8 Stemmingen moties Raad Buitenlandse Zaken

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken,

te weten:

  • -de motie-Karabulut/Van Ojik over intensivering van de hulpverlening aan Venezuela (21501-02, nr. 1961);

  • -de motie-Karabulut over geen militaire interventie in Venezuela (21501-02, nr. 1962);

  • -de motie-Van Helvert/Voordewind over berechting van gevangengenomen ISIS-strijders (21501-02, nr. 1963).

(Zie vergadering van 20 februari 2019.)

De voorzitter:

De motie-Van Helvert/Voordewind (21501-02, nr. 1963) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Helvert, Voordewind en Koopmans, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de VS Europese landen hebben opgeroepen de ISIS-strijders in gevangenschap terug te nemen en te berechten;

constaterende dat de bewijzenbanken voor genocide in Syrië en Irak zijn;

van mening zijnde dat lokale berechting, in Syrië en Irak, de voorkeur geniet;

constaterende dat genocide onder het Verdrag van Parijs uit 1948 een schending is van internationaal recht en alle partijen verplicht tot berechting en bestraffing;

van mening zijnde dat de internationale gemeenschap de lokale berechting kan versterken met behulp van een internationaal mechanisme;

verzoekt de regering zich in te zetten om draagvlak in de RBZ te vinden om tot een voorstel te komen voor een internationaal mechanisme in Syrië en/of Irak ter bevordering van de berechting van gevangengenomen ISIS-strijders, en de Kamer over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1966, was nr. 1963 (21501-02).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Karabulut/Van Ojik (21501-02, nr. 1961).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (21501-02, nr. 1962).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Helvert c.s. (21501-02, nr. 1966, was nr. 1963).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven