Agenda opgesteld 21 mei 2021

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 25 mei

14.00 uur

Woensdag 26 mei

10.15 uur

Donderdag 27 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 548

Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021

De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 63 van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat het over onze rechtspositie gaat. Dat wil zeggen dat wij dit wetsvoorstel alleen kunnen aannemen met ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

– artikelen I t/m XIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Belastingontwijking

25 087, nr. 274

– de motie-Van Raan over country-by-country reporting als criterium bij de aanvraag voor exportkredietverzekeringen

25 087, nr. 275

– de motie-Alkaya over het onaantrekkelijk maken van constructies om belasting te ontwijken

25 087, nr. 276

– de motie-Nijboer over het voortouw nemen om belastingontwijking aan te pakken en een stevig minimumtarief zo spoedig mogelijk te realiseren

25 087, nr. 277

– de motie-Van Weyenberg/Gündogan over een internationaal minimumwinstbelastingtarief afspreken in de OESO of EU

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Medisch specialistische zorg/ ziekenhuiszorg/ patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/ kwaliteitszorg

31 765, nr. 550

– de motie-Paulusma over tot een voldoende dekkend «kijk- en luistergeld» komen

31 765, nr. 551

– de motie-Kwint over voorstellen om de aansturing van ziekenhuizen te democratiseren

31 765, nr. 552

– de motie-Kwint over de onwenselijkheid van de sluiting van ziekenhuisvoorzieningen

31 765, nr. 553

– de motie-Kwint over ziekenhuizen laten samenwerken in plaats van laten concurreren

31 765, nr. 554 (aangehouden)

– de motie-Kwint over het terugdringen van wachtlijsten in ziekenhuizen

31 765, nr. 555

– de motie-Van den Berg/Paulusma over de kwaliteit van hoogcomplexe laagvolumezorg inventariseren

31 765, nr. 556

– de motie-Van den Berg/Paulusma over inventariseren hoe centrale registratie van zeldzame behandelingen kan bijdragen aan de vindbaarheid

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo

De Voorzitter: mw. Den Haan wenst haar motie op stuk nr. 559 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 765, nr. 557

– de motie-Westerveld/Ellemeet over kostendekkend en congruent inkopen van systeemfuncties

31 765, nr. 558

– de motie-Westerveld/Ellemeet over het sluiten van een woonzorgakkoord vóór 1 juni 2021

31 765, nr. 559 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Den Haan c.s. over ontmoetingscentra voor mensen met dementie

31 765, nr. 560

– de motie-Van der Laan c.s. over het uitvoeren van de actiepunten van de landelijk aanjager respijtzorg

31 765, nr. 561

– de motie-Van der Laan/Westerveld over uitvoeringsopties om inkomensafhankelijkheid in de Wmo in te voeren

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

31 865, nr. 187

Brief van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2021

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de commissie voor de Rijksuitgaven te besluiten en het onderwerp «bekostigingssystemen van uitvoeringsorganisaties» als focusonderwerp aan te wijzen.

Stemming

8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 12 mei 2021

De Voorzitter: dhr. Kwint wenst zijn motie op stuk nr. 1193 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 295, nr. 1193 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kwint over een plan voor structurele waardering voor zorgverleners

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen

De Voorzitter: dhr. Kuzu wenst zijn motie op stuk nr. 2731 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

19 637, nr. 2727

– de motie-Baudet over met Denemarken kijken naar mogelijkheden voor een veilige terugkeer van Syriërs in Nederland

19 637, nr. 2728

– de motie-Baudet over na vijf jaar weer een tijdelijke verblijfsvergunning in plaats van een permanente

19 637, nr. 2729

– de motie-Baudet over een delegatie naar Damascus sturen om in overleg met de Syrische regering tot een terugkeerbeleid te komen

19 637, nr. 2730

– de motie-Baudet over per Syrische regio beoordelen of het wel of niet veilig is

19 637, nr. 2731 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kuzu c.s. over het veroordelen van de Deense attitude ten aanzien van het plan om Syriërs terug te sturen

19 637, nr. 2732

– de motie-Kuzu over uitspreken dat Syrië geen veilig land is

19 637, nr. 2733

– de motie-Eerdmans over in gesprek gaan om te leren van de Deense beoordeling van de veiligheid in Syrië

19 637, nr. 2734

– de motie-Eerdmans over stoppen met het verstrekken van verblijfsvergunningen asiel voor onbepaalde tijd aan Syriërs

19 637, nr. 2735

– de motie-Markuszower over Syriërs terugsturen en grenzen sluiten voor asielzoekers en migranten uit islamitische landen

19 637, nr. 2736

– de motie-Wiersma over een uitgebreidere beoordeling om bij te dragen aan een soepele terugkeer

19 637, nr. 2737

– de motie-Kuik over knelpunten bij de integratie van statushouders in kaart brengen

19 637, nr. 2738

– de motie-Koekkoek/Ellemeet over informatie over de situatie van kinderen en kwetsbare groepen opnemen in het nieuwe ambtsbericht

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/ arbeidsmarktdiscriminatie/ jongeren op de arbeidsmarkt)

29 544, nr. 1048

– de motie-Van Baarle/Den Haan over geen verlaging van de capaciteitsinzet van het team arbeidsdiscriminatie bij de Inspectie SZW

29 544, nr. 1049 (aangehouden)

– de motie-Van Baarle over een zichtbaardere naming-and-shaming van onherroepelijk veroordeelde bedrijven

29 544, nr. 1050

– de motie-Van Baarle/Den Haan over zwaardere straffen en hogere boetes bij het bestrijden van discriminatie en racisme

29 544, nr. 1051

– de motie-Van Baarle/Den Haan over hulpmiddelen voor een inclusieve werving en selectie door werkgevers

29 544, nr. 1052

– de motie-Van Baarle over naming-and-faming van bedrijven met goede praktijken tegen discriminatie

29 544, nr. 1053

– de motie-Van Baarle/Den Haan over aanvullende inspanning van de overheid om racisme en discriminatie te bestrijden

29 544, nr. 1054

– de motie-Van Baarle/Den Haan over onderzoeken in hoeverre diversiteitsdagen in cao's opgenomen zijn

29 544, nr. 1055

– de motie-Maatoug/Gijs van Dijk over stoppen met contracting bij de rijksoverheid

29 544, nr. 1056

– de motie-Tielen over onderzoek naar de ervaringen met regionale mobiliteitsteams

29 544, nr. 1057

– de motie-Den Haan over een vervolg op het actieplan Perspectief voor vijftigplussers

29 544, nr. 1058 (aangehouden)

– de motie-Den Haan c.s. over arbeidsmarktbeleid op kwetsbare groepen richten

29 544, nr. 1059

– de motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over het gebruik van open hiring uitbreiden

29 544, nr. 1060

– de motie-Van Kent over het opvoeren van het aantal inspecties bij maaltijdbezorgers

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 626

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

35 626 (bijgewerkt t/m amendement nr. 27)

– artikel I, onderdelen A t/m E

– gewijzigd amendement Bisschop (27,I) over dat rekening gehouden wordt met de beschikbaarheid van de biobrandstoffen en een voorhangbepaling (invoegen onderdeel Ea)

– onderdelen F en G

– amendement Van Raan (14,I) over dat alle vormen van houtige biomassa zijn uitgesloten

  • Indien 14 verworpen:

  • – amendement Van Raan (12,I) over dat biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen niet langer kunnen worden ingeboekt en het vervallen van de categorie HBE-conventioneel

– onderdeel H

– onderdelen I en J

– amendement Van Raan (14,II)

  • Indien 14 verworpen:

  • – amendement Van Raan (12,II)

– onderdeel K

– onderdelen L en M

– amendement Hagen (8) over uitsluiten inzet van biobrandstof uit soja

– onderdeel N

– onderdelen O en P

– amendement Grinwis (11) over de mogelijkheid tot geaggregeerde invoering van elektriciteit in het Register Energie Vervoer

– onderdeel Q

– amendement Van Raan (14,III)

  • Indien 14 verworpen:

  • – amendement Van Raan (12,III)

– onderdeel R

– onderdelen S t/m BA

– gewijzigd amendement Bisschop (27,II) (invoegen onderdeel BB)

– amendement Grinwis (10) over een voorhangbepaling (invoegen onderdeel BB)

  • NB. Indien zowel 27 als 10 wordt aangenomen, worden de teksten van de met die amendementen voorgestelde onderdelen BB in elkaar verwerkt tot één onderdeel BB.

– artikel I

– amendement Geurts (13) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel IA)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Wet milieubeheer

35 626, nr. 15

– de motie-Bouchallikh over de vermenigvuldigingsfactor 4 toepassen voor elektrisch vervoer

35 626, nr. 16

– de motie-Bouchallikh/De Hoop over het onderzoeken van de negatieve effecten van het bijmengen van restproducten op de productie van palmolie

35 626, nr. 17

– de motie-Van Raan/Bouchallikh over externe risico's monitoren bij import van grondstoffen voor biobrandstof

35 626, nr. 18

– de motie-Van Raan over een voorhangprocedure bij de ministeriële regeling over de Richtlijn hernieuwbare energie

35 626, nr. 19

– de motie-Van Raan over alle vormen van houtige biomassa uitsluiten van gebruik als biobrandstof

35 626, nr. 20

– de motie-Van Raan/Bouchallikh over het gebruik van voedsel- en voedergewassen als biobrandstof uitfaseren

35 626, nr. 21 (aangehouden)

– de motie-De Hoop over een afbouwpad voor biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen opnemen in het Besluit energie vervoer voor 2023

35 626, nr. 22

– de motie-De Hoop/Bouchallikh over een impactassessment naar toename van de vraag naar biobrandstoffen

35 626, nr. 23

– de motie-Grinwis over het geaggregeerd inboeken van elektriciteit in het Register Energie voor Vervoer

35 626, nr. 24

– de motie-Peter de Groot over leveringen van hernieuwbare energie in de zeevaart per kwartaal laten inboeken

35 626, nr. 25

– de motie-Bisschop/Alkaya over onderzoek naar de risico's van biobrandstoffen voor scheepsmotoren in de binnenvaart

35 626, nr. 26

– de motie-Alkaya/Bisschop over de bijmengverplichting voor de binnenvaart niet handhaven zolang het niet veilig, geschikt en duurzaam is

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen

27 858, nr. 538

– de motie-Tjeerd de Groot over het verhogen van het maximale areaal voor groene laagrisicogewasbeschermingsmiddelen

27 858, nr. 539

– de motie-Tjeerd de Groot/Boswijk over een apart loket bij het Ctgb waarbij groene laagrisicomiddelen voorrang krijgen

27 858, nr. 540

– de motie-Tjeerd de Groot/Boswijk over het aandeel biologische bloembollen en perkgoed

27 858, nr. 541

– de motie-Vestering over de doelen uit de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst uiterlijk in 2023 halen

27 858, nr. 542

– de motie-Vestering over ook woningen, scholen en speelplekken aanmerken als kwetsbare gebieden

27 858, nr. 543

– de motie-Thijssen/Bromet over financiële compensatie om spuitvrije zones aan te houden

27 858, nr. 544 (aangehouden)

– de motie-Bromet c.s. over het gebruik van glyfosaat stoppen op rijksgronden die in eigen beheer zijn

27 858, nr. 545

– de motie-Bromet/Thijssen over een langetermijnstudie naar de gezondheidsgevolgen van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen

27 858, nr. 546

– de motie-Van der Plas over scherp zijn op polarisatie en valse framing op het gebied van gewasbescherming

27 858, nr. 547

– de motie-Van Campen c.s. over een werkbaar alternatief voor het gebruik van neonicotinoïden door bietentelers

27 858, nr. 548

– de motie-Van Campen c.s. over het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen als aanspreekpunt

27 858, nr. 549

– de motie-Boswijk c.s. over een plan van aanpak om de criminele handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen aan banden te leggen

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierproeven

32 336, nr. 115

– de motie-Wassenberg over een vooraf uitgevoerde systematic review als voorwaarde voor een dierproef

32 336, nr. 116

– de motie-Wassenberg over een structurele subsidie van SYRCLE

32 336, nr. 117

– de motie-Tjeerd de Groot/Valstar over in kaart brengen hoe knelpunten op de route van lab naar praktijk kunnen worden weggenomen

32 336, nr. 118

– de motie-Tjeerd de Groot/Valstar over een vervolg geven aan de regie op het partnerprogramma TPI

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021

21 501-32, nr. 1296 (aangehouden)

– de motie-Vestering over een verbod op sulfoxaflor voor open teelten

21 501-32, nr. 1297 (ingetrokken)

– de motie-Bromet/Thijssen over een doorrekening van het concept-Nationaal Strategisch Plan

21 501-32, nr. 1298

– de motie-Bromet/Thijssen over inzetten op 10% groenblauwe dooradering voor de gehele landbouwsector

21 501-32, nr. 1299

– de motie-Tjeerd de Groot/Boswijk over een convenant over de inzet van supermarkten inzake biologische producten

21 501-32, nr. 1300

– de motie-Tjeerd de Groot/Boswijk over een prominente plek voor biologische landbouw in het Nationaal Strategisch Plan

21 501-32, nr. 1301

– de motie-Boswijk c.s. over inzetten op «made in Europe»-eiwitten

Stemming

16. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

32 127, nr. 245

– de motie-Koerhuis over een impactanalyse op de bouwkosten voor iedere gemeente die lokaal een strengere energie-eis wil stellen

Stemming

17. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector

29 453, nr. 534

– de motie-Koerhuis over een nieuwe, onafhankelijke controle van de toereikendheid van het risicokapitaal van het WSW

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Acties lood in drinkwater

27 625, nr. 534 (aangehouden)

– de motie-Nijboer c.s. over een verbod op loden leidingen

27 625, nr. 535

– de motie-Boulakjar/Grinwis over de modelbepaling voor de aanwezigheid van loden leidingen

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

32 813, nr. 691

– de motie-Kops over ervoor zorgen dat aardgasvrij wonen nooit een verplichting wordt

32 813, nr. 692

– de motie-Kops over onmiddellijk stoppen met het aardgasvrij maken van woningen en het Programma Aardgasvrije Wijken

32 813, nr. 693

– de motie-Kops over het terugdraaien van de afschaffing van de gasaansluitplicht

32 813, nr. 694

– de motie-Koerhuis/Eerdmans over gemeenten niet de bevoegdheid geven om dwangsommen in te stellen om woningen van het gas te halen

32 813, nr. 695

– de motie-Koerhuis/Beckerman over een maximumprijs instellen voor het fysieke energielabel

32 813, nr. 696

– de motie-Koerhuis/Agnes Mulder over het voorlopig niet overstappen op het nieuwe model

32 813, nr. 697

– de motie-Eerdmans over het opzeggen van het Klimaatakkoord en het intrekken van de Klimaatwet

32 813, nr. 698

– de motie-Eerdmans over garanderen dat niemand gedwongen van het gas hoeft

32 813, nr. 699

– de motie-Grinwis c.s. over evaluatie van het isolatiebeleid

32 813, nr. 700 (aangehouden)

– de motie-Grinwis c.s. over overwegen om een beroep te doen op de middelen uit de RRF

32 813, nr. 701

– de motie-Boulakjar/Grinwis over de uitkomsten van de Amersfoortse pilot gebouwgebonden verduurzamingsdienst met de Kamer delen

32 813, nr. 702

– de motie-Boulakjar/Grinwis over de Kamer informeren over het aantal gemeenten met een afgeronde transitievisie

32 813, nr. 703

– de motie-Beckerman/Grinwis over het nationaal isolatieprogramma ook richten op lage en middeninkomens

32 813, nr. 704

– de motie-Beckerman/Koerhuis over de derde tranche van het Programma Aardgasvrije Wijken pas starten nadat het onderzoek naar bewonerstevredenheid gereed is

32 813, nr. 705

– de motie-Nijboer over informatie over praktische afwegingen bij verduurzaming makkelijk vindbaar maken

32 813, nr. 706 (aangehouden)

– de motie-Van Esch/Teunissen over een tijdelijke opschorting van het toepassen van de gedragscode duurzaam renoveren

32 813, nr. 707

– de motie-Van Esch/Teunissen over fossiele restwarmte en restwarmte uit biomassa-installaties niet langer aanmerken als hernieuwbare energie

32 813, nr. 708

– de motie-Agnes Mulder/Grinwis over het aardgasvrij-ready maken van de gebouwde omgeving

32 813, nr. 709

– de motie-Bisschop over een contingentenaanpak voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken

21 501-02, nr. 2336

– de motie-Kuzu/Jasper van Dijk over het steunen van een eventueel Belgisch initiatief voor maatregelen tegen Israël

21 501-02, nr. 2337

– de motie-Kuzu/Teunissen over het er bij Israël op aandringen om het bestoken van civiele doelen onmiddellijk te staken

21 501-02, nr. 2338

– de motie-Kuzu over een onderzoek bij het Internationaal Strafhof om de heer Netanyahu te vervolgen voor oorlogsmisdaden

21 501-02, nr. 2339

– de motie-Brekelmans over veiligheid en terrorisme als agendapunt voor de zesde EU-Afrikatop

21 501-02, nr. 2340

– de motie-Amhaouch over onderzoek naar schendingen van het humanitair oorlogsrecht in de strijd tussen Hamas en Israël

21 501-02, nr. 2341

– de motie-Van der Staaij over het voorkomen van wapentransporten naar Hamas en andere terreurorganisaties in de Palestijnse gebieden

21 501-02, nr. 2342

– de motie-Segers/Van der Staaij over zich aansluiten bij de oproep van de Franse president aan Azerbeidzjan om de troepen onmiddellijk terug te trekken

21 501-02, nr. 2343

– de motie-Jasper van Dijk over alle verantwoordelijken voor het plegen van oorlogsmisdaden bestraffen

21 501-02, nr. 2344

– de motie-Jasper van Dijk over een extra inspanning om de humanitaire crisis in Gaza te bestrijden

21 501-02, nr. 2345

– de motie-Teunissen/Kuzu over steun uitspreken voor het onafhankelijk onderzoek van het Internationaal Strafhof naar oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

35 718

Verdere behandeling van aanhangige stukken

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 44)

– Onderdelen A t/m H

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel I:

– voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (33) (toevoegen brieven)

– Onderdelen I t/m N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

22. Debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

23. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

24. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

25. Tweeminutendebat Conferentie over de Toekomst van Europa (CD d.d. 12/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi (CD d.d. 19/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30 490, nr. 36

29. Tweeminutendebat Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma

35 513

30. Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

35 552

31. Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

35 667

32. Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

35 693

33. Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU

35 564

34. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

35 730

35. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

35 635

36. Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen

Langetermijnagenda

1, 2 en 3 juni (week 22)

– Tweeminutendebat Uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen (35 063, nr. 15)

– Tweeminutendebat Situatie op het Avicenna College (31 289, nr. 441)

35 677 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus))

35 685 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket))

35 723 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket))

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 522 (Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden)

35 606 (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

35 648 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn)

8, 9 en 10 juni (week 23)

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

– Burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie» (35 826, nr. 1)

35 680 (Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie)

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek)

15, 16 en 17 juni (week 24)

35 593 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten)

35 551 (Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)

22, 23 en 24 juni (week 25)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

29, 30 juni en 1 juli (week 26)

35 504 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen)

35 665 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten)

6, 7 en 8 juli (week 27)

– nader te bepalen

9 juli t/m 6 september 2021 (week 28 t/m 35)

– Zomerreces 2021

7, 8 en 9 september (week 36)

35 562 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen)

14, 15 en 16 september (week 37)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg))

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

35 287 (Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021))

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

35 530 (Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

Te agenderen debatten

1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

2. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

4. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

5. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

6. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

7. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

8. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Bromet) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

9. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

10. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

11. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

12. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

13. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

14. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

15. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

16. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

17. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

18. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

19. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

20. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

21. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

22. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

23. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

24. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

25. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

26. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

27. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

28. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

29. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

30. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

31. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

32. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

33. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

34. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

35. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

36. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

37. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

38. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

39. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

40. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

41. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

42. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

43. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

44. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

45. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

46. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

47. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

48. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

49. Hoofdlijnendebat over de toekomst van de ouderenhuisvesting (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

50. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

51. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

52. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

53. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

54. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

55. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

56. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

57. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

58. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

59. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

60. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

61. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (Staatssecretarissen Financien)

62. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

63. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

64. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

65. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

66. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

67. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

68. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

69. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

70. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

71. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

72. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

73. Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Pia Dijkstra) (Minister J&V)

74. Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (Belhaj) (Minister Defensie)

75. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (Minister-President, Minister Financiën)

76. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

77. Debat over het voorstel om het vetorecht in de Europese Unie gedeeltelijk af te schaffen (Maeijer) (Minister-President)

78. Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

79. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

80. Debat over het economisch steunpakket (Gijs van Dijk) (Minister EZK, Minister SZW)

81. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (Minister BZK)

82. Debat over de werkwijze van de NCTV (Azarkan) (Minister J&V)

83. Debat over de behandeling van migranten in de procedures bij de IND (Kuzu) (Staatssecretaris J&V)

84. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

85. Debat over buitenlandse spionage via mobiele netwerken (Van Ginneken) (Staatssecretaris EZK)

86. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

87. Debat over misstanden in de turnsport (Westerveld) (Minister MZ)

88. Debat over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen (Leijten) (Minister BZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

2. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

3. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

5. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

6. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

7. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

8. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

10. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

11. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

12. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

13. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

14. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

15. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

16. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

17. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

18. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

20. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

21. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

22. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

23. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers en over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

24. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

25. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

26. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

27. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

28. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

29. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

31. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

32. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

34. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

35. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

36. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

37. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

38. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

39. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

40. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

41. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

42. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

43. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse Minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (Minister Financiën, Minister I&W)

44. Dertigledendebat over het bericht dat ruim 1.000 illegalen niet worden uitgezet (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

45. Dertigledendebat over geweld tegen gebedshuizen (Azarkan) (Minister J&V)

46. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

47. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

48. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

49. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over het bericht dat de leden van het Adviescollege Levenslanggestraften overwegen op te stappen (Smeets) (Minister voor Rechtsbescherming)

51. Dertigledendebat over fouten bij de terugkeer van ongewenste vreemdelingen (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

52. Dertigledendebat over mensensmokkel naar Nederland (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

53. Dertigledendebat over vermogensongelijkheid in Nederland (Simons) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over de uitvoering van het Urgendavonnis (Boucke) (Minister-President, Minister EZK)

55. Dertigledendebat over Europese subsidies die niet zijn besteed aan natuur- en milieuprojecten (Maeijer) (Minister BuZa)

56. Dertigledendebat over het oplopende geweld in Israël en Palestina (Jasper van Dijk) (Minister BuZa)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 31 mei van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Helvert, Van der Staaij en Voordewind over «Christenvervolging – Schapen tussen de Wolven» (Kamerstuk 35 719)

Maandag 31 mei van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van der Laan over ouderen met een verstandelijke beperking (Kamerstuk 35 651)

Maandag 7 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 7 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Primair en voortgezet onderwijs en corona

Maandag 7 juni van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over «Een eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij» (Kamerstuk 35 503)

Maandag 14 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur en corona

Donderdag 17 juni van 12.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Jaarverslag en Slotwet 2020 en de Staat van het Onderwijs

Donderdag 17 juni van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Jaarverslagen en Slotwetten 2020

Maandag 21 juni van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 21 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming Tweede Kamer

Dinsdag 22 juni van 16.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Woensdag 23 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 24 juni van 10.00 tot 12.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Jaarverslag en Slotwet Financiën en Nationale Schuld 2020

Donderdag 24 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 24 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor BuHa/OS over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 29 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 1 juli van 14.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 5 juli van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Advies van de Raad van State inzake ministeriële verantwoordelijkheid (Kamerstuk 35 300, nr. 78)

Maandag 5 juli van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Middelbaar beroeps- en Hoger onderwijs en corona

Recesperiodes

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Naar boven