A. TITEL

Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds; (met Bijlagen Protocol en Brieven)

Luxemburg, 14 juni 1994

B. TEKST

De Nederlandse tekst van Overeenkomst, Bijlagen, Protocol en Brieven is geplaatst in Trb. 1994, 230.


De Nederlandse tekst van het toetredingsprotocol van 29 april 2004 is geplaatst in Trb. 2004, 244.


Op 27 maart 2007 is te Brussel een Protocol bij de Overeenkomst tot stand gekomen in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie. De Nederlandse tekst1 van het Protocol luidt als volgt:

Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst (PSO) tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, en Oekraïne, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de PSO

Het Koninkrijk België,

De Republiek Bulgarije,

De Tsjechische Republiek,

Het Koninkrijk Denemarken,

De Bondsrepubliek Duitsland,

De Republiek Estland,

De Helleense Republiek,

Het Koninkrijk Spanje,

De Franse Republiek,

Ierland,

De Italiaanse Republiek,

De Republiek Cyprus,

De Republiek Letland,

De Republiek Litouwen,

Het Groothertogdom Luxemburg,

De Republiek Hongarije,

De Republiek Malta,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

De Republiek Oostenrijk,

De Republiek Polen,

De Portugese Republiek,

Roemenië,

De Republiek Slovenië,

De Slowaakse Republiek,

De Republiek Finland,

Het Koninkrijk Zweden,

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

hierna „de lidstaten’’ genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en

de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie,

hierna „de Gemeenschappen’’ genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie, enerzijds, en

Oekraïne anderzijds,

voor de toepassing van dit protocol hierna „de Partijen’’ genoemd,

Gelet op de bepalingen van het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, dat op 25 april 2005 te Luxemburg werd ondertekend en op 1 januari 2007 in werking is getreden,

Gezien de nieuwe situatie in de betrekkingen tussen Oekraïne en de Europese Unie die voortvloeit uit de toetreding tot de Europese Unie van twee nieuwe lidstaten, die leidt tot kansen en uitdagingen voor de samenwerking tussen Oekraïne en de Europese Unie,

Rekening houdend met de wens van de Partijen de doelstellingen en beginselen van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst te verwezenlijken en ten uitvoer te leggen,

Besluiten:

Artikel 1

De Republiek Bulgarije en Roemenië zijn partij bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, en Oekraïne, die op 14 juni 1994 te Luxemburg werd ondertekend en op 1 maart 1998 in werking trad (hierna „de Overeenkomst’’ genoemd) en hechten hun goedkeuring aan en nemen respectievelijk nota van, op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Gemeenschap, de teksten van de Overeenkomst en de aan de op dezelfde datum ondertekende slotakte gehechte gemeenschappelijke verklaringen, verklaringen en briefwisselingen, het protocol bij de Overeenkomst van 10 april 1997, dat op 12 oktober 2000 in werking trad, en het protocol bij de Overeenkomst van 29 april 2004, dat op 1 februari 2006 in werking trad.

Artikel 2

Dit protocol maakt een integrerend deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 3

1. Dit protocol wordt door de Gemeenschappen, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door Oekraïne volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

2. De Partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de in lid 1 bedoelde procedures. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie

Artikel 4

1. Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand na de datum van nederlegging van de laatste akte van goedkeuring.

2. Vanaf de datum van ondertekening tot de datum van inwerkingtreding is dit protocol voorlopig van toepassing.

Artikel 5

1. De teksten van de Overeenkomst, de slotakte, en alle daaraan gehechte documenten, evenals de protocollen bij de Overeenkomsten van 10 april 1997 en 29 april 2004, zijn opgesteld in de Bulgaarse en de Roemeense taal.

2. Zij worden aan dit protocol gehecht en zijn evenzeer authentiek als de teksten in de andere talen waarin de Overeenkomst, de slotakte en de daaraan gehechte documenten, evenals de protocollen bij de Overeenkomsten van 10 april 1997 en 29 april 2004, zijn opgesteld.

Artikel 6

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Oekraïense taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

D. PARLEMENT

Voor de Overeenkomst zie Trb. 1998, 52.


Voor het Protocol van 29 april 2004 zie Trb. 2004, 244.


Het Protocol van 27 maart 2007 behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel a, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen juncto artikel 2 van de Rijkswet van 12 februari 2004 (Stb. 2004, 70) niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Overeenkomst

Zie Trb. 1994, 230.

PartijOnder-tekeningRatificatieType*)InwerkingOpzeggingBuitenwerking
België14-06-9418-07-97R01-03-98  
Cyprus 01-02-06T01-02-06  
Denemarken14-06-9414-12-95R01-03-98  
Duitsland14-06-9406-05-97R01-03-98  
EG (Europese Gemeenschap)14-06-9426-01-98R01-03-98  
EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) (< 23-07-2002)14-06-9429-01-98R01-03-98  
Estland 01-02-06T01-02-06  
EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie)14-06-9429-01-98R01-03-98  
Finland 01-01-95T01-01-95  
Frankrijk14-06-9427-02-97R01-03-98  
Griekenland14-06-9410-09-96R01-03-98  
Hongarije 01-02-06T01-02-06  
Ierland14-06-9424-05-96R01-03-98  
Italië14-06-9423-07-97R01-03-98  
Letland 01-02-06T01-02-06  
Litouwen 01-02-06T01-02-06  
Luxemburg14-06-9417-09-96R01-03-98  
Malta 01-02-06T01-02-06  
Nederlanden, het Koninkrijk der14-06-94     
– Nederland 20-11-96R01-03-98  
– Ned. Antillen   
– Aruba   
Oekraïne14-06-9429-12-95R01-03-98  
Oostenrijk 01-01-95T01-01-95  
Polen 01-02-06T01-02-06  
Portugal14-06-9414-07-97R01-03-98  
Slovenië 01-02-06T01-02-06  
Slowakije 01-02-06T01-02-06  
Spanje14-06-9419-06-95R01-03-98  
Tsjechië 01-02-06T01-02-06  
Verenigd Koninkrijk, het14-06-9404-07-95R01-03-98  
Zweden 01-01-95T01-01-95  

*) O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend


Protocol van 29 april 2004

Zie Trb. 2004, 244.

PartijOnder-tekeningRatificatieType*)InwerkingOpzeggingBuitenwerking
België29-04-0424-01-06R01-02-06  
Cyprus29-04-0424-01-06R01-02-06  
Denemarken29-04-0424-01-06R01-02-06  
Duitsland29-04-0424-01-06R01-02-06  
EG (Europese Gemeenschap)29-04-0424-01-06R01-02-06  
Estland29-04-0424-01-06R01-02-06  
EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie)29-04-0424-01-06R01-02-06  
Finland29-04-0424-01-06R01-02-06  
Frankrijk29-04-0424-01-06R01-02-06  
Griekenland29-04-0424-01-06R01-02-06  
Hongarije29-04-0424-01-06R01-02-06  
Ierland29-04-0424-01-06R01-02-06  
Italië29-04-0424-01-06R01-02-06  
Letland29-04-0424-01-06R01-02-06  
Litouwen29-04-0424-01-06R01-02-06  
Luxemburg29-04-0424-01-06R01-02-06  
Malta29-04-0424-01-06R01-02-06  
Nederlanden, het Koninkrijk der29-04-04     
– Nederland 24-01-06R01-02-06  
– Ned. Antillen   
– Aruba   
Oekraïne29-04-0426-09-05R01-02-06  
Oostenrijk29-04-0424-01-06R01-02-06  
Polen29-04-0424-01-06R01-02-06  
Portugal29-04-0424-01-06R01-02-06  
Slovenië29-04-0424-01-06R01-02-06  
Slowakije29-04-0424-01-06R01-02-06  
Spanje29-04-0424-01-06R01-02-06  
Tsjechië29-04-0424-01-06R01-02-06  
Verenigd Koninkrijk, het29-04-0424-01-06R01-02-06  
Zweden29-04-0424-01-06R01-02-06  

*) O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Protocol van 27 maart 2007

Goedkeuring door de Gemeenschappen, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door Oekraïne is voorzien in artikel 3, eerste lid, van het Protocol.

PartijOnder-tekeningRatificatieType*)InwerkingOpzeggingBuitenwerking
België27-03-07     
Bulgarije27-03-07     
Cyprus27-03-07     
Denemarken27-03-07     
Duitsland27-03-07     
EG (Europese Gemeenschap)27-03-07     
Estland27-03-07     
EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie)27-03-07     
Finland27-03-07     
Frankrijk27-03-07     
Griekenland27-03-07     
Hongarije27-03-07     
Ierland27-03-07     
Italië27-03-07     
Letland27-03-07     
Litouwen27-03-07     
Luxemburg27-03-07     
Malta27-03-20     
Nederlanden, het Koninkrijk der27-03-07     
Oekraïne27-03-07     
Oostenrijk27-03-07     
Polen27-03-07     
Portugal27-03-07     
Roemenië27-03-07     
Slovenië27-03-07     
Slowakije27-03-07     
Spanje27-03-07     
Tsjechië27-03-07     
Verenigd Koninkrijk, het27-03-07     
Zweden27-03-07     

*) O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2004, 244.

Het Protocol van 27 maart 2007 wordt ingevolge zijn artikel 4, tweede lid, vanaf 27 maart 2007 voorlopig toegepast.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt de voorlopige toepassing alleen voor Nederland.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1998, 52.

De bepalingen van het Protocol van 29 april 2004, die voorlopig wer-den toegepast vanaf 1 mei 2004, zijn ingevolge artikel 5, tweede lid, van het Protocol in werking getreden op 1 februari 2006.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Protocol alleen voor Nederland.

De bepalingen van het Protocol van 27 maart 2007 zullen ingevolge artikel 4, eerste lid, van dat Protocol in werking treden op de eerste dag van de eerste maand na de datum van nederlegging van de laatste akte van goedkeuring.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1994, 230, Trb. 1995, 267, Trb. 1998, 52 en Trb. 2004, 244.

Verwijzingen

Titel:Verdrag betreffende de Europese Unie; Maastricht, 7 februari 1992
Laatste Trb. :Trb. 2007, 114
   
   
Titel:Handvest van de Verenigde Naties; San Francisco, 26 juni 1945
Laatste Trb. :Trb. 2007, 50
   
   
Titel:Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te ’s-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd te Stockholm op 28 september 1979; Stockholm, 14 juli 1967
Laatste Trb. :Trb. 2006, 157
   
   
Titel:Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979; Stockholm, 14 juli 1967
Laatste Trb. :Trb. 2006, 159
Titel:Verdrag tot samenwerking inzake octroioien; Washington, 19 juni 1970
Laatste Trb. :Trb. 2007, 46
Titel:Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971, en gewijzigd op 28 september 1979; Parijs, 24 juli 1971
Laatste Trb. :Trb. 2006, 158
   
Titel:Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimte-Agentschap; Parijs, 30 mei 1975
Laatste Trb. :Trb. 2004, 286
   
Titel:Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening; Boedapest, 28 april 1977
Laatste Trb. :Trb. 2006, 165
   
Titel:Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979 te Genève; Genève, 13 mei 1977
Laatste Trb. :Trb. 2006, 161
   
Titel:Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan; Bazel, 22 maart 1989
Laatste Trb. :Trb. 2006, 12
   
Titel:Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband; Espoo, 25 februari 1991
Laatste Trb. :Trb. 2005, 186
Titel:Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel 1994; Marrakesh, 15 april 1994
Laatste Trb. :Trb. 1996, 325
Titel:Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds; Brussel, 10 april 1997
Laatste Trb. :Trb. 2000, 134

Verwijzing in het Protocol van 27 maart 2007

Titel:Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie;Luxemburg, 25 april 2005
Tekst:Trb. 2005, 196 (Nederlandse)
Laatste Trb. :Trb. 2007, 6

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het Protocol zal zijn bekendgemaakt in Nederland op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de tweede juli 2007

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1

De Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Oekraïense, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse tekst zijn niet afgedrukt.

Naar boven