Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 28 augustus 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 1 september

14.00 uur

Woensdag 2 september

10.15 uur

Donderdag 3 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Beëdiging van de Griffier van de Tweede Kamer

4. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

5. Debat over het bericht «Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

6. Debat over de volkspetitie «Red de Zorg» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

7. Debat over de opvattingen van de Minister-President over de ik-mentaliteit in Nederland met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

8. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

9. VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 01/07) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

10. VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

11. VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 25/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

12. VAO Jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk (AO d.d. 04/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

13. VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

14. VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut (AO d.d. 1/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 23/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Voortzetting Energie en SDE+ (AO d.d. 02/07) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. Gezamenlijke behandeling van:

33 865

Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

33 866

Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

34 195

18. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang

34 148

19. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers te verbeteren

34 176

20. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182) (Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening)

Langetermijnagenda

8, 9 en 10 september (week 37)

– VAO Nationaal Actieplan Mensenrechten (AO d.d. 24/06)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Natuurbeleid en biodiversiteit (AO d.d. 28/05)

– VAO Evaluatie Zorginstituut Nederland (AO d.d. 11/06)

– VAO Water (AO d.d. 24/06)

– VAO Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (AO d.d. 18/06)

– VAO Waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht (AO d.d. 04/06)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

30 874 (R 1818) (Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie) (derde termijn)

34 141 (Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244)) +

34 142 (Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol)

34 089 (Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)

33 839 (Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond))

33 955 (Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Curaçao))

34 220 Fiscale verzamelwet 2015 (onder voorbehoud van plenaire aanmelding door de commissie FIN op 2 september 2015)

33 862 (voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

34 009 (Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet))

34 084 (Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart)

34 194 (Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen)

15, 16 en 17 september (week 38)

– Prinsjesdag (15 september): aanbieding van de rijksbegrotingen voor het jaar 2016

– Algemene Politieke Beschouwingen

33 872 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)) (WGO op 14 september)

22, 23 en 24 september (week 39)

33 987 (voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

34 047 (Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet)

29, 30 september, 1 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/IXB)

6, 7, 8 oktober (week 41)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

13, 14, 15 oktober (week 42)

– Begroting Algemene Zaken (IIIA t/m C)

– Begroting van de Koning (I)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

20, 21, 22 oktober (week 43)

herfstreces

27, 28, 29 oktober (week 44)

– Begroting Infrastructuur & Milieu (XII)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

3, 4, 5 november (week 45)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

– Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

10, 11, 12 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2016

17, 18, 19 november (week 47)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

24, 25, 26 november (week 48)

– Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

1, 2, 3 december (week 49)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2014 (34 167, nr. 3)

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen))

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (antwoord 1e termijn + 2e termijn))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

4. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

5. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

6. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS en Minister I&M)

7. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

8. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

9. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

10. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister V&J, Minister-President)

11. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

12. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

13. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

14. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

15. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

16. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

17. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS) (agenderen na ommekomst van de kabinetsreactie op het SCP-rapport)

18. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

19. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

20. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

(Van Meenen) (Minister OCW)

21. Debat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZ)

22. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

23. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister EZ)

24. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

25. Debat over de rekentoets in het basisonderwijs (Van Meenen) (Staatssecretaris OC&W)

26. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

27. Debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW (Van Vliet) (Minister W&R)

28. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

29. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

30. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

31. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

32. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

33. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

34. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

35. Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (Thieme) (Minister-President)

36. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

37. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

38. Debat over mijnbouwafvalwaterinjectie (Van Tongeren) (Minister EZ)

39. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

40. Debat over daklozen die verstoken blijven van medische zorg (Bergkamp) (staatsecretaris VWS)

41. Debat over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen (Van Tongeren) (Minister EZ)

42. Debat over de inbesteding van scanactiviteiten door het Rijk (Ziengs) (Minister van OC&W)

43. Debat over het bericht dat ProRail stiekem contracten verlengde (Hoogland) (Staatssecretaris I&M)

44. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

45. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

3. Dertigledendebat over de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

5. Dertigledendebat over de thuiszorghulp in Oss en omgeving (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over het sluiten van politieposten (Oskam) (Minister V&J)

7. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over het verhogen van het defensiebudget (Van der Staaij) (Minister van Defensie, Minister-President)

9. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand) (Minister EZ)

10. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber) (Minister EZ)

11. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

12. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

13. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven) (Minister EZ)

15. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

16. Dertigledendebat over mensen die verdwalen in het nieuwe zorgstelsel (Krol) (Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

18. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

19. Dertigledendebat over de toekomst van de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

21. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

22. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

23. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

24. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

25. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

26. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

27. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

28. Dertigledendebat over de normen voor aardbevingsbestendig bouwen (Van Tongeren) (Minister EZ)

29. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

30. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

32. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

33. Dertigledendebat over de reorganisatie bij de Nationale Politie (Kooiman) (Minister V&J)

34. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

35. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

36. Dertigledendebat over het stilleggen van de oliewinning in Schoonebeek (Van Tongeren) (Minister EZ)

37. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

38. Dertigledendebat over de beveiliging van

persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

39. Dertigledendebat over problemen met de pgb-bestanden bij de Sociale Verzekeringsbank (Agema) (Staatssecretaris VWS)

40. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

41. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

42. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

43. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

44. Dertigledendebat over bezwaarschriften in het kader van de huishoudelijke hulp (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

45. Dertigledendebat over de verlenging van het vaderschapsverlof (Pieter Heerma) (Minister SZW)

46. Dertigledendebat over het niet halen van de energiedoelstellingen van 2020 (Van Veldhoven) (Minister EZ)

47. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

48. Dertigledendebat over schaliegaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

49. Dertigledendebat over de reikwijdte van de zorgplicht voor gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

50. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

51. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

52. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

53. Dertigledendebat over uitspraken van een hoge ambtenaar van het Ministerie van EZ (Smaling) (Minister EZ)

54. Dertigledendebat over het rapport herijking realisatieplan nationale politie (Oskam) (Minister V&J)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 21 september 2015 van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van het lid Dik-Faber: «Aanpak Voedselverspilling» (34 087)

Maandag 28 september 2015 van 13.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

over de initiatiefnota van het lid Schut-Welkzijn over activering uit arbeidsongeschiktheid (33 770)

Recesperiodes

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Spreektijden begrotingsbehandelingen (incl. de Algemene Financiële Beschouwingen)

VVD:

400

minuten

360

minuten

250

minuten

230

minuten

220

minuten

220

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

GroenLinks:

140

minuten

SGP:

130

minuten

PvdD:

120

minuten

50PLUS:

110

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

60

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

60

minuten

Houwers:

30

minuten

Klein:

30

minuten

Van Vliet:

30

minuten