Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2013, 20623Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 juli 2013 nr. WJZ-530581, tot vaststelling van de peildatum voor de ledentelling voor de erkenningperiode 2016–2020

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2.27, eerste lid, van de Mediawet 2008;

Besluit:

Artikel 1

De peildatum, bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Mediawet 2008, voor de erkenningperiode die aanvangt met ingang van 1 januari 2016, is 1 april 2014.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

TOELICHTING

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Mediawet 2008 dient de peildatum voor de ledentelling van de omroepverenigingen bij ministerieel besluit te worden vastgesteld.

Dit besluit strekt tot die vaststelling voor de erkenningperiode die begint op 1 januari 2016 en eindigt op 1 januari 2021.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker