44 (1994) Nr. 7

A. TITEL

Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds;

(met Bijlagen, Protocol en Brieven)

Luxemburg, 14 juni 1994

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de overeenkomst, met Bijlagen, Protocol en Brieven, is geplaatst in Trb. 1994, 230.

Voor de Nederlandse tekst van het Protocol van 29 april 2004 bij de overeenkomst, zie Trb. 2004, 244.

Voor de Nederlandse tekst van het toetredingsprotocol van 27 maart 2007 bij de overeenkomst, zie Trb. 2007, 109.


Op 22 november 2010 is te Brussel een Protocol bij de overeenkomst tot stand gekomen inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne over de algemene beginselen voor de deelname van Oekraïne aan EU-programma’s.1)

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1998, 52, Trb. 2004, 244 en Trb. 2007, 109.

E. PARTIJGEGEVENS

Overeenkomst

Zie rubriek E van Trb. 1995, 267.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

14-06-94

18-07-97

R

01-03-98

   

Bulgarije

 

01-09-08

T

01-09-08

   

Cyprus

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Denemarken

14-06-94

14-12-95

R

01-03-98

   

Duitsland

14-06-94

06-05-97

R

01-03-98

   

Estland

 

01-02-06

T

01-02-06

   

EU (Europese Unie)

14-06-94

26-01-98

R

01-03-98

   

EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie)

14-06-94

29-01-98

R

01-03-98

   

Finland

 

01-12-00

T

01-12-00

   

Frankrijk

14-06-94

27-02-97

R

01-03-98

   

Griekenland

14-06-94

10-09-96

R

01-03-98

   

Hongarije

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Ierland

14-06-94

24-05-96

R

01-03-98

   

Italië

14-06-94

23-07-97

R

01-03-98

   

Letland

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Litouwen

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Luxemburg

14-06-94

17-09-96

R

01-03-98

   

Malta

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

14-06-94

         

– Nederland:

 

20-11-96

R

     

 – in Europa

 

 

01-03-98

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Oekraïne

14-06-94

29-12-95

R

01-03-98

   

Oostenrijk

 

01-12-00

T

01-12-00

   

Polen

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Portugal

14-06-94

14-07-97

R

01-03-98

   

Roemenië

 

01-09-08

T

01-09-08

   

Slovenië

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Slowakije

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Spanje

14-06-94

19-06-95

R

01-03-98

   

Tsjechië

 

01-02-06

T

01-02-06

   

Verenigd Koninkrijk

14-06-94

04-07-95

R

01-03-98

   

Zweden

 

01-12-00

T

01-12-00

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Protocol van 29 april 2004

Zie Trb. 2004, 244 en Trb. 2007, 109.

Protocol van 27 maart 2007

Zie Trb. 2007, 109 en Trb. 2008, 209.

Protocol van 22 november 2010

Goedkeuring is voorzien in artikel 7.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2004, 244 en Trb. 2007, 109.


De bepalingen van het Protocol van 22 november 2010 werden ingevolge artikel 10, tweede lid, vanaf diezelfde datum voorlopig toegepast.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, gold de voorlopige toepassing van het Protocol alleen voor Nederland (het Europese deel), als lidstaat van de Europese Unie.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1998, 52, Trb. 2007, 109 en Trb. 2008, 209.


De bepalingen van het Protocol van 22 november 2010, die ingevolge artikel 10, tweede lid, vanaf 22 november 2010 voorlopig werden toegepast, zijn ingevolge artikel 10, eerste lid, op 1 november 2011 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Protocol, evenals de overeenkomst, met Bijlagen, Protocol en Brieven, alleen voor Nederland (het Europese deel), als lidstaat van de Europese Unie.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens, Trb. 1994, 230, Trb. 1995, 267, Trb. 1998, 52, Trb. 2004, 244, Trb. 2007, 109 en Trb. 2008, 209.

Overeenkomst

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 200

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds;

Washington, 27 december 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2011, 141

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling;

Washington, 27 december 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 47

     

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 83

     

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 247

     

Titel

:

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien;

Washington, 19 juni 1970

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 39

     

Titel

:

Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979 te Genève;

Genève, 13 mei 1977

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 159

     

Titel

:

Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan;

Bazel, 22 maart 1989

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 89

     

Titel

:

Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken;

Madrid, 27 juni 1989

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 102

     

Titel

:

Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling;

Parijs, 29 mei 1990

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 11

     

Titel

:

Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband;

Espoo, 25 februari 1991

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 179

     

Titel

:

Verdrag betreffende de Europese Unie;

Maastricht, 7 februari 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 182

     

Titel

:

Verdrag inzake het Energiehandvest;

Lissabon, 17 december 1994

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 149

Titel

:

Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT) (1996);

Genève, 20 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 60

Protocol van 27 maart 2007

Titel

:

Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie;

Luxemburg, 25 april 2005

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 59

Uitgegeven de dertigste oktober 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS


X Noot
1)

De Nederlandse tekst van het Protocol ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is gepubliceerd in PbEU L 18 van 21 januari 2011, blz. 3-6.

Naar boven