Agenda opgesteld 9 april 2010

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 13 april

14.00 uur

Woensdag 14 april

10.15 uur

Donderdag 15 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Eergerelateerd geweld

30 388, nr. 37

– de motie-Karabulut over onder toezicht van jeugdzorg stellen van meisjes die uitgehuwelijkt dreigen te worden

30 388, nr. 38

– de motie-Arib/Azough over opvangplaatsen voor slachtoffers van eergerelateerd geweld

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

31 974

Wijziging van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en de Kadasterwet in verband met de inschrijving in de openbare registers van netwerken

31 974 (bijgewerkt t/m nr.7)

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij het Debat over de mislukte aanslag op een vlucht van NorthWest Airlines van Amsterdam naar Detroit

29 754, nr. 187

– de motie-De Roon over een mystery team dat de beveiliging van de burgerluchtvaart onderzoekt

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over afdracht van het bedrijfsleven naar aanleiding van deelname aan de ontwikkeling van de JSF

26 488, nr. 227

– de motie-Van Velzen/Van Gent over het bindend vonnis van het Scheidsgerecht om 4,49% van de omzet af te dragen

26 488, nr. 228

– de motie-Van Velzen/Van Gent over het instellen van een parlementaire onderzoekscommissie inzake vervanging F-16

26 488, nr. 229

– de motie-Van Gent over afbestellen van de JSF-testtoestellen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Voorzitter: dhr. Kalma wenst zijn aangehouden motie op stuk nr. 92 te wijzigen en in stemming te brengen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

26 485, nr. 76

– de motie-Gesthuizen over inzichtelijk maken dat buitenlandse leveranciers de fundamentele arbeidsrechten niet schenden

26 485, nr. 90

– de motie-Van Velzen/Gesthuizen over voorwaarden voor toegang tot het financieel buitenland instrumentarium

26 485, nr. 91

– de motie-Voordewind c.s. over een rechtsbijstandfonds voor gedupeerden van milieu- en mensenrechtenschendingen

26 485, nr. 92 (gewijzigd, was aangehouden)

– de gewijzigde motie-Kalma c.s. over de gevolgen van een uitspraak van het NCP voor overheidssteun

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over kwaliteitseisen voor zorgboerderijen

30 597, nr. 140

– de motie-Leijten over een vergunningenstelsel voor het starten van een zorgonderneming

30 597, nr. 141 (aangehouden)

– de motie-Van Miltenburg/Wiegman-van Meppelen Scheppink over toegang tot de Centra voor Consultatie en Expertise voor particuliere zorgaanbieders

30 597, nr. 142

– de motie-Jan de Vries over nader invullen van artikel 2.6.9 van de Regeling persoonsgebonden budget AWBZ

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over hoge babysterfte en 24-uurs zorg

29 323, nr. 77

– de motie-Arib c.s. over instellen van een college perinatale zorg

29 323, nr. 78 (aangehouden)

– de motie-Langkamp over afschaffen van de eigen bijdrage voor poliklinische bevalling en kraamzorg

29 323, nr. 79 (aangehouden)

– de motie-Langkamp/Arib over een EHBO-certificaat voor alle kraamverzorgenden

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Afval en verpakkingen

30 872, nr. 55

– de motie-Boelhouwer c.s. over realisatie van de doelstelling voor kunststof verpakkingsafval van 42% in 2012

30 872, nr. 56

– de motie-Boelhouwer/Wiegman-van Meppelen Scheppink over maatregelen voor het gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingsmateriaal

30 872, nr. 57

– de motie-Neppérus over schrappen van de verpakkingsbelasting

30 872, nr. 58

– de motie-Poppe over de verwijderingsbijdrage per direct op nul stellen

30 872, nr. 59

– de motie-Vendrik over aantrekkelijker maken van hergebruik van materiaal

Stemming

11. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Handhaving en gegaste containers

22343, nr. 244 (aangehouden)

– de motie-Poppe/Boelhouwer over een selectiemethode waardoor de pakkans zo groot mogelijk wordt

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Bouwregelgeving

28 325, nr. 122

– de motie-Vietsch c.s. over toezending aan de Kamer van de wijzigingen van het Bouwbesluit vóór toezending aan de Raad van State

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leenovereenkomst tussen IJsland en Nederland (Icesave)

31 371, nr. 330

– de motie-Tony van Dijck over blokkeren van mogelijke steun aan IJsland

31 371, nr. 331

– de motie-Ten Broeke/Weekers over bieden van tegenwicht aan het gemarchandeer van IJsland

31 371, nr. 332

– de motie-Ten Broeke/Weekers over niet instemmen met toetreding van IJsland tot de EU voordat een akkoord over terugbetaling is bereikt

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Onderzoek vrijwillige bewonersbijdrage in AWBZ-instellingen

29 689, nr. 293 (aangehouden)

– de motie-Leijten over vragen van toestemming voor broninhouding

29 689, nr. 294

– de motie-Leijten over verhoging van de grens voor zak- en kleedgeld

29 689, nr. 295

– de motie-Jan de Vries c.s. over een gedragscode voor vrijwillige bewonersbijdragen

29 689, nr. 296

– de motie-Wolbert over onderzoek naar een inkomensafhankelijk maximum aan eigen bijdragen

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

31 823

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden (Aanpassingen tbs met voorwaarden)

31 823 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– amendement van Velzen (8)

– gewijzigd amendement Teeven/Van Velzen (10)

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

16. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden (Aanpassingen tbs met voorwaarden)

31 823, nr. 11 (ingetrokken)

– de motie-Joldersma/Bouwmeester over regelgeving voor gedwongen opname, verlof en doelgroepen voor long care

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

32 333

Verdere behandeling van aanhangige stukken

32 333 (bijgewerkt t/m voorstel tot wijziging nr. 38)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel D:

– Voorstel VVD/CDA (37) (vervallen wetsvoorstel wijziging wetboek van Strafvordering en wet DNA-onderzoek)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel F:

– Brief Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (38)(vervallen onderdeel betreffende motie nr. 47 in brief Reactie op moties en amendementen bij begroting OCW 2010)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel O:

– Brief Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36,I) ( vervallen brief inventarisatie leeftijdsgrenzencontrolesystematiek detailhandel)

– Brief Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36,II) ( vervallen brief resultaten pilot Drank- en Horecawet)

– Brief Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36,III) ( vervallen brief rapport werkgroep alcohol en jongeren)

– Brief Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36,IV) ( toevoegen brief besluit afbreking zwangerschap)

– Brief Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36,V) ( toevoegen brief Voortgang implementatie voorstellen Masterplan Orgaandonatie)

18. Debat over de uitspraken van de directeur van het UWV met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. VAO SER scan Jaarverslagen bedrijfslichamen 2008 en monitor financiële relaties 2008 en 2009 (AO d.d. 10/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 537

20. Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen (re- en dupliek)

31 906

21. Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies

32 225

22. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden

32 273

23. Aanpassing van de Waterschapswet in verband met het houden van waterschapsverkiezingen na het instellen van een waterschap

24. Gezamenlijke behandeling van (plenaire afronding):

32 017

Regeling van taken en bevoegdheden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie)

32 018

Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

32 019

Regeling van de inrichting, de organisatie, het gezag en het beheer van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de onderlinge samenwerking tussen de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

32 020

Regeling van de instelling, taken en bevoegdheden van de Raad voor de rechtshandhaving van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving)

32 026

Regels voor het financieel toezicht op de landen Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten)

32 041

Vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba

32 178

Reglement voor de Gouverneur van Curaçao

32 179

Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten

32 186

Wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen)

32 213

Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen)

32 194

25. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)

32 007

26. Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (1e TK)

30 698

27. Voorstel van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van het Reglement van Orde (kabinets(in)formateurs) (dupliek)

28. Gezamenlijke behandeling van (re- en dupliek):

31 840

Samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen

32 242

Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

32 243

Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk

32 244

Samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss

32 245

Samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsden

32 246

Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik

31 831

29. Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman) (voortzetting)

Dinsdag 20 april

14.00 uur

Woensdag 21 april

10.15 uur

Donderdag 22 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Debat over de rellen in Culemborg met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

5. Debat over het falend toezicht in de pleegzorg met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

6. Debat over het bericht dat Duitse regels de gasunie een half miljard kosten met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

7. Debat over het overheidsbeleid ten aanzien van preventieve gezondheidsprojecten met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

8. Debat over het bericht «CO2 bom onder Barendrecht» met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

9. Spoeddebat over het onder curatele stellen van dertien politiekorpsen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

10. Spoeddebat over een onafhankelijk onderzoek naar de rol van de Raad voor de Kinderbescherming in het kader van seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

11. Spoeddebat over het ondermaats presteren van het OV in de drie grote steden met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

12. Spoeddebat over subsidie voor duurzame energie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

13. Spoeddebat over postbezorgers met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

14. Spoeddebat over uitvoering van een aangenomen motie over clustermunitie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

15. Spoeddebat over een eerder verzoek van de NAVO voor het leveren van trainers buiten Uruzgan met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

16. Spoeddebat over het bericht «Miljarden door riool» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. VAO Vreemdelingen-en asielbeleid (AO d.d. 24/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Mestbeleid (AO d.d. 25/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Bouwregelgeving (AO d.d. 25/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 7/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Initiatiefnota «De grenzen voorbij» (32 251) (AO d.d. 3/9/2009)

30 538

22. Voorstel van wet van de leden Heerts, Smilde en Anker tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (voortzetting)

31 766

23. Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

30 511

24. Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren (voortzetting)

31 950

25. Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

31 991

26. Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars

30 645

27. Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (voortzetting)

31 045

28. Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie

32 187 (R 1902)

29. Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009, 45)

32 157

30. Regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten)

32 209

31. Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

32 021

32. Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)

31 891

33. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)

32 205

34. Wijziging van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de instelling van een raad van toezicht

32 238

35. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de hoogten van bestuurlijke boetes

31 898

36. Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

32 022

37. Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten (voortzetting)

32 042

38. Goedkeuring van de op 9 februari 2009 te Parijs totstandgekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen (Trb. 2009, 41)

31 412

39. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

Dinsdag 11 mei

14.00 uur

Woensdag 12 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Gezamenlijke behandeling van (re- en dupliek):

31 734

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007) met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

31 735

Goedkeuring van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

5. Gezamenlijke behandeling van:

31 347

Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging

31 353

Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging

31 375

Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden

Dinsdag 18 mei

14.00 uur

Woensdag 19 mei

10.15 uur

Donderdag 20 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

32 269

4. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen

32 195

5. Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio's

32 257

6. Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie (PbEU L 220)

Wetgevings-, notaoverleggen

Vrijdag 9 april en maandag 12 april 2010 van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken over een aantal Rijkswetten betreffende de staatkundige vernieuwing (32 017 t/m 32 020, 32 026, 32 041, 32 078, 32 179, 32 186 en 32 213)

Recesperiodes

Meireces 2010: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2010

Verkiezingsreces 2010: vrijdag 21 mei t/m maandag 14 juni 2010. In de periode van 10 mei t/m 20 mei 2010 zullen tevens geen avondvergaderingen plaatsvinden. De verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer zijn voorzien op woensdag 9 juni 2010.

Zomerreces 2010: vrijdag 2 juli t/m maandag 6 september 2010

Herfstreces 2010: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2010

Kerstreces 2010: vrijdag 17 december t/m maandag 10 januari 2011

Krokusreces 2011: vrijdag 18 februari t/m maandag 28 februari 2011

Meireces 2011: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2011

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Er is geen avondvergadering op dinsdag 1 maart 2011 en geen plenaire vergadering op woensdag 2 maart 2011 i.v.m. de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten.

Naar boven