A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie;

(met Akte, Bijlagen, Protocol en Slotakte)

Luxemburg, 25 april 2005

B. TEKST

De Nederlandse tekst van het Verdrag, met Akte, Bijlagen en Slotakte, is geplaatst in Trb. 2005, 196.

Voor de Nederlandse tekst van het Besluit van 8 november 2007 tot wijziging van Bijlage I bij de Akte, zie Trb. 2008, 65.


De Akte is gewijzigd bij het op 19 juni 2006 te Luxemburg tot stand gekomen Besluit 2006/663/EG van de Raad van de Europese Unie. De Nederlandse tekst1) van dit Besluit luidt als volgt:


Besluit van de Raad van 19 juni 2006 tot aanpassing van de Toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië ten aanzien van plattelandsontwikkeling (2006/663/EG)

De Raad van de Europese Unie,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, ondertekend te Luxemburg op 25 april 2005, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 22,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

 • 1. Bij Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) zijn wijzigingen aangebracht in het acquis waarop de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië gebaseerd waren.

 • 2. Daarom moet de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië zo worden aangepast dat deze verenigbaar is met Verordening (EG) nr. 1698/2005.

 • 3. De overgangs- en uitvoeringsbepalingen voor de programmeringsperiode voor plattelandsontwikkeling die op 1 januari 2007 begint, moeten worden vastgesteld volgens de in artikel 90, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde procedure. De in de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië opgenomen verwijzingen naar de procedurele bepalingen moeten dienovereenkomstig worden aangepast.

 • 4. Bij het bereiken van een politiek akkoord over Verordening (EG) nr. 1698/2005 zijn de Raad en de Commissie in een gemeenschappelijke verklaring over Bulgarije en Roemenië overeengekomen om de geldigheidsduur van de in bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië vastgestelde maatregel betreffende adviesdiensten tot en met 2013 te verlengen in het geval van de verstrekking van adviesdiensten aan landbouwers die de aan semizelfvoorzieningsbedrijven toegekende steun ontvangen. De Toetredingsakte moet worden aangepast om met die overeenkomst rekening te houden,

Besluit:

Artikel 1

De Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wordt als volgt aangepast:

 • 1. In artikel 29 wordt de tweede zin vervangen door:

  „Indien in dit verband specifieke overgangsmaatregelen nodig zijn, worden deze vastgesteld volgens de in artikel 90, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) bedoelde procedure.

 • 2. Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

  • a. lid 1 wordt vervangen door:

   • „1. Naast de op de datum van toetreding van kracht zijnde verordeningen betreffende plattelandsontwikkeling zijn de bepalingen van de afdelingen I, II en III van bijlage VIII van toepassing op Bulgarije en Roemenië tijdens de periode 2007-2009, met uitzondering van punt D van afdeling I van die bijlage, dat eveneens van toepassing is tijdens de periode 2010-2013 in het geval van de verstrekking van adviesdiensten aan landbouwers die de aan semizelfvoorzieningsbedrijven toegekende steun ontvangen. De specifieke financiële bepalingen van afdeling IV van bijlage VIII zijn op Bulgarije en Roemenië van toepassing gedurende de volledige programmeringsperiode 2007-2013.”;

  • b. lid 3 wordt vervangen door:

   • „3. Indien nodig, worden voor de toepassing van bijlage VIII uitvoeringsbepalingen vastgesteld volgens de in artikel 90, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde procedure.”.

Artikel 2

Dit besluit is opgesteld in de Deense, de Duitse, de Estse, de Griekse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse, de Bulgaarse en de Roemeense taal, zijnde alle 23 teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op 1 januari 2007 onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

GEDAAN te Luxemburg, 19 juni 2006.


Bijlage I bij de Akte is opnieuw gewijzigd bij het op 23 juni 2008 te Luxemburg tot stand gekomen Besluit 2008/493/EG van de Raad van de Europese Unie. De Nederlandse tekst1) van dit Besluit luidt als volgt:


Besluit van de Raad van 23 juni 2008 tot wijziging van bijlage I bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië (2008/493/EG)

De Raad van de Europese Unie,

Gelet op de Toetredingsakte van 2005, en met name op artikel 3, lid 6,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 • 1. In artikel 3, lid 3, van de Toetredingsakte van 2005 is bepaald dat Bulgarije en Roemenië toetreden tot de in bijlage I van die akte opgesomde verdragen, overeenkomsten en protocollen tussen de lidstaten.

 • 2. Op 8 december 2004 hebben de lidstaten een verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot het Verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (hierna „het Arbitrageverdrag” genoemd) ondertekend.

 • 3. Er dient derhalve te worden voorzien in de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Arbitrageverdrag zoals gewijzigd bij het verdrag van 8 december 2004. Te dien einde moet het Verdrag van 8 december 2004 worden toegevoegd aan bijlage I bij de Toetredingsakte van 2005,

Besluit:

Artikel 1

Het volgende streepje wordt toegevoegd aan punt 2 van bijlage I bij de Toetredingsakte van 2005:

 • „– Verdrag van 8 december 2004 betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (PB C 160 van 30.6.2005, blz. 1).”.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

GEDAAN te Luxemburg, 23 juni 2008.


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2007, 6.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie de rubrieken B en E van Trb. 2005, 196 en rubriek E van Trb. 2007, 6.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2007, 6 en Trb. 2008, 65.


Het Besluit van 19 juni 2006 is ingevolge zijn artikel 3 in werking getreden op 1 januari 2007.

De Akte is ingevolge de inwerkingtreding op 1 januari 2007 van het Besluit van 19 juni 2006 per 1 januari 2007 gewijzigd.


Het Besluit van 23 juni 2008 is ingevolge zijn artikel 2 in werking getreden op 3 juli 2008.

Bijlage I bij de Akte is ingevolge de inwerkingtreding op 3 juli 2008 van het Besluit van 23 juni 2008 per 3 juli 2008 gewijzigd.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2005, 196, Trb. 2007, 6 en Trb. 2008, 65.

Verbanden

Titel

:

Tweede Proces-verbaal van verbetering van het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie ondertekend te Luxemburg op 25 april 2005;

Tekst

:

Pb. EU L 149 van 9 juni 2007, blz. 18

     

Titel

:

Besluit 2006/664/EG van de Raad van 19 juni 2006 tot aanpassing van bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië;

Luxemburg, 19 juni 2006

Tekst

:

Pb. EU L 277 van 9 oktober 2006, blz. 4 e.v.

     

Titel

:

Beschikking 2007/23/EG van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van aanhangsel B bij bijlage VII bij de Toetredingsakte van 2005 wat bepaalde inrichtingen in de vlees-, melk en vissector in Roemenië betreft;

Brussel, 22 december 2006

Tekst

:

Pb. EU L 8 van 13 januari 2007, blz. 9-10

     

Titel

:

Beschikking 2007/689/EG van de Commissie van 25 oktober 2007 tot wijziging van het aanhangsel bij bijlage VI bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wat bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije betreft;

Brussel, 25 oktober 2007

Tekst

:

Pb. EU L 282 van 26 oktober 2007, blz. 60-61

     

Titel

:

Beschikking 2007/710/EG van de Commissie van 29 oktober 2007 tot wijziging van aanhangsel B bij bijlage VII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië betreffende bepaalde inrichtingen in de vlees-, slachtpluimvee-, vis-, melk- en zuivelproducentensector in Roemenië;

Brussel, 29 oktober 2007

Tekst

:

Pb. EU L 288 van 6 november 2007, blz. 35 e.v.

     

Titel

:

Beschikking 2008/331/EG van de Commissie van 23 april 2008 tot wijziging van het aanhangsel bij bijlage VI bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wat bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije betreft;

Brussel, 23 april 2008

Tekst

:

Pb. EU L 114 van 26 april 2008, blz. 97-98

     

Titel

:

Beschikking 2008/465/EG van de Commissie van 6 juni 2008 tot wijziging van aanhangsel B bij bijlage VII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië betreffende bepaalde inrichtingen in de vlees-, slachtpluimvee-, vis-, melk- en zuivelproductensector in Roemenië;

Brussel, 6 juni 2008

Tekst

:

Pb. EU L 161 van 20 juni 2008, blz. 36 e.v.

     

Titel

:

Beschikking 2008/547/EG van de Commissie van 20 juni 2008 tot wijziging van het aanhangsel bij bijlage VI bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wat bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije betreft;

Brussel, 20 juni 2008

Tekst

:

Pb. EU L 176 van 4 juli 2008, blz. 11-12

     

Titel

:

Beschikking 2008/720/EG van de Commissie van 6 augustus 2008 tot wijziging van aanhangsel B bij bijlage VII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wat betreft bepaalde inrichtingen in de vlees-, slachtpluimvee-, vis-, melk- en zuivelproductensector in Roemenië;

Brussel, 6 augustus 2008

Tekst

:

Pb. EU L 240 van 9 september 2008, blz. 5 e.v.

     

Titel

:

Beschikking 2008/672/EG van de Commissie van 11 augustus 2008 tot wijziging van het aanhangsel bij bijlage VI bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wat betreft bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije;

Brussel, 11 augustus 2008

Tekst

:

Pb. EU L 220 van 15 augustus 2008, blz. 27-28

     

Titel

:

Beschikking 2008/827/EG van de Commissie van 22 oktober 2008 tot wijziging van het aanhangsel bij bijlage VI bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wat betreft bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije;

Brussel, 22 oktober 2008

Tekst

:

Pb. EU L 294 van 1 november 2008, blz. 9-10

     

Titel

:

Beschikking 2009/27/EG van de Commissie van 12 januari 2009 tot wijziging van het aanhangsel bij bijlage VI bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wat betreft bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije;

Brussel, 12 januari 2009

Tekst

:

Pb. EU L 10 van 15 januari 2009, blz. 23-24

Verwijzingen

Titel

:

Verdrag inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en het Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen;

Luxemburg, 14 april 20051)

Tekst

:

Trb. 2005, 272 (Nederlands)

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 123

     

Titel

:

Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds;

Cotonou, 23 juni 2000

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 148

     

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 174

     

Titel

:

Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met het oog op de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie;

Luxemburg, 26 oktober 2004

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 189

XNoot
1)

In Trb. 2008, 65 stond ten onrechte 14 april 1005 vermeld als datum van totstandkoming van het Verdrag.

Uitgegeven de vijftiende april 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

De tekst van het onderhavige Besluit is eveneens afgedrukt in Pb. EU L 277 van 9 oktober 2006, blz. 2–3.

XNoot
1)

De tekst van het onderhavige Besluit is eveneens afgedrukt in Pb. EU L 174 van 3 juli 2008, blz. 6.

Naar boven