Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 17 december 2015

Agenda Maandag 21 december 2015 en dinsdag 22 december 2015

A. OPENBARE BEHANDELING

Maandag 21 december 2015 aanvang: 18.00 uur

Voortgang Dinsdag 22 december 2015 aanvang: 09.00 uur

1. Stemmingen

34 300 VII / 34 300 B, C

Motie van het lid Van Weerdenburg (PVV) c.s. over extra financiële middelen voor gemeenten voor de organisatie van het referendum op 6 april 2016

(HOOFDELIJK)

34 300 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34 300 VI, L

Motie van het lid Engels c.s. over het minimaliseren van de nog bestaande risico's op tekorten en achterblijvende prestaties bij politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak

34 300 VI, M

Motie van het lid Van Weerdenburg c.s. over het sluiten van de Nederlandse grenzen en geen enkele asielzoeker meer toe te laten

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken onder voorbehoud

34 241

Goedkeuring van het op 4 maart 2015 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van de beveiliging van het luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen (renegades) (Trb. 2015, 36 en Trb. 2015, 97)

34 266

Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet

II hamerstukken

34 194

Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

34 300 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

34 300 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

34 321

Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuzeoptie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen

III voortzetting gezamenlijke behandeling

(eventuele stemmingen dinsdagavond)

34 302

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

34 303

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds)

34 304

Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein)

34 305

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016)

34 306

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015)

34 276

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard)

34 360 (onder voorbehoud)

Wijziging van het Belastingplan 2016

IV debat

(eventuele stemming dinsdagavond)

34 199

Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)

V gezamenlijk debat o.v.

(eventuele stemming dinsdagavond)

34 117

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

34 320

Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

VI debat

(eventuele stemming dinsdagavond)

34 300 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016