5 Stemmingen moties RBZ/Handel

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO RBZ/Handel,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand over geen handelsverdrag als het klimaatakkoord niet wordt gerespecteerd (21501-02, nr. 1958);

  • -de motie-Ouwehand over een standstill in de onderhandelingen bij geen effectief klimaatbeleid (21501-02, nr. 1959);

  • -de motie-Ouwehand over het stoppen van de grootschalige import van Oekraïens vlees en eieren (21501-02, nr. 1960).

(Zie vergadering van 20 februari 2019.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (21501-02, nr. 1960) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ten tijde van het Oekraïneverdrag van diverse zijden indringend gewaarschuwd is tegen het risico van grootschalige export van Oekraïense kipproducten (vlees en eieren) door met name het bedrijf MHP naar de EU;

overwegende dat Oekraïne tegen veel lagere standaarden kan produceren (bijvoorbeeld door de in de EU verboden legbatterij) en zo oneerlijke concurrentie vormt voor Nederlandse pluimveehouders;

overwegende dat het kabinet verzuimd heeft het "nee" van de Nederlandse kiezer tegen het associatieverdrag om te zetten in een juridisch bindende verklaring die de grootschalige export van kipproducten naar de Nederlandse markt voorkomt;

overwegende dat Nederland een bijzondere positie innam en -neemt ten aanzien van het Oekraïneverdrag, gelet op de op zijn verzoek opgestelde juridisch bindende verklaring die evenals het verdrag niet bestand blijkt jegens grootschalige export van Oekraïense kipproducten;

overwegende dat de Europese Commissie gaat heronderhandelen met Oekraïne over het verdrag en in november 2018 al een onderhandelingsinzet heeft voorgesteld aan de Raad van Ministers;

verzoekt de regering binnen de EU zodanige eisen tot heronderhandeling te stellen dat de grootschalige import van Oekraïens vlees en eieren nog dit jaar stopt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1965, was nr. 1960 (21501-02).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-02, nr. 1958).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-02, nr. 1959).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (21501-02, nr. 1965, was nr. 1960).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven