Lelylijn in het TEN-T-kernnetwerk

35 925-A, nr. 55

– de motie-Van der Molen over verbreding van het fietspad van de Maasbrug tussen Oeffelt en Gennep

35 925-A, nr. 56 (overgenomen)

– de motie-Van der Molen over in kaart brengen welke infrastructuurprojecten onder druk komen te staan door hoge grondstofprijzen en grondstoffenschaarste

35 925-A, nr. 57

– de motie-Van der Molen/Minhas over de Lelylijn toevoegen aan de lijst projectvoorstellen die voor medefinanciering vanuit het CEF in aanmerking komen

35 925-A, nr. 58

– de motie-Bouchallikh over een gevoeligheidsanalyse conform Parijs toepassen op de IMA

35 925-A, nr. 59

– de motie-Bouchallikh/Alkaya over de IMA en de MKBA's aanpassen aan de inzichten van de Integrale Kijk op Bereikbaarheid

35 925-A, nr. 60 (aangehouden)

– de motie-Bouchallikh/Van Ginneken over doelen formuleren voor het aandeel thuiswerken en deze verwerken in de IMA

35 925-A, nr. 61

– de motie-Bouchallikh over een programma in het MIRT wijden aan de uitvoering van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets

35 925-A, nr. 62

– de motie-Van Raan over bij toekomstige infrastructurele projecten altijd de variant kiezen met de grootste bijdrage aan klimaatmitigatie en -adaptatie

35 925-A, nr. 63

– de motie-Van Raan over duidelijk maken dat niet iedere auto in Nederland te vervangen is door een zero-emissievariant

35 925-A, nr. 64

– de motie-Van Raan over nieuwe infrastructuur voorbereiden op de verwachte temperatuurstijging

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

36 042

Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

36 042 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– amendement Van Meijeren (14,I) over het laten vervallen van een aantal bevoegdheidsgrondslagen (wijziging opschrift)

– amendement Van Meijeren (14,III) (invoegen artikel 01)

– artikelen 1 t/m 3

– amendement Van Meijeren (14,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij de Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De Voorzitter: mw. Agema verzoekt om een hoofdelijke stemming over haar motie op stuk nr. 9.

36 042, nr. 9 (hoofdelijk)

– de motie-Agema/Van der Plas over alle coronatoegangsbewijzen opheffen

36 042, nr. 10

– de motie-Agema over stoppen met niet bewezen effectieve maatregelen

36 042, nr. 11

– de motie-Tielen over de uitwerking voor een overbruggingswet met spoed in een hoofdlijnenbrief aan de Kamer doen toekomen

36 042, nr. 12

– de motie-Omtzigt/Van der Plas over het intrekken van de Wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen

36 042, nr. 13

– de motie-Omtzigt over bevorderen dat er structureel meer onderzoek komt naar long covid

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij de initiatiefnota van de leden Agema en Wilders over «Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag»

35 766, nr. 4

– de motie-Maeijer over van spoedeisendehulpposten, intensive cares en persoonlijke beschermingsmiddelen een niet-economische dienst van algemeen belang maken

35 766, nr. 5

– de motie-Maeijer over onderzoeken in hoeverre generieke medicijnproductie en grondstoffenproductie in Nederland behouden kunnen worden

35 766, nr. 6 (aangehouden)

– de motie-Van den Berg c.s. over onderzoeken wat er geleerd kan worden van de afgeschaalde zorgvraag ten tijde van de coronacrisis die schadeloos lijkt te zijn «verdampt»

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

35 420, nr. 480

– de motie-Kwint/Westerveld over het verhogen van het maximale vergoedingspercentage van het garantiefonds naar 100%

35 420, nr. 481

– de motie-Kwint/Van Strien over aandacht voor mensen met faciliterende beroepen in de culturele en creatieve sector

35 420, nr. 482

– de motie-Wuite/Van Strien over het verzoek aan het presidium om de Statenpassage open te stellen als podium voor beginnende culturele en creatieve makers en producenten

35 420, nr. 483

– de motie-Wuite over overleg met VNG en IPO over coronagerelateerde financiële problemen van culturele instellingen en makers

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Regeldruk

De Voorzitter: dhr. Goudzwaard wenst zijn motie op stuk nr. 474 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 515, nr. 465

– de motie-Rahimi c.s. over onderzoeken of het huidige systeem van verplichte periodieke keuringen van arbeidsmiddelen kan worden herzien

29 515, nr. 466

– de motie-Rahimi c.s. over onderzoeken welke bestaande regels leiden tot de meeste regeldruk in het mkb

29 515, nr. 467

– de motie-Rahimi c.s. over een sectorale of domeingerichte doorlichting van de regels op ervaren knelpunten en kosten

29 515, nr. 468

– de motie-Van Haga c.s. over een meetbare aanpak van regeldruk met reductiedoelstellingen

29 515, nr. 469

– de motie-Van Haga c.s. over met ondernemers inventariseren welke regels geschrapt kunnen worden

29 515, nr. 470

– de motie-Amhaouch c.s. over elke bewindspersoon vijf regels laten «adopteren» ter vermindering van de regeldruk

29 515, nr. 471

– de motie-Romke de Jong over analyseren met welke bestaande wet- en regelgeving het mkb in de praktijk te maken krijgt

29 515, nr. 472

– de motie-Graus/Van Haga over stoppen met de implementatie van EU-richtlijnen voor ondernemers

29 515, nr. 473

– de motie-Goudzwaard/Van Haga over het mkb als volwaardige gesprekspartner betrekken bij het opstellen van een dashboard regeldruk

29 515, nr. 474 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Goudzwaard/Van Haga over een overzicht van de gerealiseerde vermindering van regeldruk

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering

32 637, nr. 485

– de motie-Romke de Jong c.s. over een groene variant van de BMKB-regeling opzetten

32 637, nr. 486

– de motie-Amhaouch c.s. over onderzoeken hoe vraag en aanbod beter bij elkaar kunnen worden gebracht

32 637, nr. 487

– de motie-Rahimi c.s. over een plan voor mkb-ondernemers om makkelijker aan financiering te komen

32 637, nr. 488

– de motie-Graus/Van Haga over regie voeren om een mkb-bank op te richten

32 637, nr. 489

– de motie-Graus/Van Haga over een interdepartementaal actieplan voor verbetering van de financieringsmarkt voor mkb'ers

32 637, nr. 490

– de motie-Graus/Van Haga over beperkingen van de financieringsmarkt voor mkb'ers in kaart brengen en waar nodig opheffen

32 637, nr. 491

– de motie-Graus/Van Haga over een bankenlabel voor mkb-vriendelijkheid en -toegankelijkheid

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

35 880

Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames)

35 880 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– amendement Inge van Dijk (10,I) over beheerders van bedrijfscampussen onder de reikwijdte van het wetsvoorstel brengen (wijziging opschrift)

– amendement Inge van Dijk (10,III)

– artikel 1

– amendement Inge van Dijk (10,IV)

– artikel 2

– artikelen 3 t/m 5

– amendement Inge van Dijk (10,V)

– artikel 6

– amendement Van Strien (11,I) over een lichte voorhang van de krachtens de artikelen 7, elfde lid, en 8, derde lid, vast te stellen algemene maatregelen van bestuur

– artikel 7

– amendement Van Strien (11,II)

– artikel 8

– artikelen 9 t/m 26

– amendement Inge van Dijk (10,VI)

– artikel 27

– artikelen 28 en 29

– amendement Kwint (9) over voorzien in de mogelijkheid financiële aanspraken stop te zetten bij de schorsing van de uitoefening van verworven rechten

– artikel 30

– artikelen 31 t/m 50

– amendement Van Haga (8,I) over het vervallen van de grondslag om verwervingsactiviteiten met terugwerkende kracht te toetsen

– artikel 51

– artikelen 52 t/m 56

– amendement Van Haga (8,II)

– artikel 57

– amendement Van Haga (8,III)

– amendement Inge van Dijk (10,VII)

  • NB. Indien 8 en 10 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 10,VII.

– artikel 58

– artikelen 59 t/m 61

– amendement Inge van Dijk (10,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

35 880, nr. 12

– de motie-Van Haga/Smolders over de duur van de toetsingsprocedure in de praktijk nauwlettend monitoren

35 880, nr. 13

– de motie-Van Haga/Smolders over na twee jaar op hoofdlijnen de doeltreffendheid en andere effecten van de wet evalueren

35 880, nr. 14

– de motie-Inge van Dijk over onderzoek naar instrumenten om plaatsen zoals bedrijfscampussen en regionale onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te beschermen tegen overnames

35 880, nr. 15

– de motie-Graus over borging van betaalbaarheid, leveringszekerheid en onafhankelijkheid van het buitenland

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

35 759

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet

35 759 (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

– artikel I, aanhef

– amendement Knops (7,I) over het assisteren van de politie bij persoonsbeveiliging door de koninklijke marechaussee

– onderdeel A

– onderdelen B en C

– amendement Knops (7,II) (invoegen onderdeel Ca)

– onderdelen D t/m L

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten

De Voorzitter: mw. Belhaj verzoekt haar motie op stuk nr. 292 aan te houden.

30 950, nr. 289

– de motie-Van Baarle c.s. over onderzoeken naar de manier waarop instanties op discriminatie acteren

30 950, nr. 290

– de motie-Van Baarle c.s. over onderzoek naar een beleidstarget of streefcijfer voor antidiscriminatiebeleid

30 950, nr. 291

– de motie-Belhaj over onderzoek naar een andere inrichting van de ADV's naar voorbeeld van het juridisch loket

30 950, nr. 292 (aangehouden)

– de motie-Belhaj c.s. over uitspreken dat 1 juli 2022 een nationale herdenkings- en feestdag wordt

30 950, nr. 293 (overgenomen)

– de motie-Mutluer c.s. over risicoprofielen alleen instellen ter bescherming en ondersteuning van mensen

30 950, nr. 294 (aangehouden)

– de motie-Mutluer/Van Baarle over het verdelen van stageplaatsen bij de overheid in overleg met de opleidingen

30 950, nr. 295

– de motie-Westerveld over concrete regels opstellen om etnisch profileren tegen te gaan

30 950, nr. 296

– de motie-Ceder/Mutluer over een expliciet verbod op het gebruik van nationaliteit en etniciteit in risicoprofilering

30 950, nr. 297

– de motie-Ceder over een verplichting voor beursgenoteerde bedrijven om te rapporteren over hun antidiscriminatiebeleid

30 950, nr. 298

– de motie-Kwint/Leijten over stoppen met het gebruik van risicoprofilering zonder gerichte verdenking

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefstijlpreventie

32 793, nr. 585

– de motie-Van Esch c.s. over het wegnemen van grijze gebieden in de huidige regelgeving

32 793, nr. 586

– de motie-Van Esch c.s. over advies inwinnen over de risico's op extra alcoholschade en de maatschappelijke kosten daarvan

32 793, nr. 587

– de motie-Van Esch c.s. over het opnemen van jaarlijkse doelen in de Nationale Aanpak Productverbetering

32 793, nr. 588

– de motie-Van der Laan c.s. over het uitbreiden van de bestaande afspraken in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen naar 18 jaar

32 793, nr. 589

– de motie-Van der Laan c.s. over het opstellen van alternatieven binnen de Europese regelgevingskaders om eerder en effectiever te kunnen communiceren over productverbetering

32 793, nr. 590

– de motie-Rudmer Heerema over in gesprek gaan met gemeenten over toevoegen van maatregelen tegen roken aan het lokale preventieakkoord

32 793, nr. 591

– de motie-Kuik c.s. over instrumenten waarmee gemeenten vestigingen van fastfoodketens kunnen weren

32 793, nr. 592

– de motie-Kuik/Bikker over voor consumenten inzichtelijk maken welke leefstijlcoaches aan de kwaliteitseisen voldoen

32 793, nr. 593

– de motie-Westerveld c.s. over een richtlijn gezonde voeding voor zorginstellingen

32 793, nr. 594

– de motie-Mutluer/Van Esch over onderzoeken wat nodig is om alle scholen voor het einde van deze kabinetsperiode een Gezonde School te laten zijn

32 793, nr. 595

– de motie-Mutluer c.s. over verkennen hoe een betaaltitel voor preventie kan worden verankerd in de wet

32 793, nr. 596

– de motie-Den Haan/Van Esch over beter inzetten op beroertepreventie door middel van preventieve opsporing

32 793, nr. 597

– de motie-Den Haan over de resultaten uit de juridische verkenning naar de maatregelen voor productverbetering onderdeel maken van de Nationale Aanpak Productverbetering

32 793, nr. 598

– de motie-Bikker c.s. over gemeenten stimuleren om mee te doen aan het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

32 793, nr. 599

– de motie-Maeijer over geen prijsverhogende maatregelen treffen op boodschappen

32 793, nr. 600

– de motie-Van der Plas over het invoeren van voedsel- en boerderijeducatie op basisscholen

32 793, nr. 601

– de motie-Van der Plas over de gevolgen van het tabaksverkoopverbod voor kleine supermarkten

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met

35 816

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015)

35 816 (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

– gewijzigd amendement Hijink (8,I)over het niet aanbesteden van gemeentelijke zorg en -voorzieningen in het sociaal domein (wijziging opschrift)

– artikel I, aanhef

– amendement Hijink (9,I) over meerjarige contracten met zorgaanbieders

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Hijink (8,III)

– onderdeel B

– amendement Hijink (11,I) over een meldplicht voor onderaannemers (toevoegen onderdeel C)

– amendement Hijink/Westerveld (20,I) over het verbod op winstuitkering (toevoegen onderdeel C)

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

– gewijzigd amendement Hijink (8,IV)

– onderdeel B

– onderdeel C

– amendement Hijink (9,II)

– onderdeel D

– amendement Hijink (11,II) (toevoegen onderdeel E)

– amendement Hijink/Westerveld (20,II) (toevoegen onderdeel E)

– artikel II

– gewijzigd amendement Hijink (8,V) (invoegen artikel IIa)

– artikelen III en IV

– gewijzigd amendement Hijink (8,VI)

– artikel V

– gewijzigd amendement Hijink (8,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

35 816, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Westerveld over gemeenten de mogelijkheid geven om aanvullende afspraken te maken over de beloningen van bestuurders en toezichthouders

35 816, nr. 13

– de motie-Westerveld over afspraken met de VNG over het behoud van expertisecentra met een landelijke functie

35 816, nr. 14

– de motie-Maeijer over de inkoop van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning uitzonderen van de Europese aanbestedingsrichtlijn

35 816, nr. 15

– de motie-Hijink/Westerveld over de meerwaarde onderzoeken van landelijke tarieven in de Jeugdwet en de Wmo

35 816, nr. 16

– de motie-Hijink over een handreiking voor gemeenten over het voorkomen van aanbestedingsprocedures

35 816, nr. 17

– de motie-Hijink over onderzoeken of de Wmo onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gebracht kan worden

35 816, nr. 18 (aangehouden)

– de motie-Sahla/Raemakers over cliëntenorganisaties proactief betrekken bij de uitvoering van het wetsvoorstel

35 816, nr. 19

– de motie-Werner c.s. over onderzoeken of het opnemen van de kan-bepaling daadwerkelijk leidt tot minder papieren rompslomp bij het contracteerproces

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

35 772

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen

35 772 (bijgewerkt t/m amendement nr. 34)

– amendement Leijten (16,I) over het na twee jaar laten vervallen van de regeling voor gegevensdelen (wijziging opschrift)

– artikel I, onderdeel aA

– amendement Dekker-Abdulaziz c.s. (33) over een verbod op discriminatoire selectie op grond van nationaliteit, geboorteplaats of daarvan afgeleide gegevens

– gewijzigd amendement Dekker-Abdulaziz (18) over het waarborgen van menselijke tussenkomst bij de controle van risicoprofielen

– gewijzigd amendement Van Baarle (34,I en II) over het laten vervallen van subdelegatie in de artikelen 2.37c en 2.37f

– amendement Van Baarle (23) over het stellen van regels over onderscheid dat niet objectief te rechtvaardigen is

  • NB. Indien 18 en 23 worden aangenomen, wordt in het met artikel I, onderdeel A, voorgestelde artikel 2.37c, derde lid, «en de maatregelen» vervangen door «, de maatregelen.

– amendement Leijten (17) over het melden aan het college van de redenen voor de selectie

– nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (15) over het waarborgen van menselijke tussenkomst bij het opvolgen van signalen

  • NB. Indien 17 en 15 worden aangenomen, wordt in het met 15 ingevoegde artikel 2.37g na «artikel 2.37d,» ingevoegd «eerste lid,».

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel I

– amendement Leijten (16,III) (invoegen artikel IA)

– amendement Van Baarle (11) over het opnemen van een evaluatietermijn van drie jaar (invoegen artikel IA)

– artikel II

– amendement Leijten (16,IV)

– artikel III

– amendement Leijten (16,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Wet basisregistratie personen

35 772, nr. 26

– de motie-Leijten/Ceder over een onafhankelijke evaluatie van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

35 772, nr. 27 (aangehouden)

– de motie-Leijten over de Kamer informeren over wetten, pilots en andere alternatieven die zijn ontstaan in de ministeriële commissie aanpak fraude

35 772, nr. 28 (overgenomen)

– de motie-Dekker-Abdulaziz/Ceder over onderzoeken wat de uitvoeringslasten zijn van het actief informeren van burgers wanneer er onderzoek van adresgegevens heeft plaatsgevonden

35 772, nr. 29 (overgenomen)

– de motie-Dekker-Abdulaziz/Ceder over een privacy impact assessment onderdeel maken van de evaluatie

35 772, nr. 30

– de motie-Dekker-Abdulaziz/Ceder over een convenant met signaalleveranciers afsluiten voordat de wet in werking treedt

35 772, nr. 31

– de motie-Ceder/Kathmann over enkel gebruikmaken van signalen van derden en uitvoeringsorganisaties als kan worden uitgesloten dat deze gebaseerd zijn op risicoprofielen met discriminatoire werking

35 772, nr. 32

– de motie-Ceder over een instructie om de verbetering van adreskwaliteit samen te laten gaan met signaleren, voorkomen, bestrijden en terugkoppelen van sociale problematiek

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Onderzoeksrapport «Eindevaluatie experiment flexstuderen»

31 288, nr. 956

– de motie-Van der Woude c.s. over verkennen hoe groot de brede behoefte aan flexstuderen is

31 288, nr. 957

– de motie-Kwint/Westerveld over onderzoeken wat de gevolgen zijn van een brede invoering van flexstuderen voordat het wordt ingevoerd

31 288, nr. 958

– de motie-Westerveld over de positie van de medezeggenschap waarborgen in het wetsvoorstel

Stemming

26. Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Sociale veiligheid op school

29 240, nr. 125

– de motie-Peters over onderzoeken of een landelijk meldpunt bijdraagt aan het terugdringen van pesten in de klas

Stemmingen

27. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Passend Onderwijs

31 497, nr. 428

– de motie-Nijboer/De Hoop over het opschorten van de stelselherziening en het verbeteren van de OZL-voorziening

31 497, nr. 429

– de motie-Westerveld over scholen bij nieuw- en verbouw altijd laten voldoen aan de Europese normen voor toegankelijkheid

31 497, nr. 430

– de motie-Van Meenen c.s. over een oplossing vinden waardoor De Monnikskap blijft bestaan

31 497, nr. 433 (gewijzigd, was nr. 431, en overgenomen)

– de gewijzigde motie-Goudzwaard over sturen op zwaarwegende prioriteiten voor passend onderwijs en niet op secundaire doelen

31 497, nr. 432 (ingetrokken)

– de motie-Kwint over het onderzoeken van de mogelijkheid om het denominatief leerlingenvervoer niet langer gratis aan te bieden

Stemmingen

28. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Aanvragen en ouderverklaringen in het kader van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

35 050, nr. 49

– de motie-Kwint over de positie van het openbaar onderwijs meenemen in de evaluatie van de wet

35 050, nr. 50

– de motie-Kwint over het zo spoedig mogelijk afschaffen van draagvlakmetingen

35 050, nr. 51

– de motie-Paul/Van Meenen over ongewenste praktijken en effecten rond de oprichting van nieuwe scholen onderzoeken en aanpakken

Stemmingen

29. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkeersveiligheid

29 398, nr. 988

– de motie-Van Ginneken/Kröger over het CROW opdracht geven om gebiedsinrichtingskenmerken uit te werken

29 398, nr. 989

– de motie-Van Ginneken/Van der Molen over de helmplicht voor snorfietsers per 1 september 2022 laten ingaan

29 398, nr. 990

– de motie-Van der Molen/Geurts over alleen op basis van een overeenkomst rijbewijzen uit landen buiten Europa omwisselen voor Nederlandse rijbewijzen

29 398, nr. 991

– de motie-Van der Molen c.s. over een actieplan voor handhaving van het verbod op lachgas in het verkeer

29 398, nr. 992

– de motie-Koerhuis over een hoge prioritering voor de N36 binnen de 200 miljoen die beschikbaar is gesteld voor de verkeersveiligheid

29 398, nr. 993

– de motie-Alkaya over dezelfde eisen voor licht elektrische voertuigen en elektrische fietsen

Stemmingen

30. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Brandweer en crisisbeheersing

29 517, nr. 212

– de motie-Mutluer c.s. over het van toepassing verklaren van de WTS voor gevallen waarin de schade-uitkering van de verzekeraar achterblijft

29 517, nr. 213

– de motie-Van Nispen/Michon-Derkzen over eenduidige landelijke regels omtrent het minimumniveau van brandweerzorg

29 517, nr. 214

– de motie-Van Nispen/Van der Werf over voorstellen voor het waarborgen van de democratische legitimiteit van de veiligheidsregio's

29 517, nr. 215

– de motie-Van Nispen/Mutluer over meer zeggenschap voor de werkvloer bij het maken en uitvoeren van voorstellen rondom brandweerzorg

29 517, nr. 216

– de motie-Van der Werf/Van Nispen over in kaart brengen welke compensatiemogelijkheden er zijn voor Nederlandse slachtoffers van terroristische aanslagen

29 517, nr. 217

– de motie-Michon-Derkzen/Van der Werf over de conclusies en aanbevelingen van Onderzoeksraad voor Veiligheid betrekken bij de contourenbrief voor de wijziging van de Wet veiligheidsregio's

29 517, nr. 218 (overgenomen)

– de motie-Wassenberg over dieren een vaste plaats geven in crisisdraaiboeken

29 517, nr. 219

– de motie-Wassenberg/Knops over voorkomen dat Oekraïense vluchtelingen van hun huisdieren gescheiden worden

Stemmingen

31. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik

31 015, nr. 246

– de motie-Van der Werf c.s. over de capaciteitsproblemen bij de zedenrecherche oplossen

31 015, nr. 247

– de motie-Van der Werf c.s. over de strafmotivering nauwkeuriger in vonnissen opnemen

31 015, nr. 248

– de motie-Kuik/Bikker over de aangiftebereidheid onder minderjarigen vergroten

31 015, nr. 249

– de motie-Michon-Derkzen/Van der Werf over minimaal tweemaal per jaar informeren over het aantal plankzaken en de afspraken daarover

31 015, nr. 250

– de motie-Michon-Derkzen/Mutluer over een vast aanspreekpunt voor zedenslachtoffers bij strafzaken

31 015, nr. 251

– de motie-Eerdmans over het instellen van een taskforce om achterstanden bij zedenzaken in te lopen

31 015, nr. 252

– de motie-Eerdmans over de Richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik minderjarigen in lijn brengen met de norm van de wetgever

31 015, nr. 253

– de motie-Stoffer/Van der Staaij over het zo goed mogelijk naleven van de Richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik minderjarigen

31 015, nr. 254

– de motie-Stoffer/Van der Staaij over voorkomen dat tijdsverloop leidt tot strafverzachting voor daders van kindermisbruik

31 015, nr. 255

– de motie-Van Nispen over een vergewisplicht voor contentproviders bij het plaatsen van expliciet foto- of videomateriaal

Stemmingen

32. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Integriteit openbaar bestuur

28 844, nr. 238

– de motie-Sneller over een stevigere wettelijke grondslag voor het lobby- en draaideurverbod

28 844, nr. 239

– de motie-Van Baarle over een eenduidige definitie van aanpalende beleidsterreinen waarmee actieve bemoeienis is geweest

28 844, nr. 240

– de motie-Van Baarle over een rijksbreed lobbyverbod voor gewezen bewindspersonen

28 844, nr. 241

– de motie-Van Baarle over het afdwingbaar maken of sanctioneren van het verplichte advies in de afkoelperiode

28 844, nr. 242

– de motie-Van Baarle over uiteenzetten hoe de strijd tegen discriminatie binnen de rijksoverheid wordt opgevoerd

28 844, nr. 245 (gewijzigd, was nr. 243)

– de gewijzigde motie-Leijten c.s. over de weerbaarheidsscan voor decentrale overheden ook uitvoeren bij de rijksoverheid, te beginnen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken

28 844, nr. 244

– de motie-Omtzigt/Dassen over mechanismes om beloftes van kandidaat-bewindspersonen te handhaven

Stemmingen

33. Stemmingen in verband met:

35 546

Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

– artikelen I t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

34. Debat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

35. Tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid (CD d.d. 17/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD d.d. 31/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 13/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat LNV (CD d.d. 12/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 21 maart 2022 (CD d.d. 15/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. Tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel (CD d.d. 30/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

41. Tweeminutendebat Fit for 55 (CD d.d. 07/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

42. Tweeminutendebat Waterstof (CD d.d. 13/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

43. Tweeminutendebat Leefomgeving (CD d.d. 07/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

44. Tweeminutendebat Toezicht en handhaving (CD d.d. 12/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 251, nr. 96

45. Tweeminutendebat Evaluatie Wet versterking bestuurskracht met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

46. Tweeminutendebat Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/ Wijkverpleging/Wmo (CD d.d. 31/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

47. Tweeminutendebat Online veiligheid en cybersecurity (CD d.d. 07/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

48. Tweeminutendebat Hoofdlijnen Defensiebeleid (CD d.d. 17/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 893

49. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

35 771

50. Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

35 871

51. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag)

35 608

52. Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen (1e termijn Kamer)

35 514

53. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

35 756

54. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen)

36 005

55. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021)

36 006

56. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de herpositionering van het overeenstemmingsvereiste met betrekking tot rechtspositionele regels met gevolgen voor rechten en plichten van individuele rechterlijke ambtenaren

36 014

57. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19)

36 018

58. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS)

36 024

59. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

36 030

60. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs)

36 058

61. Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met enige onderwerpen naar aanleiding van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet open overheid

Langetermijnagenda

22 april 2022 t/m 9 mei (week 17 en 18)

– Meireces

10, 11 en 12 mei (week 19)

– Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD 31/03)

– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)

– Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane (31 066, nr. 922)

– Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (CD d.d. 27/01)

– Tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika (CD d.d. 16/02)

– Tweeminutendebat Wereldwijde aanpak COVID-19 (CD d.d. 10/03)

– Tweeminutendebat Personen- en familierecht (CD d.d. 24/03)

– Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/03)

– Tweeminutendebat Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 (Kamerstuk 22 343, nr. 299)

– Tweeminutendebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (CD d.d. 07/04)

– Tweeminutendebat Verduurzaming industrie (CD d.d. 07/04)

– Tweeminutendebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting (CD d.d. 12/04)

– Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid (CD d.d. 13/04)

– Tweeminutendebat Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag (CD d.d. 13/04)

35 332 (Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

35 335 (Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)) (re- en dupliek)

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 824 (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

35 967 (Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne)

35 660 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners (voortzetting))

35 833 (Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp)

35 688-(R2151) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid (re- en dupliek))

35 714 (Voorstel van wet van de leden van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

35 991 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen)

35 687 (Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid) (re- en dupliek))

17, 18 en 19 mei (week 20)

– Tweeminutendebat Politie (CD d.d. 17/02)

35 501 (Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen)

33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

35 983 (Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

35 915 (Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)

35 916 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem)

35 868 (Wet digitale overheid)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (voortzetting)

24, 25 en 26 mei (week 21)

– Geen vergadering op 26 mei 2022 (Hemelvaart)

35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail)

31 mei, 1 en 2 juni (week 22)

35 825 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte)

35 943 (Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg)

7, 8 en 9 juni 2022 (week 23)

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

14, 15 en 16 juni (week 24)

34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) (voortzetting))

21, 22 en 23 juni (week 25)

– nader te bepalen

28, 29 en 30 juni (week 26)

35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

5, 6 en 7 juli (week 27)

– nader te bepalen

8 juli tot en met 5 september 2022 (week 28 t/m 35)

– zomerreces

6, 7 en 8 september (week 36)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 729 (Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (re-en dupliek))

35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

Te agenderen debatten

1. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

2. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

3. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

4. Debat over de werkwijze van de NCTV (Van der Werf) (Minister J&V)

5. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow (Ouwehand) (Minister-President)

6. Debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen (Omtzigt) (Staatssecretaris VWS, Minister RB, Staatssecretaris Financiën)

7. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (Van der Laan) (Minister SZW, Minister OCW, Staatssecretaris VWS)

8. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

9. Debat op hoofdlijnen over digitale zaken (Staatssecretaris BZK, Minister EZK en Minister J&V)

10. Debat over de gesloten jeugdzorg (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

11. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat en Energie)

12. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister-President, Minister J&V, Minister MZ)

13. Debat over de uitkomsten van het onderzoeksprogramma over de rol van Nederland bij de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië (Ellemeet) (Minister-President, Minister BuZa)

14. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (Minister BZK)

15. Debat over macrodoelmatigheid en arbeidsmarktperspectief voor jongeren (El Yassini) (Minister OCW)

16. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK)

17. Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen (Wassenberg) (Minister LNV)

18. Debat over de Staat van de rechtsstaat (Minister BZK)

19. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

20. Debat over ongecontroleerd mailverkeer tussen gedetineerden en de buitenwereld (Markuszower) (Minister RB)

21. Debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds (Dassen) (Minister Financiën, Minister EZK)

22. Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen (Peters) (Minister voor RB)

23. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (Minister Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de aanpak van discriminatie en racisme (Van Baarle) (Minister J&V, Minister BZK)

2. Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (Omtzigt) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (Minister Financiën)

4. Dertigledendebat over het advies van de NZa over passende acute zorg (Agema) (Minister VWS)

5. Dertigledendebat over het bestuurlijk akkoord inzake de ouderenhuisvesting (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

6. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet (Klaver) (Minister-President)

7. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-President)

8. Dertigledendebat over de sluiting van gespecialiseerde GGZ-instellingen (Westerveld) (Minister Langdurige zorg en Sport)

9. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan) (Staatssecretaris Financiën, Minister BHO)

10. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 23 mei van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de reactie van de Venetië-commissie van de Raad van Europa over een adviesaanvraag inzake rechtsbescherming van burgers in Nederland

Maandag 13 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Alkaya «Van «neutrale» arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening» (Kamerstuk 35 727)

Maandag 13 juni van 14.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over Initiatiefnota van het lid Van den Berg over «Mondzorg: een goed begin is het halve werk» (Kamerstuk 35 882)

Dinsdag 14 juni van 17.00 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 20 juni van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Maandag 20 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming voor het jaar 2023

Dinsdag 21 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 23 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 27 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wet uitvoering breed offensief (Kamerstuk 35 394)

Dinsdag 28 juni van 17.00 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 29 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 30 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2021

Recessen

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022

Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Voorjaarsreces 2023: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023

(geen avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023 en geen vergadering op woensdag 15 maart 2023)

Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023

(Koningsdag: donderdag 27 april 2023)

Hemelvaart 2023: donderdag 8 mei 2023 (geen vergadering)

Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023

Naar boven