34 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016

34 300 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016

C1 MOTIE VAN HET LID VAN WEERDENBURG C.S.

Voorgesteld 14 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gemeenten volledig in de gelegenheid gesteld moeten worden een referendum op een goede wijze te organiseren,

overwegende, dat voorkomen moet worden dat gemeenten als bezuinigingsmaatregel bijvoorbeeld het aantal stemlokalen verminderen,

overwegende, dat het financiële gat gedicht moet worden tussen hetgeen gemeenten stellen nodig te hebben en hetgeen de Minister van BZK bereid is beschikbaar te stellen,

verzoekt de regering om alsnog het extra bedrag, € 22.200.000, ter beschikking te stellen van gemeenten voor de organisatie van het referendum op 6 april, ofwel door de financiële dekking te gebruiken uit de amendementen 34 300 B nr. 9/ 34 300 VII nr. 19 (beiden Koşer Kaya/Van Raak), ofwel zelf een alternatieve financieringsmogelijkheid te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weerdenburg

Markuszower

Van Strien

Faber-van de Klashorst

Kok

Kops


X Noot
1

De letter C heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 34 300 VII.

Naar boven