Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011

Agenda opgesteld 24 september 2010

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 28 september

14.00 uur

Woensdag 29 september

10.15 uur

Donderdag 30 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

32 195

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio's

32 195

– artikelen I t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio's

32 195, nr. 9

– de motie-Arib over vormgeving en financiering van selectieve preventie

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

30 645

Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink/Groot houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus

30 645

– artikelen I t/m XI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de uitvoering van de motie-Van Raak over het stopzetten van de bezuinigingen op de politie (29 628, nr. 212)

De Voorzitter: dhr. van Raak wenst zijn motie op stuk nr. 222 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 628, nr. 222 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Raak over alsnog uitvoeren van de aangenomen motie-Van Raak (29 628, nr. 212)

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij het debat over het rapport van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel

31 980, nr. 13

– de motie-Mulder c.s. over het overnemen van het pakket aan aanbevelingen van de commissie

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 333

Verdere behandeling van aanhangige stukken

32 333 (bijgewerkt t/m nr. 63)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel D:

*

– Brief commissie Justitie (62) (toevoegen brief afdoening drugsmoties en informatie over status mephedron)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel I:

*

– Brief commissie Defensie (63,I) ( toevoegen rapport/brief Alg. Rekenkamer monitoring verwerving JSF; stand van zaken aug. 2009)

*

– Brief commissie Defensie (63,II) ( toevoegen rapport/brief Alg. Rekenkamer Government Accountability Office over JSF programma)

*

– Brief commissie Defensie (63,III) ( toevoegen rapport/brief Alg. Rekenkamer reactie op verzoek commissie over Government Accountability Office over JSF programma)

*

– Brief commissie Defensie (63,IV) (toevoegen rapport/brief Alg. Rekenkamer Lijst van vragen en antwoorden bij rapport Algemene Rekenkamer over JSF)

Wijziging voorgesteld in onderdeel K:

– Brief commissie Verkeer en Waterstaat (59) (vervallen brief uitvoering proef heveltrap)

*

– Brief commissie Verkeer en Waterstaat (60,I)(toevoegen brief afspraken civiel-militaire samenwerking ATM)

*

– Brief commissie Verkeer en Waterstaat (60,II) (toevoegen brief advies Alderstafel experiment Schiphol)

*

– Brief commissie Verkeer en Waterstaat (60,III) (toevoegen brief advies Alderstafel ontwikkeling Eindhoven)

*

– Brief commissie Verkeer en Waterstaat (60,IV) (toevoegen brief reactie aanvullende CPB beoordeling IJsseldelta-Zuid)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel L:

*

– Brief commissie Economische Zaken (61) (toevoegen brief antwoorden op vragen commissie Nederlands wapenexportbeleid 2009)

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het debat over het Verslag van de Nationale Ombudsman over het jaar 2009

32 222, nr. 4

– de motie-Brinkman over het belang van de onafhankelijkheid van het instituut Nationale ombudsman

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

32 176

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen

32 176 (bijgewerkt t/m nr. 11)

– gewijzigd amendement Van der Ham (10,I)

– artikel I

– gewijzigd amendement Van der Ham (10,II)

– artikel II

– gewijzigd amendement Van der Ham (10,III)

– artikel III

– gewijzigd amendement Van der Ham (10,IV)

– artikel IV

– artikelen V en VI

– amendement Çelik/Ferrier (11) (invoegen artikel VIA)

– artikel VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over uitvoering van de aangenomen motie-Van Velzen/Van Dam over investeringen in clustermunitie (22 054, nr. 155 en 158)

22 054, nr. 161

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over een verbod op directe investeringen in clustermunitie

22 054, nr. 166 (aangehouden)

– de motie-El Fassed c.s. over het afdwingen van garanties

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Medische zorg asielzoekers

29 344, nr. 76

– de motie-Voortman/Gesthuizen over van toepassing verklaren van de checklist «toegeleiding spoedarts bij afwezigheid medische zorg»

29 344, nr. 77

– de motie-Agema over beperken van de medische zorg voor asielzoekers tot spoedeisende medisch noodzakelijke zorg

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

32 137

Vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het Burgerlijk Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek)

32 137

– artikelen I t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Windturbines

31 209, nr. 127

– de motie-Lucas-Smeerdijk c.s. over aanhouden van de inwerkingtreding van de AMvB

31 209, nr. 128

– de motie-Van Tongeren c.s. over verder in procedure brengen van de AMvB

31 209, nr. 129

– de motie-De Mos over stoppen met het plaatsen van windmolens

31 209, nr. 130

– de motie-De Mos/Gerbrands over overleg met de vissector

31 209, nr. 131

– de motie-De Mos/Graus over samenhang tussen dierenleed en de groei van windmolenparken

31 209, nr. 132

– de motie-Koopmans over het Rijksinpassingsplan Windpark Noordoostpolder

31 209, nr. 133

– de motie-Jansen over het baseren van de beleidsvisie en de beleidsregels op de standaardrisicobenadering

31 209, nr. 134

– de motie-Jansen over een geluidnorm voor kleine en middelgrote windmolenparken in het landelijk gebied

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

32 269

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen

32 269

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

16. Algemene Financiële Beschouwingen (incl. Hoofdstuk IXA en IXB, inclusief de slotwetten en jaarverslagen over 2009)

32 500-IXA

17. Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011

32 500-IXB

18. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011

32 500-G

19. Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2011

32 560-IXA

20. Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2009

32 560-IXB

21. Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2009

22. Spoeddebat over de problemen op de arbeidsmarkt in de zorg, naar aanleiding van de vastgelopen Cao-onderhandelingen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. Spoeddebat over de conclusie van de commissie Leers t.a.v. de diplomafraude bij hogeschool InHolland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

24. VAO MOE-landen (AO d.d. 9/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Invoering van eigen betalingen bij paramedische zorg en tweedelijns ggz-zorg en TNF-alfaremmers (AO d.d. 16/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO WWB-budget (AO d.d. 15/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 289

27. Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG

32 032

28. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs (voortzetting)

31 830

29. Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten en het bewerkstelligen van een verdergaande vorm van dematerialisatie van effecten

32 256

30. Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224)

32 259

31. Uitvoering van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224)

Dinsdag 5 oktober

14.00 uur

Woensdag 6 oktober

10.15 uur

Donderdag 7 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Regeling van werkzaamheden

2. Vragenuur

3. Stemmingen

4. Debat over het overheidsbeleid ten aanzien van preventieve gezondheidsprojecten met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

5. Debat over het bericht dat de jeugdgevangenissen moeten inkrimpen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

6. Debat over de voorgenomen sluiting van de onderzoeksafdeling van het bedrijf Abbott te Weesp met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

Dinsdag 12 oktober

14.00 uur

Woensdag 13 oktober

10.15 uur

Donderdag 14 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Regeling van werkzaamheden

2. Vragenuur

3. Stemmingen

4. Gezamenlijke behandeling van:

32 500-I

Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011

32 500-III

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011

32 500-IIA

5. Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011

32 500-IIB

6. Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (IIB) voor het jaar 2011

32 500-XIII

7. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2011

32 500-D

8. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 2011

Dinsdag 26 oktober

14.00 uur

Woensdag 27 oktober

10.15 uur

Donderdag 28 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Regeling van werkzaamheden

2. Vragenuur

3. Stemmingen

32 500-XVIII

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011

32 500-V

5. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

Dinsdag 2 november

14.00 uur

Woensdag 3 november

10.15 uur

Donderdag 4 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Regeling van werkzaamheden

2. Vragenuur

3. Stemmingen

32 500-VI

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011

Dinsdag 9 november

14.00 uur

Woensdag 10 november

10.15 uur

Donderdag 11 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Regeling van werkzaamheden

2. Vragenuur

3. Stemmingen

32 500-VIII

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

32 500-XVI

5. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Dinsdag 16 november

14.00 uur

Woensdag 17 november

10.15 uur

Donderdag 18 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Regeling van werkzaamheden

2. Vragenuur

3. Stemmingen

32 500-XVII

4. Vaststelling van de begrotingsstaat van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2011

Dinsdag 23 november

14.00 uur

Woensdag 24 november

10.15 uur

Donderdag 25 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Regeling van werkzaamheden

2. Vragenuur

3. Stemmingen

32 500-XII

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2011

32 500-A

5. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

32 500-XIV

6. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011

32 500-F

7. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011

Dinsdag 30 november

14.00 uur

Woensdag 1 december

10.15 uur

Donderdag 2 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Regeling van werkzaamheden

2. Vragenuur

3. Stemmingen

32 500-IV

4. Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

32 500-H

5. Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011

32 500-VII

6. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

32 500-B

7. Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011

32 500-C

8. Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011

32 500-XI

9. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011

Dinsdag 7 december

14.00 uur

Woensdag 8 december

10.15 uur

Donderdag 9 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Regeling van werkzaamheden

2. Vragenuur

3. Stemmingen

32 500-XV

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011

32 500-E

5. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2011

32 500-X

6. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011

Dinsdag 14 december

14.00 uur

Woensdag 15 december

10.15 uur

Donderdag 16 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Regeling van werkzaamheden

2. Vragenuur

3. Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 27 september 2010 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken over enkele wetsvoorstellen met betrekking tot het fiscaalstelsel BES (32 189, 32 190, 32 276)

Recesperiodes

Herfstreces 2010: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2010

Kerstreces 2010: vrijdag 17 december t/m maandag 10 januari 2011

Krokusreces 2011: vrijdag 18 februari t/m maandag 28 februari 2011

Meireces 2011: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2011

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Er is geen avondvergadering op dinsdag 1 maart 2011 en geen plenaire vergadering op woensdag 2 maart 2011 i.v.m. de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten.

Spreektijden

begrotingsbehandeling

(inclusief de Algemene

Financiële

Beschouwingen)

VVD

360

minuten

PvdA

350

minuten

PVV

310

minuten

CDA

300

minuten

SP

240

minuten

D66

200

minuten

GroenLinks

200

minuten

ChristenUnie

160

minuten

PvdD

120

minuten

SGP

120

minuten