Agenda opgesteld 26 augustus 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 3 september

14.00 uur

Woensdag 4 september

10.15 uur

Donderdag 5 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidsstraf ontlopen met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

4. Debat over de studie naar extra hypotheek betalingen en hogere winsten van banken met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

5. Debat over de derivatenposities van (semi-)publieke overheden met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

6. Debat over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven onder verscherpt toezicht met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

7. Debat over het bericht dat de filmtop nog geen resultaat heeft opgeleverd met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

8. Debat over de brief van de staatssecretaris V&J over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

9. Interpellatie-Leijten over de nieuwe aandeelhouders bij het Slotervaartziekenhuis en de gevolgen daarvan voor de continuïteit van het ziekenhuis met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

10. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

31 996

11. Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

33 598

12. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs

10, 11 en 12 september (week 37)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 15/5)

– VSO over het protocol voor omgang met kansrijke burgerinitiatieven op het gebied van infrastructuur (Kamerstuk 29 385, nr. 75)

– Debat over het Verslag van de Nationale ombudsman over 2012

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de regering)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 503 (Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten)

33 579 (Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens)

33 520 (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten)

33 575 (Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I)

33 258 (Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (antwoord eerste termijn + re- en dupliek)

33 486 (Goedkeuring van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru)

33 239 (Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester) (antwoord eerste termijn + re- en dupliek)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

33 329 (Wijziging van de Wet op de naburige rechten betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten)

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg))

33 438 (Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist)

17, 18 en 19 september (week 38)

– Prinsjesdag; aanbieding van de rijksbegrotingen voor het jaar 2014

33 590 (Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten))

33 599 (Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2011/62/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden)

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering i.v.m. het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie)

33 440 (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart) (na ontvangst van een nota van wijziging)

24, 25 en 26 september (week 39)

– Algemene Politieke Beschouwingen

1, 2 en 3 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen

8, 9 en 10 oktober (week 41)

– Begroting Algemene Zaken (III) + Begroting van de Koning (I)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

15, 16 en 17 oktober (week 42)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

herfstreces: 18 oktober t/m 28 oktober (week 43)

29, 30 en 31 oktober (week 44)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

5, 6 en 7 november (week 45)

– Begroting Infrastructuur en Milieu (XI)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

12, 13 en 14 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2014 (plenaire afronding, inclusief stemmingen)

19, 20 en 21 november (week 47)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

26, 27 en 28 november (week 48)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

3, 4 en 5 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over de begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg) (commissie VWS brengt nog nader verslag uit)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

2. Debat over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over het bericht «Gebrek aan dagbesteding schaadt gezondheid asielzoeker» (Voortman) (staatssecretaris V&J)

4. Debat over privéklinieken in de Geestelijke gezondheidszorg en marktwerking (Leijten) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

5. Debat over de fraude met toeslagen (Neppérus) (staatssecretaris Financiën, ministers SZW en BZK) (voorafgegaan door een brief)

6. Debat over spoorveiligheid bij vervoer van gevaarlijke stoffen

(Van Veldhoven) (staatssecretaris I&M)

7. Debat over het bericht «In deel Schilderswijk is sharia wet» (Van Klaveren) (ministers SZW, V&J en BZK) (voorafgegaan door een brief)

8. Debat over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie (Oskam) (minister V&J)

9. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (staatssecretaris EZ + minister van BuHa-OS)

10. Debat over het bericht dat het IMF toegeeft fouten te hebben gemaakt bij de redding van Griekenland (Van Hijum) (minister Fin)

11. Debat over het bericht dat de VS Nederlandse burgers tapt (Van Raak) (minister BZK en V&J) (voorafgegaan door een brief)

12. Debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen (Klaver) (staatssecretaris Fin)

13. Debat over het thema «subsidiariteit» (Verheijen) (MP + minister BuZA)

14. Debat over de winning van schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

15. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + minister EZ + staatssecretaris I&M)

16. Debat over de modernisering van de Nederlandse diplomatie (Sjoerdsma) (minister BuZa)

17. Debat over het ACVZ rapport inzake het buitenschuldbeleid (Voordewind) (staatssecretaris V&J)

18. Debat over de aangekondigde visie op de Krijgsmacht (Hachchi) (minister van Defensie)

19. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (minister V&J)

20. Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg (Leijten) (staatssecretaris VWS en SZW)

1. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (minister SZW + minister V&J + minister-president) (voorafgegaan door een brief)

2. Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië in ons land» (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J en minister BuZa)

3. Dertigledendebat over de kosten van de bezuiniging op de thuiszorg van 800 miljoen (Leijten) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

4. Dertigledendebat over de toekomst van de CO2 emissiehandel en het Europese klimaatbeleid (Van Veldhoven) (minister EZ + staatssecretaris I&M) (voorafgegaan door een brief)

5. Dertigledendebat over het bericht dat de Europese Unie 11 miljard onmiddellijk nodig heeft voor zijn begroting (Omtzigt) (minister BuZa) (voorafgegaan door een brief)

6. Dertigledendebat over het bericht over alarmnummer 112 (Bontes) (minister V&J)

7. Dertigledendebat over de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland (Van Klaveren) (minister BZK) (voorafgegaan door een brief)

8. Dertigledendebat over het bericht dat de minister voor Wonen en Rijksdienst corporaties aan banden gaat leggen (Knops) (minister W&R) (voorafgegaan door een brief)

9. Dertigledendebat over het rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over vreemdelingendetentie (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J) (voorafgegaan door een brief)

10. Dertigledendebat over het bericht dat de consument een fortuin moet gaan betalen voor windmolens op zee (Klever) (minister EZ)

11. Dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren (Graus) (minister V&J + staatssecretaris EZ)

12. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten zorg mijden door de crisis (Leijten) (minister VWS)

13. Dertigledendebat over de aanwezigheid van bewindspersonen en ambtenaren op congressen georganiseerd door farmaceuten (Leijten) (minister en staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over ouderen die op straat worden gezet (Agema) (staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over in Egypte verdwenen EU-gelden (Van Klaveren) (minister BuZa) (voorafgegaan door een brief)

16. Dertigledendebat over het bericht dat het VU Medisch Centrum en Eyeworks beboet zijn voor het schenden van het beroepsgeheim (Van Gerven) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

17. Dertigledendebat over de explosie van wanbetalers door het eigen risico (Leijten) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

18. Dertigledendebat over het bericht dat er te weinig geld is voor ouderenzorg (Agema) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 9 september van 11.15 tot 16.15 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33 632)

Maandag 30 september 2013 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Mensenrechtenbeleid

Maandag 14 oktober 2013 van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de aangepaste Veteranennota

Maandag 28 oktober 2013 van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 4 november 2013 van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2014

Maandag 18 november 2013 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS voor het jaar 2014

Maandag 18 november van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor I&M over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 25 november 2013 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J voor het jaar 2014

Maandag 25 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport (MIRT)

Recesperiodes

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Naar boven