Agenda opgesteld 7 september 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 11 september

14.00 uur

Woensdag 12 september

10.15 uur

Donderdag 13 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij

28 973, nr. 202

– de motie-Lodders over belemmeringen in het testen van stalconcepten

28 973, nr. 203 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over het belang van een goede luchtkwaliteit voor dieren

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO ERTMS/ Spoorveiligheid

29 893, nr. 219 (aangehouden)

– de motie-Kröger/Laçin over extra spoorcapaciteit bij invoering van ERTMS

29 893, nr. 220 (overgenomen)

– de motie-Amhaouch/Jetten over stevige regie op het project ERTMS

29 893, nr. 221 (aangehouden)

– de motie-Van Aalst over het anders inrichten van overwegen

29 893, nr. 222

– de motie-Van Aalst over dezelfde versie van ERTMS invoeren als Duitsland

29 893, nr. 223 (aangehouden)

– de motie-Laçin/Kröger over het gebruik van het ORBIT-systeem

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 813

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

34 813 (bijgewerkt t/m amendement nr. 19)

– artikel I, onderdelen A t/m Q

– amendement Alkaya (9) over een voorhangbepaling

– amendement Alkaya (13) over een informatiedocument

– amendement Alkaya (14) over duidelijkheid inzake de betreffende persoonsgegevens

– amendement Alkaya (15) over de intrekking van toestemming voor toegang tot persoonsgegevens

– amendement Alkaya (16) over een jaaroverzicht

NB. Indien twee of meer van de amendementen 13, 14,

15 of 16 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel R

– onderdelen S t/m CC

– artikel I

– artikel II

– artikel III, onderdelen A t/m Ea

– amendement Van Dijck (18) over een algeheel verbod op surcharging

– onderdeel F

– amendement Nijboer (19, I) over afschaffing van het eigen risico

– onderdeel G

– onderdelen H t/m P

– amendement Nijboer (19,II)

– onderdeel Q

– onderdelen R t/m AI

– artikel III

– artikelen IV en IVA

– amendement Snels (17) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel IVB)

– artikelen V t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

De Voorzitter: dhr. Nijboer wenst zijn motie op stuk nr. 23 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 813, nr. 20

– de motie-Ronnes c.s. over een toestemmingenoverzicht voor consumenten

34 813, nr. 21

– de motie-Ronnes/Bruins over duidelijkheid over «uitdrukkelijke toestemming»

34 813, nr. 22

– de motie-Snels c.s. over de effecten van PSD2 op het punt van marktverhoudingen

34 813, nr. 23 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Nijboer over herleidbaar zijn van bankafschrijvingen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies

34 566, nr. 8

– de motie-Alkaya/Leijten over verzwaring van de bewijslast

34 566, nr. 9

– de motie-Alkaya over een parlementaire enquête over fiscale constructies

34 566, nr. 10

– de motie-Omtzigt/Lodders over een verplichting voor stichtingen om een jaarrekening te deponeren

34 566, nr. 11

– de motie-Omtzigt/Van Weyenberg over domicilieverlening door de trustsector

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kiesrechtzaken

31 142, nr. 85

– de motie-Koopmans/Özütok over onderzoek naar betrouwbaarheid en betaalbaarheid van elektronisch stemmen

31 142, nr. 86

– de motie-Özütok over een monitor voor de toegankelijkheid van het stemproces

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 940

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

34 940 (bijgewerkt t/m amendement nr. 6)

– gewijzigd amendement Nijboer/Beckerman (6,I) over het behouden van de KAN-bepaling (wijziging opschrift)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– gewijzigd amendement Nijboer/Beckerman (6,III)

– onderdeel D

– artikel I

– artikelen II en III

– gewijzigd amendement Nijboer/Beckerman (6,IV)

– artikel IV

– gewijzigd amendement Nijboer/Beckerman (6,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

34 940, nr. 8

– de motie-Smeulders c.s. over verminderen van betaalrisico's voor mensen in de sociale huursector

34 940, nr. 9

– de motie-Kops over de kan-bepaling in stand houden

34 940, nr. 10

– de motie-Nijboer c.s. over problemen met betalen van woonlasten

34 940, nr. 11

– de motie-Beckerman c.s. over huurtoeslag bij tijdelijk wonen via een zorginstelling

34 940, nr. 12

– de motie-Beckerman over hetzelfde recht op 40% huurtoeslag

34 940, nr. 13

– de motie-Beckerman/Smeulders over een eigendomsneutrale woontoeslag

Stemming

11. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

De Voorzitter: dhr. Van Rooijen wenst zijn motie op stuk nr. 413 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 043, nr. 413 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Rooijen/Van Brenk over een bredere evaluatie van het ftk

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

33 835, nr. 100

– de motie-Ouwehand c.s. over een wettelijke verplichting voor cameratoezicht in slachthuizen

33 835, nr. 101

– de motie-Ouwehand/Graus over zwaardere straffen bij herhaalde overtredingen in slachthuizen

33 835, nr. 102

– de motie-Ouwehand/Graus over minimumbezetting voor inspecties in slachthuizen

33 835, nr. 103

– de motie-Ouwehand/Graus over vaststelling van de dood van een dier door een NVWA-dierenarts

33 835, nr. 104

– de motie-Ouwehand over een maximum stellen aan het tempo waarin dieren worden geslacht

13. Debat over bescherming en behoud van erfgoed met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

14. Debat over de toekomst van de postbezorging in Nederland met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

15. Debat over de informele Europese top in Salzburg van 20 september 2018 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

16. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

18. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

19. VAO Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 (AO d.d. 27/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Verordening Biometrie op identiteitskaarten (AO d.d. 28/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VSO over de Landbouw- en Visserijraad van 16 juli 2018 (21 501-32, nr. 1121) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Handhaving/Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 878

23. Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers)

34 858

24. Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

34 934

25. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)

34 837

26. Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (1e termijn Kamer)

34 874

27. Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen

34 848

28. Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) nr. 1259/2013, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013

34 879

29. Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 in verband met een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2017

Langetermijnagenda

18, 19 en 21 september (week 38)

– Prinsjesdag

– Algemene Politieke Beschouwingen (19 en 21 september)

25, 26 en 27 september (week 39)

– VSO Evaluatie Werkkostenregeling (34 785, nr. 97)

– VAO MIRT (AO d.d. 27/06)

– VAO Toepassing artikel 68 Grondwet (AO d.d. 05/07)

34 933 (Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128))

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 909 (Wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345))

34 859 (Wijzigingswet financiële markten 2018)

34 853-R2096 (Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194))

34 918 (Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

34 675 (Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten))

34 914 (Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (PbEU 2016, L 352/1) en tevens ter goede uitvoering van verordening (EU) 2016/796 van het Europees parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PbEU 2016, L 138/1) en van verordening (EU) 2016/2338 van het Europees parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22))

2, 3 en 4 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

34 857 (Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten)

9, 10 en 11 oktober (week 41)

– Begroting Algemene Zaken (III) + Koning (I)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

33 812, nrs. 3 t/m 5 (Voorstel van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek naar aanleiding van een evaluatie van de Wet op de parlementaire enquête 2008 + 34 683 (voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet)

16, 17 en 18 oktober (week 42)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)

19 t/m 29 oktober (week 43)

– Herfstreces

30, 31 oktober en 1 november (week 44)

– Begroting Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) incl. Diergezondheidsfonds (F)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

6, 7 en 8 november (week 45)

– Begroting Infrastructuur & Waterstaat (XII) incl. Infrastructuurfonds (A) en Deltafonds (J)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

13, 14 en 15 november (week 46)

– Belastingplan 2018 (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– VSO reactie op het rapport «Merchants of misery» (28 286, nr. 987)

20, 21 en 22 november (week 47)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting Defensie (X)

27, 28 en 29 november (week 48)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

4, 5 en 6 december (week 49)

- Stemmingen over alle begrotingen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 231 (voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)) (voortzetting)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 ((Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Te agenderen debatten

1. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

2. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

3. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

4. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

5. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

6. Debat over nucleaire veiligheid (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

7. Debat over extremistisch geweld (Markuszower) (Minister J&V)

8. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

9. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

10. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

11. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

12. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

13. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financiën)

14. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

15. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

16. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (Agema) (Minister VWS, Minister MZ)

17. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

18. Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb (Moorlag) (Minister BZK)

19. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

20. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

21. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

22. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

23. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

24. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

25. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

26. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

27. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

28. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

29. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

30. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

31. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

32. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

33. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

34. Debat over insectensterfte in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

35. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

36. Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak (Buitenweg) (Minister J&V)

37. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

38. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

39. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

40. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

41. Debat over het gezondheidsonderzoek door het RIVM naar het gebruik van chroom-6 bij Defensie (Krol) (Staatssecretaris Defensie)

42. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

43. Debat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

44. Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (Dik-Faber) (Minister LNV)

45. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister V5WS)

46. Debat over de rapporten inzake het WODC (Buitenweg) (Minister J&V)

47. Debat over plannen van het kabinet om vier gevangenissen te sluiten (Van Nispen) (Minister voor Rechtsbescherming)

48. Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim (Bruins) (Minister I&W, Staatssecretaris Defensie)

49. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

50. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

51. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

52. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

53. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

54. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

55. Debat over de afnemende vaccinatiegraad (Hijink) (Staatssecretaris VWS)

56. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte (Sienot) (Minister I&W)

57. Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

58. Debat over uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

59. Debat over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen (Alkaya) (Minister Financiën)

60. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

61. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

62. Debat over Chroom 6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

63. Debat over de invloed van de NAM op de lijst met onveilige woningen in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

2. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK, Minister SZW)

5. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

6. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

7. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

8. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

9. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

10. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

11. Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen rijksoverheid (Kuiken) (Minister BZK)

12. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

13. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

14. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

15. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

16. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

17. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

18. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

19. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

20. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

21. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Van Kooten-Arissen) (Minister MZ)

22. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

23. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

24. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

25. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

26. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

27. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

28. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

29. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

30. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

31. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (Ouwehand) (Minister LNV, Minister MZ)

32. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

33. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan de ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

34. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

35. Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol (Kröger) (Minister I&W)

36. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

37. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

38. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

39. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

40. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

41. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

42. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

43. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

44. Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen (Van Brenk) (Minister I&W)

45. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

46. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

47. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

48. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

49. Dertigledendebat over het bericht dat Shell, Exxon en NAM compensatie willen voor het stopzetten van de gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZK)

50. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

51. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

52. Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie (Kops) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

54. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

55. Dertigledendebat over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord (Van der Lee) (Minister EZK, Minister LNV)

56. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

57. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

58. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

59. Dertigledendebat over grondspeculatie door het bedrijf Powerfield (Van der Lee) (Minister EZK)

60. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

61. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

62. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

63. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

64. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

65. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

66. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

67. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

68. Dertigledendebat over internationale energiebedrijven die via brievenbusfirma’s claims doen uitgaan (Van der Lee) (Staatssecretaris Financiën, Minister EZK)

69. Dertigledendebat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali (Emiel van Dijk) (Minister Defensie)

70. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

71. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht (Van Raan) (Minister I&W)

72. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

73. Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond (Ellemeet) (Minister MZ, Staatssecretaris EZK)

74. Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

75. Dertigledendebat over een WOB-verzoek van het NRC over het hoofdkantoor van Unilever (Van der Lee) (Minister EZK)

76. Dertigledendebat over de tussenrapportage van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (Krol) (Minister BZK)

77. Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

78. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (Van Raan) (Minister Financiën, Minister BuHa-OS)

79. Dertigledendebat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht (Beckerman) (Minister BZK)

80. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

81. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

82. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

83. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (Minister BuZa)

84. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

85. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (Van Brenk) (Minister SZW)

86. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

87. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

88. Interpellatiedebat over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Van Rooijen) (Minister Financiën)

89. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (Van Rooijen) (Minister SZW)

90. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (Diertens) (Staatssecretaris VWS)

91. Dertigledendebat over een onderzoeksjournalist die kazerneterrein Oldebroek kon betreden (Popken) (Minister Defensie)

92. Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick (Azarkan) (Staatssecretaris J&V)

93. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

94. Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

95. Dertigledendebat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (Nijboer) (Minister Financiën)

96. Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie (Baudet) (Minister J&V)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 10 september van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de initiatiefnota van het lid Belhaj inzake de Defensie Energiestrategie (Kamerstuk 34 895)

Maandag 10 september van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Hijink inzake het Zorgbuurthuis (Kamerstuk 34 849)

Maandag 29 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 5 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Maandag 12 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd

Maandag 19 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 19 november van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 26 november 2018 van 11.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 26 november van 11.00 uur tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Donderdag 29 november 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Maandag 10 december van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet «Big Farma: niet gezond!» (34 834)

Recesperiodes

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Spreektijden Algemene

Politieke Beschouwingen

VVD:

40

minuten

PVV:

35

minuten

CDA:

35

minuten

D66:

35

minuten

GroenLinks:

30

minuten

SP:

30

minuten

PvdA:

30

minuten

ChristenUnie:

25

minuten

PvdD:

25

minuten

50PLUS:

25

minuten

SGP:

20

minuten

DENK:

20

minuten

Forum voor Democratie:

20

minuten

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(inclusief de Algemene

Financiële Beschouwingen)

VVD:

430

minuten

PVV:

300

minuten

CDA:

290

minuten

D66:

290

minuten

GroenLinks:

240

minuten

SP:

240

minuten

PvdA:

190

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

PvdD:

150

minuten

50PLUS:

140

minuten

SGP:

130

minuten

DENK:

130

minuten

Forum voor Democratie:

120

minuten

Naar boven