A. TITEL

Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, met Bijlagen, Protocol en Brieven;

Luxemburg, 14 juni 1994

B. TEKST

De Nederlandse tekst van Overeenkomst, Bijlagen, Protocol en Brieven is geplaatst in Trb. 1994, 230.

D. PARLEMENT

Artikel 1 van de Wet van 31 oktober 1996 (Stb. 549) luidt als volgt:

„Artikel 1

De op 14 juni 1994 te Luxemburg tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, met Bijlagen, Protocol en Brieven, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Tractatenblad 1994, 230, wordt goedgekeurd voor Nederland."

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Minister van Buitenlandse Zaken H. A. F. M. O. VAN MIERLO.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie: Kamerstukken II 1995/96, 24 427; Handelingen II 1995/96, blz. 4585; Kamerstukken I 1995/96, nr. 262, 1996/97, nr. 16; Handelingen I 1996/97, zie vergadering d.d. 29 oktober 1996.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1995, 267.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten, alsmede de Europese Gemeenschap een kennisgeving als bedoeld in artikel 108 van de Overeenkomst bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa nedergelegd:

Denemarken14 december 1995
Oekraïne29 december 1995
Ierland24 mei 1996
Griekenland10 september 1996
Luxemburg17 september 1996
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland) 20 november 1996
Frankrijk26 februari 1997
Duitsland 6 mei 1997
Portugal14 juli 1997
België18 juli 1997
Italië23 juli 1997
de Europese Gemeenschap26 januari 1998
de EGKS29 januari 1998
Euratom29 januari 1998

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de Overeenkomst zullen ingevolge artikel 108, tweede lid, in werking treden op 1 maart 1998.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal de Overeenkomst alleen voor Nederland gelden.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1994, 230 en Trb. 1995, 267.

Voor het op 26 oktober 1961 te Rome tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties zie ook Trb. 1996, 16.

Voor het op 14 juli 1967 te Stockholm tot stand gekomen Herziene Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom zie ook Trb. 1996, 308.

Voor het op 19 juni 1970 te Washington tot stand gekomen Verdrag tot samenwerking inzake octrooien zie ook, laatstelijk, Trb. 1998, 00.

Voor de op 24 juli 1971 te Parijs tot stand gekomen Herziene Berner Conventie van 9 september 1886 voor bescherming van werken van letterkunde en kunst zie ook Trb. 1996, 312.

Voor de op 14 juli 1967 te Stockholm tot stand gekomen Herziene Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken zie ook Trb. 1996, 126.

Voor het op 22 maart 1989 te Bazel tot stand gekomen Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan zie ook Trb. 1996, 81.

Voor het op 28 april 1977 te Boedapest tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening zie ook Trb. 1996, 314.

Voor de op 13 mei 1977 te Genève tot stand gekomen Herziene Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 313.

Voor de op 23 oktober 1978 te Genève tot stand gekomen Herziene Akte houdende wijziging van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten zie ook Trb. 1996, 356.

Voor het op 27 juni 1989 te Madrid tot stand gekomen Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken zie ook, laatstelijk, Trb. 1998, 43.

Voor het op 25 februari 1991 te Espoo tot stand gekomen Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdende verband zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 298.

Voor het op 7 februari 1992 te Maastricht tot stand gekomen Verdrag betreffende de Europese Unie zie ook Trb. 1998, 12.

Voor de op 15 april 1994 te Marrakesh tot stand gekomen Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel en andere op die datum tot stand gekomen Akten zie ook Trb. 1996, 235.

Voor het op 17 december 1994 te Lissabon tot stand gekomen Verdrag inzake het Energiehandvest en het Protocol bij het Energiehandvest, betreffende energie-efficiëntie en de daarmee verband houdende milieu-aspecten zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 250.

Op 10 april 1997 is te Brussel tot stand gekomen een Protocol bij de onderhavige Overeenkomst. De Nederlandse tekst van dat Protocol is geplaatst in Trb. 1997, 240; zie ook Trb. 1998, 53.

Uitgegeven de vijfentwintigste februari 1998

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

Naar boven