Agenda opgesteld 18 april 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 22 april

14.00 uur

Woensdag 23 april

10.15 uur

Donderdag 24 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 849

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, L 176) (Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten)

33 849 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdelen A t/m NN

– gewijzigd amendement Aukje de Vries (10,I)

– onderdeel OO

– onderdelen PP t/m YY

– gewijzigd amendement Aukje de Vries (10,II)

– onderdeel ZZ

– onderdelen ZZa t/m QQQ

– artikel I

– artikelen II t/m X

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten

33 849, nr. 8

– de motie-Nijboer c.s. over een systeem waarbij de risico's op staatsobligaties in de kapitaalseisen worden meegewogen

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 729

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 840

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW)

33 840 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, aanhef

– amendement Jasper van Dijk (9)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m L

– gewijzigd amendement Duisenberg/Van Meenen (11,I) (invoegen onderdeel La)

– onderdeel M

– gewijzigd amendement Duisenberg/Van Meenen (11,II)

– onderdeel N

– gewijzigd amendement Duisenberg/Van Meenen (11,III) (invoegen onderdeel Na)

– onderdelen O t/m Cc

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 786

Herindeling van de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss

– artikelen 1 t/m 7

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

33 787

Samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen

– artikelen 1 t/m 8

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

33 788

Samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist

– artikelen 1 t/m 8

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 789

Samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse

– artikelen 1 t/m 9

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 790

Samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

– artikelen 1 t/m 8

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ouderenmishandeling

33 750-XVI, nr. 98

– de motie-Agema over een drie keer hogere straf bij ouderenmishandeling

33 750-XVI, nr. 99

– de motie-Baay-Timmerman/Bergkamp over wijziging van de naam van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

33 750-XVI, nr. 100

– de motie-Baay-Timmerman over agressief gedrag van dementerenden tegen mantelzorgers

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

33 669

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

33 669 (bijgewerkt t/m amendement nr. 73)

De Voorzitter: mw. Dik-Faber wenst het amendement op nr. 19 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, onderdelen A t/m E

– nader gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (72) (invoegen onderdeel E1)

– onderdelen F t/m I

– amendement Ouwehand (44) (invoegen onderdeel Ia)

– amendement Ouwehand (46) (invoegen onderdeel Ia)

– amendement Smaling (22,I)

– amendement Ouwehand (37)

– amendement Ouwehand (35)

– amendement Ouwehand (36)

  • Indien 36 verworpen:

  • – amendement Van Veldhoven (11)

  • N.B.: Indien de amendementen 21 en 27 beide worden aangenomen, wordt in artikel 19k, derde lid, «de ontwikkelingsruimte» telkens vervangen door: de toe te delen ontwikkelingsruimte.

– onderdeel J

– amendement Van Veldhoven c.s. (48) (invoegen onderdeel Ja)

– onderdelen K en L

– onderdeel M

– amendement Van Veldhoven (18)

– amendement Smaling (21)

– amendement Ouwehand (45)

– gewijzigd amendement Van Veldhoven (17)

– amendement Smaling (24)

– amendement Ouwehand (38,I)

– amendement Dik-Faber (28)

– amendement Van Veldhoven/Dik-Faber (27)

  • N.B.: Indien de amendementen 21 en 27 beide worden aangenomen, wordt in artikel 19k, derde lid, «de ontwikkelingsruimte» telkens vervangen door: de toe te delen ontwikkelingsruimte.

– tweede nader gewijzigd amendement Dik-Faber (73)

– amendement Smaling (23)

– amendement Smaling (22,II)

– amendement Ouwehand (38,II en III)

– tweede nader gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. (71)

– onderdeel N

– onderdelen O en P

– artikel I

– artikelen II t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998

33 669, nr. 49

– de motie-Graus over terugnemen van de regie over «oer-Hollandsche» landschappen

33 669, nr. 50

– de motie-Graus over afzien van verdere implementatie van Natura 2000-wetgeving

33 669, nr. 51

– de motie-Graus over afzien van de bemestingsvrije zone in het beheerplan Bunder- en Elsloërbos

33 669, nr. 52

– de motie-Graus over aanmerken van de ontlasting van landbouwhuisdieren als zeer waardevolle grondstof

33 669, nr. 53

– de motie-Graus over alternatieven voor de bemestingsvrije zone in het Bunder- en Elsloërbos

33 669, nr. 54

– de motie-Van Veldhoven over een evaluatie van de PAS na de eerste zes jaar

33 669, nr. 55

– de motie-Van Veldhoven over uitwissing van best practices tussen provincies

33 669, nr. 56 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over een staatssteuntoets op publieke uitgaven aan natuurbeheer in het kader van PAS

33 669, nr. 57

– de motie-Smaling over het meten en monitoren van stikstofdepositie

33 669, nr. 58

– de motie-Smaling over een overstap of herhuisvesting van agrariërs

33 669, nr. 59

– de motie-Smaling/Jacobi over onderzoek naar emissiearme bufferzones rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden

33 669, nr. 60

– de motie-Smaling/Jacobi over realiseren van de instandhoudingsdoelen van Deurnsche Peel & Mariapeel en Groote Peel

33 669, nr. 61

– de motie-Smaling over educatieve fietsroutes en groeneruimteprojecten

33 669, nr. 62

– de motie-Smaling/Jacobi over voorhangen van de PAS en ministeriële regelingen met een substantiële beleidsinhoudelijke component

33 669, nr. 63

– de motie-Geurts over beschikbaar stellen van 5,6 kiloton ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijven

33 669, nr. 64

– de motie-Geurts over verruimen van de mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen een beheerplan

33 669, nr. 65

– de motie-Geurts over de provincie waar het bedrijf gevestigd is als bevoegd gezag

33 669, nr. 66

– de motie-Lodders over een fundamentele discussie over de wijze van implementatie van Natura 2000

33 669, nr. 67 (aangehouden)

– de motie-Lodders over opnemen van bestaand gebruik in de beheerplannen

33 669, nr. 68 (aangehouden)

– de motie-Jacobi/Van Veldhoven over een reservering voor niet-vergunningplichtige meldingen per gebied

33 669, nr. 69

– de motie-Ouwehand over opnemen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in de PAS

33 669, nr. 70

– de motie-Ouwehand over inzichtelijk maken welk deel van het natuurbudget ten goede komt aan versterking van de natuur

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg

31 839, nr. 361

– de motie-Ypma over expliciete aandacht voor de transformatie in overleg met de VNG

31 839, nr. 362

– de motie-Ypma over binnenlandse adoptie door pleegouders

31 839, nr. 363

– de motie-Ypma/Voordewind over een familiegroepsplan vanaf 1 januari 2015

31 839, nr. 364

– de motie-Keijzer/Voortman over vóór 14 mei informeren over het aantal afgesloten contracten

31 839, nr. 365

– de motie-Voortman/Kooiman over beschikkingsbevoegdheid voor de Transitie Autoriteit Jeugd

31 839, nr. 366

– de motie-Voortman over voorkomen dat jeugdzorgmedewerkers onnodig worden ontslagen

31 839, nr. 367

– de motie-Voordewind/Van der Staaij over een verantwoorde overdracht van landelijk werkende instellingen naar gemeenten

31 839, nr. 368

– de motie-Bergkamp/Ypma over een plan voor de concrete uitwerking van de transformatie

31 839, nr. 369

– de motie-Van der Burg/Ypma over het publiceren van een gezamenlijke set outcomecriteria voor 1 juni 2014

31 839, nr. 370

– de motie-Van Nispen/Kooiman over het van werk naar werk begeleiden van jeugdhulpverleners

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

33 311

Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van de accijnsverhogingen voor pomphouders en MKB in de grensstreek

33 752, nr. 85

– de motie-Merkies over het per direct terugdraaien van de accijnsverhogingen op LPG en diesel

33 752, nr. 86

– de motie-Merkies over de eind mei te houden evaluatie van de accijnsverhoging

33 752, nr. 87

– de motie-Omtzigt over een eventuele accijnsverlaging als resultaat van de evaluatie in mei

33 752, nr. 88

– de motie-Tony van Dijck/Wilders over het verlagen van de accijnsverhogingen tot ten minste 1% onder de accijnstarieven van de ons omringende landen

33 752, nr. 89

– de motie-Tony van Dijck/Wilders over compensatie voor alle pompstationhouders in de grensstreek

33 752, nr. 90

– de motie-Van Klaveren over met onmiddellijke ingang terugdraaien van de accijnsverhoging op lpg en diesel

33 752, nr. 91

– de motie-Klein over compensatiemaatregelen voor ondernemers in de grensstreek

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering

29 689, nr. 507

– de motie-Van Gerven over een verbod op risicoselectie opnemen in de wet

29 689, nr. 508

– de motie-Van Gerven over indirecte risicoselectie via de aanvullende verzekering

29 689, nr. 509

– de motie-Bruins Slot over ondercompensatie bij verpleging en verzorging

19. Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

20. VAO Accreditatie CE- en MEM-opleiding van In Holland (AO d.d. 10/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VSO Strategie van de Nederlandse Spoorwegen inzake commerciële activiteiten op en rond stations met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Turkije (AO d.d. 16/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Oekraïne met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

33 841

24. Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

33 745

25. Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie (tweede termijn)

33 771

26. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013)

Langetermijnagenda

Meireces: 25 april t/m 12 mei (week 18 en 19)

13, 14 en 15 mei (week 20)

– VAO Migratie en Ontwikkeling (AO d.d. 05/03)

– VAO Meerjarige Strategische Plannen 2014 – 2017 (AO d.d. 27/03)

– VAO AWACS (AO d.d. 11/12)

– VSO Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer

– VAO Ondernemen, regeldruk en MVO (AO d.d. 20/03)

– VAO Ziekenhuiszorg/Behandelingsstop voor patiënten met genderdysforie (AO d.d. 26/03)

– VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 10/04)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken Crisis-en herstelwet (32 127, nr. 171),

– VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30 373, nr. 50)

– VAO Vmbo (AO d.d. 16/04)

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 16/04),

– VAO Pensioenonderwerpen (toekomstgerelateerde onderwerpen) (AO d.d. 16/04)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 691 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen

33 846 (Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet elsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

33 816 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)

33 542 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (tweede termijn)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

32 476 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

20 en 21 mei (22 mei geen vergadering) (week 21)

– Aanbieding van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2013

– Burgerinitiatief «Ziekte van Lyme» (33 897, nr. 1)

– VAO Lange Termijn Spooragenda (AO d.d. 15/04)

– VSO inzake de stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen (29 984, nr. 470)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

32 889 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

33 834 (Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer))

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

27 en 28 mei (week 22)

– Verantwoordingsdebat 2013 (28 mei)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

33 615 (Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123))

3, 4 en 5 juni (week 23)

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012 en 2013

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

33 742 (Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging)

10, 11 en 12 juni (week 24)

Nog te bepalen

17, 18 en 19 juni (week 25)

Nog te bepalen

24, 25 en 26 juni (week 26)

– Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (Minister-President)

1, 2 en 3 juli (week 27)

Nog te bepalen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

– VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 713 (Wet compartimenteringsreserve) (commissie brengt nader verslag uit)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 168 (Wijziging van de Wet clientenrechtenzorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (behandeling op verzoek van de Minister uitgesteld in afwachting van een nota van wijziging)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben) (behandeling op verzoek van de Minister uitgesteld, zie 33 168))

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen na ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS)

2. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (Minister EZ)

3. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

4. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (Minister V&J)

5. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris + Minister VWS)

6. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (Minister-President)

7. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

8. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

9. Debat over het bericht «Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren ’80» (De Graaf) (Minister SZW)

10. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (Minister SZW)

11. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

12. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

13. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financiën)

14. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

15. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (Staatssecretaris OCW)

16. Debat over de kabinetsvisie Nederlandse bankensector (32 013, nr. 35) (Minister Financiën)

17. Debat over de nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

18. Debat over de aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied (Klaver) (Minister Financiën)

19. Debat over het rapport Masterplan Toekomst IJsselmeer (Bosman) (Staatssecretaris EZ)

20. Debat over de zin en onzin van aangifte doen bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

21. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien (Dikkers) (Staatssecretaris EZ)

22. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

23. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ)

24. Debat over de sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom (Ulenbelt) (Minister SZW en Minister EZ)

25. Debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

26. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

27. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

28. Debat over het functioneren van de NZa (Klever) (Minister VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/interpellaties

1. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar dokter of ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen (Klever) (Minister VWS)

2. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars goedkope zorgverzekeringen aanbieden aan uitsluitend buitenlandse werknemers (Klever) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie dreigt te exploderen in 2015 (Voortman) (Minister VWS)

5. Dertigledendebat over de Gülenbeweging in Nederland (Van Klaveren) (Minister SZW)

6. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ)

7. Dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen (Kooiman) (Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen door het kabinetsbeleid (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht dat de Minister een advies om de rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te ontslaan heeft genegeerd (Hachchi) (Minister BZK)

10. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU-lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

11. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Ouwehand) (Minister van I&M)

12. Dertigledendebat over ontslagen in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het sluiten van verzorgingshuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over het alarm rond de invoering van de Jeugdwet (Agema) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over gemeenten die de noodklok luiden over de negatieve gevolgen van de fraudewet (Karabulut) (Minister SZW)

16. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen (Merkies) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuZa)

17. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

18. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

20. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

21. Dertigledendebat over het bericht dat steeds meer Nederlandse kinderen in armoede opgroeien (Heerma) (Staatssecretaris SZW)

22. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Omtzigt) (Minister BuZa en Minister Financiën)

24. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (Minister SZW)

26. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

27. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer)

(Staatssecretaris VWS)

28. Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

29. Dertigledendebat over de versobering van pensioenen (Madlener) (Staatssecretaris SZW)

30. Dertigledendebat over de brief inzake de Regeling langdurig verblijvende kinderen (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

31. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over het bericht «EU moet meer doen tegen illegale immigratie» (Van Hijum) (Staatssecretaris V&J)

Wetgevings- notaoverleggen

Woensdag 23 april 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Versterking van governance in de praktijk

Maandag 16 juni 2014 van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Initiatiefnota-Ypma: «Samenwerken voor onderwijs, over het wegnemen van wettelijke belemmeringen bij het starten en onderhouden van samenwerkingsscholen» (33 893)

Maandag 30 juni 2014 van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad «Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief» (33 400-VIII, nr. 164)

Maandag 30 juni 2014 van 10.30 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtenbeleid

Maandag 8 september 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuuronderwerpen

Recesperiodes

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Verkiezingen Europees Parlement: donderdag 22 mei 2014 (geen avondvergadering op woensdag 21 mei en geen vergadering op donderdag 22 mei 2014)

Hemelvaart: donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Naar boven