Agenda opgesteld 3 april 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 7 april

14.00 uur

Woensdag 8 april

10.15 uur

Donderdag 9 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemming

3. Stemming over: motie ingediend bij het VSO ontwerprijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

33 531, nr. 5 (ingetrokken)

– de motie-Visser over borging van een adequate zoetwatervoorziening

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO inzake gesprek met de Federatie Armeense Organisaties in Nederland

34 000 V, nr. 58

– de motie-Omtzigt c.s. over de vertegenwoordiging bij de herdenking van de Armeense genocide

34 000 V, nr. 59

– de motie-Voordewind c.s. over gebruiken van de term «Armeense genocide»

34 000 V, nr. 60

– de motie-Beertema c.s. over gebruiken van de term «genocide»

34 000 V, nr. 61

– de motie-Beertema/Wilders over vertegenwoordiging door de Minister-President en de Koning

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 114

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 115

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

34 116

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over risico’s in de vleesketen en de controle bij visbedrijven

26 991, nr. 464

– de motie-Ouwehand over een parlementaire enquête over het toezicht op de productie van vlees en vis

26 991, nr. 465

– de motie-Ouwehand over de NVWA onder het Ministerie van VWS brengen

26 991, nr. 466

– de motie-Ouwehand over verlagen van de bandsnelheid van slachtlijnen

26 991, nr. 467 (aangehouden)

– de motie-Geurts over persoonscertificering in de voedselbranche

26 991, nr. 468

– de motie-Dik-Faber/Van Gerven over het bestuurlijk primaat voor de NVWA terugleggen bij VWS

26 991, nr. 469

– de motie-Dik-Faber over standaard openbaar maken van inspectierapporten

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp

De Voorzitter: op verzoek van de woordvoerders zal er eerst worden gestemd over de ingediende moties alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel.

34 075, nr. 10

– de motie-Veldman c.s. over afdekken van het renterisico

34 075, nr. 11

– de motie-Schouw/Bisschop over de eventuele financiële claim in verband met het KNSF-terrein

34 075, nr. 12

– de motie-Bruins Slot over een billijke oplossing voor het KNSF-terrein

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 075

Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp

– artikelen 1 t/m 11

– kaartbeeld behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 000-IV, nr. 38

Brief van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over voorlichtingsvragen aan de Raad van State inzake het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk

De Voorzitter: ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties te besluiten, en in te stemmen met de voorlichtingsvragen aan de Raad van State.

Stemming

12. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid

29 398, nr. 454

– de motie-Bashir/Van Helvert over nieuwe praktijkgerichte bijscholing voor de rijschoolbranche

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Milieuraad

De Voorzitter: dhr. Remco Dijkstra wenst zijn motie op stuk nr. 555 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

21 501-08, nr. 555 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Remco Dijkstra c.s. over de gevolgen van REACH

Stemming

14. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

34 073, nr. 22 (gewijzigd, was nr. 16)

– de gewijzigde motie-Klein over de inzet op het Actieplan 50PlusWerkt

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO WWB-onderwerpen en de Participatiewet

30 545, nr. 154

– de motie-Ulenbelt/Karabulut over beschutte werkplekken in iedere gemeente

30 545, nr. 155

– de motie-Ulenbelt/Karabulut over oppassen door eigen grootouders in de bijstand

30 545, nr. 156

– de motie-Ulenbelt/Karabulut over de positie van mensen met psychische klachten

30 545, nr. 157

– de motie-Vermeij/Kerstens over de invulling van de voorziening beschut werk

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg

31 765, nr. 126

– de motie-Gerbrands over het in ere herstellen van de Agemagelden

31 765, nr. 127

– de motie-Gerbrands over het afzien van de bezuiniging van 500 miljoen

31 765, nr. 128 (ingetrokken)

– de motie-Gerbrands over het herinvoeren van de inserviceopleidingen

31 765, nr. 129

– de motie-Dik-Faber/Van der Staaij over de rol van de geestelijk verzorger

31 765, nr. 130

– de motie-Keijzer over ruimte voor de zorgprofessional

31 765, nr. 131

– de motie-Kooiman/Leijten over het met naam en toenaam publiceren van onderzoeksresultaten

31 765, nr. 132

– de motie-Otwin van Dijk over goede voorbeelden de norm maken in het verbeterplan

31 765, nr. 133

– de motie-Otwin van Dijk/Dik-Faber over de mogelijkheid voor aanbieders om zonder regels opnieuw te beginnen

31 765, nr. 134

– de motie-Otwin van Dijk over het inzetten van aanjaagteams

31 765, nr. 135

– de motie-Krol over het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

31 765, nr. 136

– de motie-Krol over eenmaal per kwartaal een voortgangsrapportage

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bekostiging onderwijs en zorg aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking

31 497, nr. 151

– de motie-Siderius over een vast bedrag voor de zorg op school

31 497, nr. 152

– de motie-Siderius over toevoegen van het budget voor zorg op school aan de huidige Wlz-indicatie

31 497, nr. 153 (ingetrokken)

– de motie-Siderius c.s. over extra ondersteuning op school

31 497, nr. 154

– de motie-Voordewind over één loket voor ondersteuningsvragen en klachten

31 497, nr. 155

– de motie-Voordewind/Dik-Faber over het maatwerkprofiel binnen de Wlz

31 497, nr. 156

– de motie-Voordewind/Dik-Faber over automatisch toevoegen van dagdelen aan de indicatie

31 497, nr. 157

– de motie-Keijzer/Voortman over een gesprekshandreiking voor leerlingen met een Zvw-indicatie

31 497, nr. 158

– de motie-Keijzer over zorg in de onderwijssituatie opnemen in de beleidsregels

31 497, nr. 159

– de motie-Straus c.s. over aparte aandacht voor meervoudig gehandicapte kinderen

31 497, nr. 160

– de motie-Van Meenen/Bergkamp over één loket voor ouders van chronische zieke kinderen en kinderen met ernstige meervoudige beperkingen

31 497, nr. 161

– de motie-Van Meenen c.s. over extra dagdelen onderwijstijd automatisch toevoegen aan de zorgindicatie

31 497, nr. 162

– de motie-Ypma c.s. over de garantie dat emb-kinderen tot hun 20ste onderwijs kunnen volgen

31 497, nr. 163 (ingetrokken)

– de motie-Ypma over de aanwending van het compensatiefonds na 2015

31 497, nr. 164

– de motie-Ypma over eventuele versnelde herindicatie in de Wlz

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wetenschapsbeleid

31 288, nr. 420

– de motie-Duisenberg c.s. over de promotievorm «industrial doctorates»

31 288, nr. 421

– de motie-Duisenberg c.s. over het in kaart brengen van de vier scenario's voor het wetenschapsbestel

31 288, nr. 422

– de motie-Jasper van Dijk over het verminderen van het aantal tijdelijke aanstellingen

31 288, nr. 423

– de motie-Jasper van Dijk over het overhevelen van budget van de tweede naar de eerste geldstroom

31 288, nr. 424

– de motie-Jasper van Dijk over het schrappen van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de Nationale Wetenschapsagenda

31 288, nr. 425

– de motie-Jasper van Dijk over het afzien van het experiment met student-promovendi

31 288, nr. 426

– de motie-Jasper van Dijk over een korting op uitgaven voor marketing en pr-activiteiten

31 288, nr. 427

– de motie-Mei Li Vos over het herstellen van de balans tussen vaste en flexibele contracten

31 288, nr. 428

– de motie-Van Meenen/Mei Li Vos over 8 miljoen structureel voor SURF

31 288, nr. 429

– de motie-Van Meenen over de verdere uitwerking van de structuur van de NWO

31 288, nr. 430

– de motie-Van Meenen over het verminderen van de acquisitiedruk

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over afstemming van erkenning van beroepskwalificaties met buurlanden

22 452, nr. 45

– de motie-Straus c.s. over erkenning van Nederlandse beroepsdiploma's in Duitsland

22 452, nr. 46

– de motie-Straus c.s. over het Europass-certificaatsupplement bij diploma's

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Emancipatie

30 420, nr. 214 (aangehouden)

– de motie-Bergkamp/Pia Dijkstra over de continuïteit van het GSA-project op scholen

30 420, nr. 215 (aangehouden)

– de motie-Bergkamp/Pia Dijkstra over het weglaten van geslachtsregistratie

30 420, nr. 216

– de motie-Bisschop/Voordewind over de acceptatie van seksuele diversiteit in etnische en religieuze groepen

30 420, nr. 217 (aangehouden)

– de motie-Yücel over steun voor het GSA-project van het COC

30 420, nr. 218

– de motie-Jasper van Dijk/Siderius over de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen

30 420, nr. 219

– de motie-Jasper van Dijk/Siderius over bijzondere bijstand voor alleenstaande studerende ouders

30 420, nr. 220 (aangehouden)

– de motie-Van Ark over continuering van de Gay Straight Alliances

30 420, nr. 221

– de motie-Van Ark over beëindiging van het initiatief Topvrouwen.nl

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

29 544, nr. 594

– de motie-Klein over het niet verhogen van de lasten voor zzp'ers

29 544, nr. 595

– de motie-Klein over het vervangen van oudere door jongere werknemers

29 544, nr. 596

– de motie-Van Weyenberg over het niet algemeen verbindend verklaren van een artikel uit de cao Besloten Busvervoer

29 544, nr. 597 (aangehouden)

– de motie-Krol over het thema ouderenwerkloosheid hoger op de politieke agenda plaatsen

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

34 166, nr. 2

– de motie-Van ’t Wout over de doelstellingen uit de betere reguleringsagenda

34 166, nr. 3

– de motie-Van ’t Wout over de verstrekking van Europese middelen afhankelijker maken van prestaties

34 166, nr. 4 (aangehouden)

– de motie-Maij c.s. over publieke geschillenbeslechting in ISDS

34 166, nr. 5

– de motie-Maij/Pechtold over bevorderen van fundamentele democratische waarden

34 166, nr. 6

– de motie-Maij c.s. over een vernieuwde detacheringsrichtlijn

34 166, nr. 7

– de motie-Van Bommel/Jasper van Dijk over niet akkoord gaan met ISDS

34 166, nr. 8

– de motie-Van Bommel/Jasper van Dijk over niet akkoord gaan met een regulatory cooperation body

34 166, nr. 9

– de motie-Van Bommel/Jasper van Dijk over advies van het Hof van Justitie over internationale handelsverdragen

34 166, nr. 10

– de motie-Omtzigt/Segers over solidariteit met Zweden

34 166, nr. 11

– de motie-Omtzigt over meer transparantie van EU-instituties

34 166, nr. 12

– de motie-Beertema/Wilders over een zo spoedig mogelijk exit-traject van Nederland

34 166, nr. 13

– de motie-Sjoerdsma c.s. over voorbereiden van een top over de begrotingssystematiek

34 166, nr. 14

– de motie-Klaver c.s. over een circulaire economie

34 166, nr. 15

– de motie-Klaver over wijziging van het onderhandelingsmandaat voor TTIP

34 166, nr. 16

– de motie-Klaver/Segers over garanderen van de beleidsvrijheid van staten

34 166, nr. 17

– de motie-Bisschop c.s. over de aanpak van antisemitisme in Europa

34 166, nr. 18

– de motie-Ouwehand over het beëindigen van de TTIP-onderhandelingen

34 166, nr. 19

– de motie-Ouwehand over de onwenselijkheid van uitbreiding van de interne markt

34 166, nr. 20

– de motie-Ouwehand over garanderen van de Europese normen en standaarden

21 501–32, nr. 826

– de motie-Ouwehand over de onwenselijkheid van een vrijhandelsverdrag met Canada

21 501–32, nr. 830 (gewijzigd, was nr. 827)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over dierenwelzijnsnormen voor dierlijke producten uit landen buiten de EU

33 326, nr. 5

23. Debat over het rapport van de tijdelijke commissie ICT (debat met de regering)

24. Debat over ABN AMRO met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

25. Dertigledendebat over de kwaliteit van de gehandicaptenzorg met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

26. VAO Politie (AO d.d. 11/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Staat van het bestuur Aruba, Curaçao en Sint Maarten (AO d.d. 31/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (AO d.d. 05/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) (AO d.d. 25/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO (Informele) RBZ Handelsraad (AO d.d. 11/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. Gezamenlijke behandeling van:

34 067

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

34 068

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

33 775

33. Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen

Langetermijnagenda

14, 15 en 16 april (week 16)

– VSO over het ontwerpbesluit verbod op deelname met wilde dieren aan circussen (28 286, nr. 781)

– VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 12/02)

– VAO Preventiebeleid (AO d.d. 26/02)

– VAO Zorgverzekeringswet/zorgstelsel (AO d.d. 04/03)

– VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/03)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) (29 383, nr. 234)

– VAO Spoor (AO d.d. 19/03)

– VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 25/03)

– VAO Betalingsverkeer (AO d.d. 26/03)

– VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 25/03)

– VAO Ondernemen en gastvrijheidseconomie (AO d.d. 01/04)

– VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut (AO d.d. 1/4)

– VAO Rechtspraak (AO d.d. 1/4)

34 041 (Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178))

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

34 038 (Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) + 34 039 (Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233))

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen))

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

33 965 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

34 092 (Wijziging van de Mijnbouwwet (regels voor afsplitsing betreffende vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die voor 1965 zijn verleend))

21, 22 en 23 april (week 17)

– Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (21 april)

– VAO Vervreemding en transformatie rijksvastgoed (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

34 042 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

28, 29 en 30 april (week 18)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (aanhouden in afwachting van aangekondigde wetsvoorstel inzake wettelijke bescherming van de namen «universiteit» en «hogeschool»)

– VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Duurzaamheid (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Europees Sociaal Fonds (ESF) (AO d.d. 05/03) (te agenderen na ontvangst van de antwoorden op feitelijke vragen van de commissie)

– VSO over de reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord Nederland (27 858, nr. 298) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 21/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

4. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

5. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

6. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

7. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

8. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

9. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

10. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

11. Debat over meer vrouwen in topfuncties en een register voor topvrouwen (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

12. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

13. Debat over chroomverf bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister van Defensie)

14. Debat over het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (Segers) (Staatssecretaris V&J)

15. Debat over de toekomst van het ROC Leiden (Jadnanansing) (Minister OC&W)

16. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het «gasgebouw» in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ, Minister-President)

17. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

18. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister V&J, Minister-President)

19. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren) (Minister EZ)

20. Debat over betere medezeggenschap en het behoud van unieke studies in de Geesteswetenschappen (Van Meenen) (Minister OC&W)

21. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

22. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

23. Debat over de integriteit bij woningcorporaties (Monasch) (Minister voor W&R)

24. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

25. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

26. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

27. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

28. Debat over het middel RoundUp (Van Gerven) (Minister VWS, Staatssecretaris I&M)

29. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

30. Debat over de fusie van twee woningcorporaties (Monasch) (Minister W&R)

31. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

32. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie over de gebeurtenissen in Tuitjenhorn (Leijten) (Minister V&J, Minister VWS)

33. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

34. Debat over de invulling van de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

35. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs (Van Meenen) (Minister OCW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

2. Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (Siderius) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden (Oskam) (Minister V&J)

5. Dertigledendebat over de MH17 en de informatie die de Nederlandse regering had (Omtzigt) (Minister V&J, Minister BZK, Minister Defensie)

6. Dertigledendebat over het bericht «Gratis kasteelovernachtingen voor onderwijsinspecteurs» (Van Meenen) (Minister OCW)

7. Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

8. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over de uitslag van de Griekse parlementsverkiezingen (Bontes) (Minister BuZa en Minister Financiën)

10. Dertigledendebat over de chaos rond energielabels (De Rouwe) (Minister W&R)

11. Dertigledendebat over storingen op het spoor (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

12. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de motie-Franken c.s. over bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J)

13. Dertigledendebat over zware criminelen die hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis voortzetten (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

14. Dertigledendebat over de komst van een moskee in Gouda (Oskam) (Minister V&J)

15. Dertigledendebat over de zorgspotjes van het Ministerie van VWS (Leijten) (Minister VWS)

16. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

17. Dertigledendebat over de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over de inhuur van een ICT-consultant bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

19. Dertigledendebat over het afluisteren van telefoons van Kamerleden (Van Raak) (Minister van BZK)

20. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

21. Dertigledendebat over de thuiszorghulp in Oss en omgeving (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het sluiten van politieposten (Oskam) (Minister V&J)

23. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over het verhogen van het defensiebudget (Van der Staaij) (Minister van Defensie, Minister-President)

25. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand) (Minister EZ)

26. Dertigledendebat over het aanvragen van voedselpatenten door multinationals (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

27. Dertigledendebat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg (Van Helvert) (Staatssecretaris I&M)

28. Dertigledendebat over onderwijs aan ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (Siderius) (Staatssecretaris OC&W en Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber) (Minister EZ)

30. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op Ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

31. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

32. Interpellatie-Thieme over het uitblijven van de AMvB over de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Staatssecretaris EZ)

33. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

34. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven) (Minister EZ)

35. Dertigledendebat over de rekentoets in het basisonderwijs (Van Meenen) (Staatssecretaris OC&W)

36. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

37. Dertigledendebat over het herstellen en herbouwen van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen (Smaling) (Minister EZ)

38. Dertigledendebat over mensen die verdwalen in het nieuwe zorgstelsel (Krol) (Staatssecretaris VWS)

39. Dertigledendebat over het van de markt halen van gevaarlijk landbouwgif (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Staatssecretaris I&M)

40. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Leijten) (Minister VWS)

41. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 13 april van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) (34 088)

Maandag 20 april van 14.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten (34 135)

Recesperiodes

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Naar boven