Wet Milieubeheer

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Op 16-12-2008 is een melding ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer ontvangen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen.

De melding heeft betrekking op een voorgenomen verandering van de inrichting Midwolda, gelegen aan de Rijslaan te Midwolda in de gemeente Scheemda, op de percelen kadastraal bekend gemeente Midwolda, Sectie M, nummer(s) 169 en 172.

De voorgenomen verandering omvat het verwijderen van de gasbehandelingsinstallatie, omdat het geproduceerde aardgas voortaan onbehandeld naar elders wordt afgevoerd.

Voor de bestaande inrichting is eerder een (revisie)vergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer, bij beschikking d.d. 23-08-2004, onder nr. ME/EP/UM/4045886.

U kunt de melding en de overige van belang zijnde stukken van 08-01-2009 tot en met 19-02-2009 inzien op werkdagen tijdens kantooruren op de secretarie van de gemeente Scheemda, Brugstraat 2 te Scheemda.

Tevens kunt u de stukken gedurende voornoemde periode buiten werktijd inzien na telefonische afspraak (0597 - 59 52 00).

Besluit:

Inmiddels heb ik aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. verklaard dat ik de melding heb aanvaard.

De voorgenomen verandering leidt niet tot een andere inrichting of andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting volgens de vigerende vergunning mag veroorzaken.

De voorgenomen verandering geeft naar mijn oordeel geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 en 8.25 van de Wet milieubeheer.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken tot en met 19-02-2009 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20101, 2500 EC DEN HAAG.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot ing. M. Mezger (telefoon 070 - 379 79 99).

Naar boven