Publicaties over dossier 34176

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen en het Besluit prudentiële regels Wft vanwege de Wet algemeen pensioenfonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-01-2016 Staatscourant 2016, 173 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2015 Staatsblad 2015, 505 Ministerie van Economische Zaken
 3. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond) (33839); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-11-2015 2015-2016 nr. 2, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit actuele waarde, het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het Besluit modellen jaarrekening en enkele andere besluiten ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-10-2015 Staatsblad 2015, 350 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Wet Download icon Open als PDF

  Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2015 Staatsblad 2015, 349 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 29 september 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-09-2015 2015-2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers te verbeteren (34148); en een ander wetsvoorstel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-09-2015 2014-2015 nr. 108, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda week 36; 2015-08-28

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-08-2015 2014-2015 Tweede Kamer der Staten-Generaal