Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 1 februari 2021, nr. WJZ/18620404(6660), houdende intrekking van regelingen op het gebied van cultuur en media en enkele andere regelingen in verband met het feit dat zij hun betekenis hebben verloren (Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 10:3, artikel 10:4 en artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 3, eerste lid, sub e, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid, artikel 7.3 van de Erfgoedwet, artikel 2.1, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, artikel 2.27, eerste lid, artikel 2.172, derde lid, en artikel 7.8 van de Mediawet 2008, artikel 4a van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 2, eerste lid, en artikel 4 van de Wet overige OCW-subsidies en artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluiten:

ARTIKEL I. CULTUUR

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

 • a. Besluit adviescommissie arbeidsvoorwaardenoverleg gesubsidieerde sectoren Cultuur;

 • b. Besluit van de Minister van onderwijs, cultuur en wetenschap van 30 maart 2009, nr. DCE/10571, houdende de opheffing van het College voor de archeologische kwaliteit (Stcrt. 2009, 74);

 • c. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2011, nr. DCE/2011/319137, houdende vaststelling van het tijdstip tot opheffing van de Commissie Herziening voorlopige lijst Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden (Stcrt. 2011, 18051);

 • d. Besluit vaststelling subsidieplafonds onderhoud monumenten 2006–2015 en 2007–2016 alsmede verhoging subsidieplafonds onderhoud monumenten 2005–2014;

 • e. Besluit vaststelling subsidieplafonds éénjarig onderhoud monumenten 2005;

 • f. Besluit verhoging subsidieplafonds onderhoud monumenten 2006–2015 en 2007–2016;

 • g. Instellingsbesluit Stuurgroep Nationaal Historisch Museum;

 • h. Mandaatbesluit FCP;

 • i. Mandaatbesluit NFPK;

 • j. Regeling ckv-bonnen voortgezet onderwijs;

 • k. Regeling archeologische monumentenzorg;

 • l. Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011;

 • m. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2010, nr. WJZ/237280 (8298), houdende intrekking van de Subsidieregeling innovatie cultuuruitingen en de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’, verlaging van het budget van de Tijdelijke regeling aanvulling eigen inkomsten cultuurinstellingen alsmede enkele wijzigingen van die laatste regeling en de Regeling op het specifiek cultuurbeleid (Stcrt. 2010, 17924);

 • n. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 februari 2011 nr. WJZ/272091 (8311), tot wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met wijzigingen door de NBA in de modellen voor accountantsverklaringen (Stcrt. 2011, 2647);

 • o. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2012, nr. WJZ/434678 (10253), tot wijziging van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (Stcrt. 2012, 17784);

 • p. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2012, nr. WJZ/468738 (10311), tot wijziging van de Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012 in verband met enkele technische vereenvoudigingen (Stcrt. 2012, 26633);

 • q. Regeling verhoging subsidieplafonds wegwerken restauratieachterstand 2006;

 • r. Regeling verhoging subsidieplafond wegwerken restauratieachterstand 2007;

 • s. Regeling verhoging subsidieplafonds wegwerken restauratieachterstand 2008;

 • t. Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013–2016;

 • u. Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017–2020.

ARTIKEL II. MEDIA

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

 • a. Besluit benoeming adviescommissie bibliotheekinnovatie 2009–2012 (Stcrt. 2008, 165);

 • b. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 februari 2009, nr. WJZ/101183, tot vaststelling van de peildatum van de ledentelling voor de erkenningperiode 2010–2015 (Stcrt. 2009, 42);

 • c. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 juli 2013 nr. WJZ-530581, tot vaststelling van de peildatum voor de ledentelling voor de erkenningperiode 2016–2020 (Stcrt. 2013, 20623);

 • d. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2015, nr. 844476, houdende instelling van de Adviescommissie benoeming leden raad van toezicht stichting Nederlandse Publieke Omroep (Stcrt. 2015, 43091);

 • e. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2015, nr. 844479, houdende instelling van een Adviescommissie benoeming leden raad van toezicht stichting Regionale Publieke Omroep (Stcrt. 2015, 43095);

 • f. Besluit instelling adviescommissie Benoeming raad van toezicht NOS (Stcrt. 2005, 167);

 • g. Instellingsbesluit Stuurgroep Bibliotheken;

 • h. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 november 2006, nr. MLB/JZ/2006/43.846, houdende verlenging van de duur van de erkenningen van landelijke publieke omroepen (Stcrt. 2006, 233);

 • i. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2011, nr. WJZ/309263 (8317), tot wijziging van de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media in verband met vaststelling van een nieuw handboek voor de financiële verantwoording (Stcrt. 2011, 11451);

 • j. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2011, nr. WJZ/309248 (8318), tot wijziging van de Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster in verband met vaststelling van een nieuw handboek voor de financiële verantwoording (Stcrt. 2011, 11460).

ARTIKEL III. OVERIG

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

 • a. Besluit instelling Adviesgroep Bestrijding anti-homoseksueel gedrag (Stcrt. 1990, 183);

 • b. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2007, nr. WJZ/2007/25022 (2655), tot het verlenen van mandaat aan de directeur van het Agentschap SZW in verband met de uitvoering van de Subsidieregeling kinderopvang (Stcrt. 2007, 235);

 • c. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2008, nr. WJZ/31663 (2665), tot het verlenen van mandaat aan de directeur van het Agentschap SZW in verband met de uitvoering van de Subsidieregeling kinderopvang (Stcrt. 2008, 138);

 • d. Bezoekersreglement rijksarchiefdienst (Stcrt. 1980, 54);

 • e. Brandreglement-rijksmusea 1976 (Stcrt. 1977, 146);

 • f. Instellingsbesluit Commissie Metamorfoze;

 • g. Regeling grondslag wijziging subsidieverstrekking emancipatieprojecten;

 • h. Regeling vergoeding beeldschermbril OCW 2006.

ARTIKEL IV. OVERGANGSBEPALING

 • 1. Voor zover er ter zake, na het vervallen van de betreffende regeling, nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met III, plaats.

 • 2. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met III blijven in stand.

ARTIKEL V. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2021.

ARTIKEL VI. CITEERTITEL

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Algemeen

Met deze regeling worden 39 regelingen en besluiten ingetrokken die om verschillende redenen hun betekenis zijn verloren. Alle regelingen en besluiten die in deze regeling aan bod komen, zijn materieel uitgewerkt. Indien zij wel in het wetgevingsbestand blijven staan, kan dit zorgen voor onoverzichtelijkheid en ontoegankelijkheid van de databank. Deze databank op www.wetten.nl dient gebruiksvriendelijk te zijn voor burgers, bedrijven en overheden. Deze intrekkingsregeling zorgt ervoor dat de uitgewerkte regelingen op het gebied van media en cultuur uit de databank worden verwijderd, zodat duidelijk wordt welke regelingen actueel en momenteel van kracht zijn.

De regelingen die worden ingetrokken betreffen voor het grootste gedeelte commissies die hun opdracht inmiddels hebben afgerond en de uitvoering van hogere regelgeving die inmiddels is ingetrokken. In het artikelsgewijs deel van deze toelichting wordt per regeling onderbouwd waarom de regeling wordt ingetrokken.

In deze regeling is een overgangsbepaling opgenomen waarmee wordt gewaarborgd dat mogelijke nog lopende procedures kunnen worden afgewikkeld volgens de betreffende regeling. Ten aanzien van de regeldruk wordt opgemerkt dat deze regeling niet zal leiden tot een vermeerdering of een vermindering hiervan.

Artikelsgewijs

Artikel I. Cultuur

 • a. Besluit adviescommissie arbeidsvoorwaardenoverleg gesubsidieerde sectoren Cultuur

De adviescommissie is in 1997 ingesteld en is niet meer actief.

 • b. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2015, nr. 844476, houdende instelling van de Adviescommissie benoeming leden raad van toezicht stichting Nederlandse Publieke Omroep (Stcrt. 2015, 43091)

Het college is in 2009 opgeheven. Het opheffingsbesluit is inmiddels uitgewerkt.

 • c. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2011, nr. DCE/2011/319137, houdende vaststelling van het tijdstip tot opheffing van de Commissie Herziening voorlopige lijst Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden (Stcrt. 2011, 18051)

De commissie is in 2011 opgeheven. Het besluit komt daarom te vervallen.

 • d. Besluit vaststelling subsidieplafonds onderhoud monumenten 2006–2015 en 2007–2016 alsmede verhoging subsidieplafonds onderhoud monumenten 2005–2014

Dit besluit is in 2006 vastgesteld en is inmiddels uitgewerkt.

 • e. Besluit vaststelling subsidieplafonds éénjarig onderhoud monumenten 2005

In dit besluit werd een subsidieplafond voor 2005 ingesteld. Het besluit is inmiddels uitgewerkt.

 • f. Besluit verhoging subsidieplafonds onderhoud monumenten 2006–2015 en 2007–2016

Dit besluit is in 2006 vastgesteld en is inmiddels uitgewerkt.

 • g. Instellingsbesluit Stuurgroep Nationaal Historisch Museum

De stuurgroep is inmiddels niet meer actief. Het instellingsbesluit uit 2008 wordt daarom ingetrokken.

 • h. Mandaatbesluit FCP

Het mandaat uit 2009 aan het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) gold voor subsidies tot 2012 en is daarom inmiddels uitgewerkt.

 • i. Mandaatbesluit NFPK

Het mandaat aan het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten is inmiddels uitgewerkt.

 • j. Regeling ckv-bonnen voortgezet onderwijs

Deze regeling is een voorganger van de Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs, die zelf inmiddels ook al is ingetrokken.

 • k. Regeling archeologische monumentenzorg

In deze regeling wordt toepassing gegeven aan enkele bepalingen uit de inmiddels ingetrokken Monumentenwet 1988 en het daaronder hangende Besluit archeologische monumentenzorg.

 • l. Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011

Deze regeling gaf uitvoering aan het in 2013 vervallen Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011.

 • m. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2010, nr. WJZ/237280 (8298), houdende intrekking van de Subsidieregeling innovatie cultuuruitingen en de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’, verlaging van het budget van de Tijdelijke regeling aanvulling eigen inkomsten cultuurinstellingen alsmede enkele wijzigingen van die laatste regeling en de Regeling op het specifiek cultuurbeleid (Stcrt. 2010, 17924)

Deze regeling trok eerdere regelingen in en bevatte overgangsrecht voor die regelingen. Dit overgangsrecht is inmiddels uitgewerkt.

 • n. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 februari 2011 nr. WJZ/272091 (8311), tot wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met wijzigingen door de NBA in de modellen voor accountantsverklaringen (Stcrt. 2011, 2647);

Deze regeling wijzigde de Regeling op het specifiek cultuurbeleid en bevat daarnaast een overgangsbepaling, die inmiddels is uitgewerkt.

 • o. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2012, nr. WJZ/434678 (10253), tot wijziging van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (Stcrt. 2012, 17784);

De regeling wijzigde de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten en bevat daarnaast een overgangsbepaling, die inmiddels is uitgewerkt.

 • p. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2012, nr. WJZ/468738 (10311), tot wijziging van de Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012 in verband met enkele technische vereenvoudigingen (Stcrt. 2012, 26633);

Deze regeling wijzigde de Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012 en bevat daarnaast een overgangsbepaling, die inmiddels is uitgewerkt.

 • q. Regeling verhoging subsidieplafonds wegwerken restauratieachterstand 2006

Deze regeling gaf uitvoering aan de in 2013 vervallen Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2006.

 • r. Regeling verhoging subsidieplafond wegwerken restauratieachterstand 2007

Deze regeling gaf uitvoering aan de in 2013 vervallen Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2007.

 • s. Regeling verhoging subsidieplafonds wegwerken restauratieachterstand 2008

Deze regeling gaf uitvoering aan de in 2013 vervallen Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2008.

 • t. Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013–2016

Deze regeling wijzigde de Regeling op het specifiek cultuurbeleid en bevatte daarnaast een overgangsbepaling, die inmiddels is uitgewerkt.

 • u. Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017–2020

Deze regeling wijzigde de Regeling op het specifiek cultuurbeleid en bevatte daarnaast een overgangsbepaling, die inmiddels is uitgewerkt.

Artikel II. Media

 • a. Besluit benoeming adviescommissie bibliotheekinnovatie 2009–2012 (Stcrt. 2008, 165)

Deze commissie is in 2008 opgezet om een innovatieplan over de bibliotheekvernieuwing op te stellen voor 2009–2010. Het besluit is inmiddels uitgewerkt.

 • b. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 februari 2009, nr. WJZ/101183, tot vaststelling van de peildatum van de ledentelling voor de erkenningperiode 2010–2015 (Stcrt. 2009, 42)

De peildatum van 1 april 2009 is inmiddels verstreken. De regeling is daarom uitgewerkt.

 • c. Besluit vaststelling peildatum ledentelling erkenningsperiode 2016–2020

De peildatum van 1 april 2014 is inmiddels ruim verstreken. Het besluit is daarom uitgewerkt.

 • d. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2015, nr. 844476, houdende instelling van de Adviescommissie benoeming leden raad van toezicht stichting Nederlandse Publieke Omroep (Stcrt. 2015, 43091)

Deze adviescommissie adviseerde over de voordracht voor de met ingang van 1 januari 2016 te benoemen leden van de raad van toezicht van de stichting Nederlandse Publieke Omroep. Het besluit is inmiddels uitgewerkt.

 • e. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2015, nr. 844479, houdende instelling van een Adviescommissie benoeming leden raad van toezicht stichting Regionale Publieke Omroep (Stcrt. 2015, 43095)

Deze adviescommissie adviseerde over de voordracht voor de met ingang van 1 januari 2016 te benoemen leden van de raad van toezicht van de stichting Regionale Publieke Omroep. Het besluit is inmiddels uitgewerkt.

 • f. Besluit instelling adviescommissie Benoeming raad van toezicht NOS

Deze commissie is ingesteld ten behoeve van de benoeming van de leden van de per 1 september 2005 voorziene nieuwe raad van toezicht van de Nederlandse Omroep Stichting. Het besluit is inmiddels uitgewerkt.

 • g. Instellingsbesluit Stuurgroep Bibliotheken

De stuurgroep is in 2008 ontbonden. Dit instellingsbesluit is daarom vervallen.

 • h. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 november 2006, nr. MLB/JZ/2006/43.846, houdende verlenging van de duur van de erkenningen van landelijke publieke omroepen (Stcrt. 2006, 233)

Deze regeling gaf uitvoering aan de in 2008 vervallen Tijdelijke wet verkorting erkenningenduur publieke omroepen.

 • i. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2011, nr. WJZ/309263 (8317), tot wijziging van de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media in verband met vaststelling van een nieuw handboek voor de financiële verantwoording (Stcrt. 2011, 11451)

Deze regeling wijzigde de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media en bevat daarnaast een overgangsbepaling, die inmiddels is uitgewerkt.

 • j. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2011, nr. WJZ/309248 (8318), tot wijziging van de Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster in verband met vaststelling van een nieuw handboek voor de financiële verantwoording (Stcrt. 2011, 11460)

Deze regeling wijzigde de inmiddels vervallen Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster en bevat daarnaast een overgangsbepaling, die inmiddels is uitgewerkt.

Artikel III. Overig

 • a. Besluit instelling Adviesgroep Bestrijding anti-homoseksueel gedrag (Stcrt. 1990, 183)

Deze adviesgroep is ingesteld in 1990 en bestaat inmiddels niet meer.

 • b. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2007, nr. WJZ/2007/25022 (2655), tot het verlenen van mandaat aan de directeur van het Agentschap SZW in verband met de uitvoering van de Subsidieregeling kinderopvang (Stcrt. 2007, 235)

De Subsidieregeling kinderopvang, waaraan dit mandaatbesluit uitvoering gaf, is in 2009 ingetrokken.

 • c. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2008, nr. WJZ/31663 (2665), tot het verlenen van mandaat aan de directeur van het Agentschap SZW in verband met de uitvoering van de Subsidieregeling kinderopvang (Stcrt. 2008, 138)

De Subsidieregeling kinderopvang, waaraan dit mandaatbesluit uitvoering gaf, is in 2009 ingetrokken.

Dit bezoekersreglement uit 1980 is niet meer actueel.

De regels over de brandveiligheid hebben inmiddels een plek gekregen in de bouwregelgeving. Dit brandreglement kan daarom vervallen.

 • f. Instellingsbesluit Commissie Metamorfoze

Deze commissie inzake de uitvoering van het conserveringsbeleid van papieren materialen in bibliotheken is ontbonden in 2005. Het instellingsbesluit is daarom vervallen.

 • g. Regeling grondslag wijziging subsidieverstrekking emancipatieprojecten

Deze overgangsregeling voor de Subsidieregeling emancipatieprojecten, die in 2007 is komen te vervallen, is inmiddels uitgewerkt.

 • h. Regeling vergoeding beeldschermbril OCW 2006

Deze regeling is vervangen door de rijksbreed geldende Circulaire tegemoetkoming kosten beeldschermbril sector Rijk.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I.K. Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven