Agenda opgesteld 12 juni 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 16 juni

14.00 uur

Woensdag 17 juni

10.15 uur

Donderdag 18 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 109

Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

34 109 (bijgewerkt t/m amendement nr. 42)

De Voorzitter: dhr. Bisschop wenst zijn amendement op stuk nummer 24 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– gewijzigd amendement Monasch (41,I)

– amendement Dik-Faber (22,I)

– artikel 1.1

– artikelen 1.2 t/m 2.5

– amendement Van Veen (39)

– amendement Keijzer (36)

– artikel 2.6

– artikelen 2.7 t/m 2.11

– amendement Dik-Faber (22,II)

– artikel 3.1

– artikel 3.2 t/m 3.6

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Pechtold (42)

– artikel 3.7

– artikel 3.8

– amendement Van Veen (17)

– artikel 3.9

– artikelen 3.10 t/m 3.12

– gewijzigd amendement Dik-Faber (37) (invoegen paragraaf 3.2a)

– gewijzigd amendement Dik-Faber (38) (invoegen paragraaf 3.2a)

– gewijzigd amendement Monasch c.s. (41,II) (invoegen paragraaf 3.2a)

– artikelen 3.13 t/m 4.16

– amendement Van Veen (13)

 • Indien 13 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Pechtold/Dik-Faber (21,I)

 • – gewijzigd amendement Pechtold/Monasch (35)

 • – gewijzigd amendement Pechtold/Dik-Faber (21,II)

 • – amendement Dik-Faber (11,I)

 • – amendement Keijzer (5)

 • Indien 13 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (11,II)

 • Indien 13 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Pechtold/Dik-Faber (21,III)

 • Indien 13 verworpen:

 • – amendement Pechtold/Dik-Faber (21,IV)

 • – amendement Pechtold (14)

  • N.B. Indien 21 en 14 beiden worden aangenomen, wordt de zinsnede «ten minste dertien weken» uit amendement 14 in artikel 4.20 ingevoegd na de zinsnede «of andere publiekrechtelijke rechtspersoon» die amendement 20 in dat artikel introduceert.

– artikel 4.17

 • Indien 13 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (11,II)

 • Indien 13 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Pechtold/Dik-Faber (21,III)

 • Indien 13 verworpen:

 • – amendement Pechtold/Dik-Faber (21,IV)

 • – amendement Pechtold (14)

  • N.B. Indien 21 en 14 beiden worden aangenomen, wordt de zinsnede «ten minste dertien weken» uit amendement 14 in artikel 4.20 ingevoegd na de zinsnede «of andere publiekrechtelijke rechtspersoon» die amendement 20 in dat artikel introduceert.

– artikel 4.18

 • Indien 13 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Pechtold/Dik-Faber (21,III)

 • Indien 13 verworpen:

 • – amendement Pechtold/Dik-Faber (21,IV)

 • – amendement Pechtold (14)

  • N.B. Indien 21 en 14 beiden worden aangenomen, wordt de zinsnede «ten minste dertien weken» uit amendement 14 in artikel 4.20 ingevoegd na de zinsnede «of andere publiekrechtelijke rechtspersoon» die amendement 20 in dat artikel introduceert.

– artikel 4.19

 • Indien 13 verworpen:

 • – amendement Pechtold/Dik-Faber (21,IV)

 • – amendement Pechtold (14)

  • N.B. Indien 21 en 14 beiden worden aangenomen, wordt de zinsnede «ten minste dertien weken» uit amendement 14 in artikel 4.20 ingevoegd na de zinsnede «of andere publiekrechtelijke rechtspersoon» die amendement 20 in dat artikel introduceert.

 • N.B. Indien 21 en 14 beiden worden aangenomen, wordt de zinsnede «ten minste dertien weken» uit amendement 14 in artikel 4.20 ingevoegd na de zinsnede «of andere publiekrechtelijke rechtspersoon» die amendement 20 in dat artikel introduceert.

– artikel 4.20

– artikelen 4.21 t/m 7.8

– amendement Jasper van Dijk (23) (invoegen paragraaf 7.4)

– artikelen 8.1 t/m 10.17

– amendement Monasch (18) (invoegen artikel 10.18)

– artikelen 11.1 en 11.2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Erfgoedwet

34 109, nr. 26

– de motie-Dik-Faber over nadere regels voor de afstoting van museale objecten

34 109, nr. 27 (ingetrokken)

– de motie-Pechtold over een inventarisatie van de bezuinigingen bij musea op «kennis en kunde»

34 109, nr. 28

– de motie-Keijzer over een toplijst van waardevolle ensembles

34 109, nr. 29

– de motie-Keijzer/Jasper van Dijk over erkenning van mobiel erfgoed als volwaardig cultureel erfgoed

34 109, nr. 30

– de motie-Keijzer over het ambitieuzer aanwijzen van naoorlogs erfgoed

34 109, nr. 31

– de motie-Keijzer over meetellen van vrijwilligerswerk in de eigen inkomsten

34 109, nr. 32

– de motie-Jasper van Dijk over landelijke regie nemen bij grote archeologische vondsten

34 109, nr. 33

– de motie-Jasper van Dijk/Monasch over pal staan voor het Nederlandse mobiele erfgoed

34 109, nr. 34

– de motie-Monasch/Dik-Faber over een lijst toonbeelden van mobiel erfgoed en aandacht voor knelpunten

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren

34 101, nr. 4

– de motie-Gesthuizen over inzetten op een breed convenant

34 101, nr. 5

– de motie-Gesthuizen over wettelijk vastleggen van de normen voor mensenrechtenbeleid

34 101, nr. 6

– de motie-Grashoff over inzicht voor spaarders in de manier waarop hun spaargeld is belegd

34 101, nr. 7

– de motie-Schouten/Nijboer over voldoen aan de OESO-richtlijnen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de rol van de NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg

De Voorzitter: dhr. Van Helvert trekt zijn motie op stuk nr. 200 in. Mw. Van Veldhoven wenst haar motie op stuk nr. 202 te wijzigen, mw. de Boer haar motie op stuk nr. 203 en mw. Dik-Faber haar motie op stuk nr. 209. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 165, nr. 200 (ingetrokken)

– de motie-Van Helvert/Van Veldhoven over een overzicht van alle gedeelde informatie

28 165, nr. 201

– de motie-Van Veldhoven over een halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de verbetermaatregelen

28 165, nr. 202 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Veldhoven/De Boer over de regering als mede-opdrachtgever van het onderzoek naar de interne bedrijfscultuur van NS

28 165, nr. 203 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Boer/Van Veldhoven over onderzoeken van de toekomstbestendigheid van de huidige vervlechting van NS-activiteiten

28 165, nr. 204

– de motie-Madlener over verlaten van het pad van marktwerking en aanbestedingen op het spoor

28 165, nr. 205

– de motie-Bashir over het weer bij het hoofdrailnet voegen van de regionale spoorconcessies

28 165, nr. 206

– de motie-Bashir over aanpassen van het beloningsbeleid voor NS

28 165, nr. 207 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren over het implementeren van de aanbevelingen over toezicht bij staatsdeelnemingen

28 165, nr. 208

– de motie-Van Tongeren over het verduidelijken van de geldende wet- en regelgeving

28 165, nr. 209 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dik-Faber/Hoogland over een notitie over de voor- en nadelen van de huidige positionering van de NS

28 165, nr. 210

– de motie-Klein over het realiseren van een gelijk speelveld

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over de stand van zaken centrale Wft-examinering

32 545, nr. 29

– de motie-Aukje de Vries/Omtzigt over de overgangstermijn voor de centrale Wft-examinering

32 545, nr. 30

– de motie-Aukje de Vries c.s. over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over de reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord Nederland

27 858, nr. 316

– de motie-Thieme over tegengaan van dieronvriendelijke muizenbestrijding

27 858, nr. 317

– de motie-Thieme over handhaven van het verbod op vergassen met CO2

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het aanvragen van voedselpatenten door multinationals

27 428, nr. 302 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over het kwekersrecht niet in gevaar laten brengen door TTIP

27 428, nr. 303 (ingetrokken)

– de motie-Jasper van Dijk over de herziening van de Europese biooctrooirichtlijn

27 428, nr. 304

– de motie-Jasper van Dijk over patenten geen onderdeel laten worden van de TTIP-onderhandelingen

27 428, nr. 305 (aangehouden)

– de motie-Geurts over intensiveren van de Europese lobby voor een veredelingsvrijstelling

27 428, nr. 306 (aangehouden)

– de motie-Dikkers c.s. over een fonds voor juridische bijstand aan kleinere veredelingsbedrijven

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over de toelichting over de toelatingsvoorwaarden voor de pilot regelluwe scholen

29 546, nr. 23

– de motie-Rog c.s. over toelaten van scholen die het basisarrangement toegekend hebben gekregen

29 546, nr. 24

– de motie-Siderius over een experiment met het niet afnemen van de eindtoets

29 546, nr. 25 (ingetrokken)

– de motie-Straus over in beeld brengen van overbodige en hinderlijke regelgeving

Stemming

11. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2014

De Voorzitter: dhr. Krol wenst zijn motie op stuk nr. 14 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 200, nr. 14 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Krol over het continueren van het verlaagde btw-tarief voor verbouwingen en renovaties

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 en het Onderwijsverslag

34 200-VIII, nr. 9

– de motie-Ypma c.s. over de afvlakkende doorstroom naar een hogere opleiding

34 200-VIII, nr. 10

– de motie-Ypma c.s. over de aanpak van het hoge aantal thuiszitters

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over ontwikkeling van de groepsgrootte in het basisonderwijs

31 293, nr. 261

– de motie-Siderius over een maximum van 30 leerlingen per klas

31 293, nr. 262

– de motie-Siderius over klassenverkleining in het basisonderwijs

31 293, nr. 263

– de motie-Ypma over de inspanningen van schoolbesturen om klassen te beperken tot 29 leerlingen of minder

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Financiën funderend onderwijs

31 289, nr. 239

– de motie-Ypma over de inspanningen van schoolbesturen om jonge leerkrachten te behouden

31 289, nr. 240 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen/Jasper van Dijk over instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen op de hoofdlijnen van de begroting

31 289, nr. 241

– de motie-Rog over betrekken van schoolleiders en leraren bij sectorakkoorden

31 289, nr. 242

– de motie-Jasper van Dijk over ook vakbonden betrekken bij het overleg tussen Minister en werkgevers

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO De rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering

Mw. Jadnanansing verzoekt haar motie op stuk nr. 104 aan te houden.

34 000-VIII, nr. 101

– de motie-Rog over bevoegdheidseisen voor docenten burgerschapsvorming in het mbo

34 000-VIII, nr. 102

– de motie-Beertema over de-islamisering van het onderwijs

34 000-VIII, nr. 103 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen c.s. over de inzet van schoolwijkagenten

34 000-VIII, nr. 104 (aangehouden)

– de motie-Jadnanansing over versterking van burgerschaps- en mensenrechteneducatie binnen de kerndoelen

34 000-VIII, nr. 105

– de motie-Jadnanansing over in kaart brengen van de problematiek rond ontwortelde jongeren

34 000-VIII, nr. 106

– de motie-Jasper van Dijk/Karabulut over het ondersteunen van lokale initiatieven tegen segregatie

34 000-VIII, nr. 107

– de motie-Jasper van Dijk/Karabulut over op non-actief stellen van bestuurders die de integratie belemmeren

34 000-VIII, nr. 108

– de motie-Kuzu over onderzoek naar het tegenwerken van groepen Nederlanders bij het afronden van hun opleiding

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

34 160

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd

34 160 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Siderius (10,I)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– amendement Bisschop (11)

– amendement Rog (13)

– onderdeel E

– onderdelen F t/m H

– amendement Siderius (10,II)

– onderdeel I

– onderdelen J en K

– amendement Siderius (10,III)

– onderdeel L

– amendement Siderius (10,IV)

– amendement Bisschop (12,I)

– onderdeel M

– onderdelen N t/m R

– amendement Lucas c.s. (18,I) (invoegen onderdeel Ra)

– onderdelen S t/m V

– artikel I

– artikel II

– artikel III, onderdeel A

– amendement Siderius (10,V)

– onderdeel B

– onderdeel C

– amendement Siderius (10,VI)

– onderdeel D

– onderdelen E en F

– amendement Siderius (10,VII)

– onderdeel G

– amendement Siderius (10,VIII)

– amendement Bisschop (12,II)

– onderdeel H

– onderdelen I t/m M

– amendement Lucas c.s. (18,II) (invoegen onderdeel Ma)

– onderdeel N

– artikel III

– artikelen IV t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs

34 160, nr. 14

– de motie-Siderius over verminderen van de administratieve rompslomp in het mbo

34 160, nr. 15

– de motie-Siderius over verminderen van het hoge ziekteverzuim onder docenten op het mbo

34 160, nr. 16

– de motie-Siderius over schrappen van de verplichte rekentoets uit het curriculum van het mbo

34 160, nr. 17

– de motie-Van Meenen/Rog over het examen rekenen uit het basisdeel halen voor beroepen waarvoor rekenen niet relevant is

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de problematiek rond serviceflats

32 847, nr. 172

– de motie-Monasch over afspraken over het benutten van vastgoedbezit

32 847, nr. 173

– de motie-Monasch over bescherming tegen verstrekkende financiële voorstellen

32 847, nr. 174

– de motie-Ronnes over overleg met de VNG over serviceflats

32 847, nr. 175

– de motie-Krol over registratie van serviceflats als woonvorm

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden

24 077, nr. 347

– de motie-Oskam/Segers over de inzet van Kroonvernietiging bij onwettige besluiten van gemeenten

24 077, nr. 348

– de motie-Berndsen-Jansen/Kooiman over gemeentelijke plannen voor experimenten met gereguleerde wietteelt

24 077, nr. 349

– de motie-Berndsen-Jansen over lokale experimenten met gereguleerde wietteelt die niet stroken met de huidige wet- en regelgeving

24 077, nr. 350

– de motie-Kooiman/Berndsen-Jansen over in gesprek gaan met onder meer Haarlem en Amsterdam over regulering van «de achterdeur»

24 077, nr. 351

– de motie-Segers c.s. over een compensatieregeling voor de kosten van het opruimen van drugsafval

24 077, nr. 352

– de motie-Rebel/Berndsen-Jansen over de vraag in hoeverre de overheid verantwoordelijk is voor de productkwaliteit van cannabis

24 077, nr. 353

– de motie-Rebel/Kooiman over een initiatief in Zwijndrecht om de verkoop van cannabis beter te reguleren

Stemmingen

20. Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de subsidiariteitstoets inzake het EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de brief aan de Voorzitter van de Europese Commissie.

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de komst van een moskee in Gouda

34 000-VI, nr. 89

– de motie-Oskam/Tellegen over transparantie omtrent financiering islamitische instellingen

34 000-VI, nr. 90

– de motie-Segers/Tellegen over onderzoek naar antirechtsstatelijke invloeden op moskeeën en organisaties

34 000-VI, nr. 91

– de motie-De Graaf over voorkomen van de bouw van de Goudse moskee

34 000-VI, nr. 92

– de motie-De Graaf over regelgeving om de vestiging van nieuwe moskeeën te verbieden

34 000-VI, nr. 93

– de motie-De Graaf over sluiten van alle bestaande moskeeën

22. VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 28/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Duurzaamheid (AO d.d. 05/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Luchtvaart (AO d.d. 04/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 117

25. Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

34 053

26. Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven)

27. Gezamenlijke behandeling van:

34 011

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod)

33 994

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude (herziening strafbaarstelling faillissementsfraude)

28. Gezamenlijke behandeling van (antwoord 1e termijn + 2e termijn):

34 067

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

34 068

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

33 802

29. Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)

34 106

30. Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 112

31. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

Langetermijnagenda

23, 24 en 25 juni (week 26)

– Debat over de agenda van de Europese Top (24 juni)

– VAO Loondoorbetaling bij ziekte (AO d.d. 21/05)

– VAO Arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten (AO d.d. 28/05)

– VAO Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28/05)

– VAO Gevolgen van de wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie (AO d.d. 03/06)

– VSO over de invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT) en de uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs (31 521, nr. 90)

– VSO over de uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (34 000-VIII, nr. 96)

– VAO Waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht (AO d.d. 04/06)

– VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 04/06)

– VAO Jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk (AO d.d. 04/06)

– VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 04/06)

– VAO Venezuela (AO d.d. 04/06)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

33 862 (voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht)

33 348 (Wet natuurbescherming) (wetgevingsoverleg op15 juni)

33 872 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

34 143 (Wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen))

30 juni, 1 en 2 juli (week 27)

– Debat naar aanleiding van de Europese Top («kort terugblikdebat»)

– Debat over de Voorjaarsnota (30 juni)

– VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 23/04)

– VAO Decentralisatie Jeugdzorg (AO d.d. 29/04)

– VAO Voortijdig schoolverlaten (AO d.d. 29/04)

– VSO over de verkenning van de randvoorwaarden voor een recht op doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen (32 764, nr. 12)

– VAO Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s (AO d.d. 26/05)

– VAO Energie (AO d.d. 27/05)

– VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 28/05)

– VAO Natuurbeleid en biodiversiteit (AO d.d. 28/05)

– VAO Internationaal fiscaal beleid (AO d.d. 03/06)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/06)

– VAO Vervreemding en transformatie rijksvastgoed (AO d.d. 25/03)

– VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02)

34 196 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst))

1, 2 en 3 september (week 35)

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

34 089 (Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES))

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

34 141 (Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244)) + 34 142 (Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol))

33 839 (Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond))

34 084 (Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart)

8, 9 en 10 september (week 36)

33 955 (Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Curaçao))

15, 16 en 17 september (week 37)

– Prinsjesdag

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (aanhouden in afwachting van aangekondigde wetsvoorstel inzake wettelijke bescherming van de namen «universiteit» en «hogeschool»)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 29/04) (te agenderen na ontvangst van nadere informatie)

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut (AO d.d. 1/4) (te agenderen na ontvangst van nadere informatie)

– VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 21/01)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W) (agenderen na ommekomst van de voortgangsrapportage rekentoets)

4. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

5. Debat over de situatie in Oekraïne en over inreisverboden voor parlementariërs (Van Klaveren) (Minister BuZa)

6. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

7. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

8. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS en Minister I&M)

9. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

10. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

11. Debat over het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (Segers) (Staatssecretaris V&J)

12. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

13. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister V&J, Minister-President)

14. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren) (Minister EZ)

15. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

16. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

17. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

18. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

19. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

20. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

21. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

22. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

23. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

24. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

(Van Meenen) (Minister OCW)

25. Debat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZ)

26. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

27. Debat over het bericht «Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang» (Karabulut) (Minister W&R)

28. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister EZ)

29. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

30. Debat over de rekentoets in het basisonderwijs (Van Meenen) (Staatssecretaris OC&W)

31. Debat over de kabinetsbeslissing om ABN Amro naar de beurs te brengen (Merkies) (Minister van Financiën)

32. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

33. Debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW (Van Vliet) (Minister W&R)

34. Debat over de opvattingen van de Minister-President over de «dikke-ikmentaliteit» in Nederland (Slob) (Minister-President)

35. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

36. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

3. Dertigledendebat over de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de inhuur van een ICT-consultant bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

5. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

6. Dertigledendebat over de thuiszorghulp in Oss en omgeving (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over het sluiten van politieposten (Oskam) (Minister V&J)

8. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het verhogen van het defensiebudget (Van der Staaij) (Minister van Defensie, Minister-President)

10. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand) (Minister EZ)

11. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber) (Minister EZ)

12. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

14. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven) (Minister EZ)

16. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

17. Dertigledendebat over mensen die verdwalen in het nieuwe zorgstelsel (Krol) (Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Leijten) (Minister VWS)

19. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

20. Dertigledendebat over bezuinigingen op beschermd wonen (Siderius) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

22. Dertigledendebat over het ontslaan van uitzendkrachten i.v.m. de invoering van de Wet werk en zekerheid (Karabulut) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over de toekomst van de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

25. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

26. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

27. Dertigledendebat over bedrijven die flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (Pieter Heerma) (Minister SZW)

28. Dertigledendebat over zorgbestuurders die niet meewerken aan normering van hun inkomen (Leijten) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

30. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

31. Dertigledendebat over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam inzake bed, bad en brood (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

32. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

33. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

34. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

35. Dertigledendebat over de normen voor aardbevingsbestendig bouwen (Van Tongeren) (Minister EZ)

36. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

37. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

38. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

39. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over de reorganisatie bij de Nationale Politie (Kooiman) (Minister V&J)

41. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

42. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

43. Dertigledendebat over het stilleggen van de oliewinning in Schoonebeek (Van Tongeren) (Minister EZ)

44. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

45. Dertigledendebat over de beveiliging van

persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

46. Dertigledendebat over problemen met de pgb-bestanden bij de Sociale Verzekeringsbank (Agema) (Staatssecretaris VWS)

47. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

48. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 15 juni van 10.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de Wet natuurbescherming (33 348)

Maandag 22 juni van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Kamer voor 2016

Vrijdag 26 juni van 12.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Veteranennota 2015

Maandag 29 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst) (34 196)

Recesperiodes

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Naar boven