11 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over het tekort aan betaalbare huurwoningen van de agenda af te voeren.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -het wetsvoorstel Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in verband met aanpassing van de regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden (34976);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)(Herdruk) (34491);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet) (34985);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan) (35060);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM (35044);

 • -Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van "vaste beloning" en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank (34906).

Ik stel aan de Kamer voor, de Eerste Kamer te laten weten dat de heer Van Wijngaarden de plaats zal innemen van de heer Van Oosten bij de verdediging van het voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie) (34231).

Op verzoek van de fractie van de VVD benoem ik:

 • -in de vaste commissie voor Defensie het lid Van Wijngaarden tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het lid Van 't Wout tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Van Wijngaarden tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 28089-85; 34477-48; 35000-VI-37; 35000-VI-48; 35000-VI-63; 34928-4; 34928-5; 32849-125; 35000-XV-12; 35000-VI-57; 35000-J-11 en 35000-J-27.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 32824-241; 29544-848; 29477-541; 31016-192; 31016-191; 29477-542; 22112-2757; 21501-08-758; 22112-2754; 21501-08-757; 21501-08-759; 28286-1038; 29984-815; 31409-218; 22112-2763; 2019Z01903; 25124-93; 33997-132; 35000-VI-92; 34843-34; 31015-160; 35000-VI-15; 34775-VI-112; 31015-158; 31015-157; 2019Z02855; 35000-IV-40; 31765-363; 29477-543; 35000-IV-41; 35000-VII-89; 29653-44; 35000-IV-38; 24557-151; 34089-17; 28089-120; 34399-10; 34775-XVII-69; 35000-XVII-10; 30952-329; 2019Z02215; 29628-861; 35000-IV-42; 31288-665; 31066-455; 31865-127; 21501-33-740; 29477-544; 27529-170; 17050-565; 17050-569; 17050-568; 17050-567; 34352-145; 26448-608; 32761-127; 29544-844; 26643-568; 32851-52; 32851-50; 26448-605; 34104-220; 34351-27; 26448-602; 26448-603; 32851-37; 34304-14; 26448-601; 26448-599; 26448-600; 26448-597; 35084-33; 35026-61; 35057-2; 34453-31; 32757-150; 28325-176; 32757-151; 2019Z01943; 31865-126; 31753-173; 31865-128; 31765-364; 31765-350; 31765-359; 31765-358; 31765-356; 31765-320; 31765-345; 34952-32; 31288-651; 31288-648; 31288-650; 31288-676; 31288-664; 31288-678; 31288-677 en 2019Z02000.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

 • -het VAO Milieuraad 5 maart 2019, met als eerste spreker het lid Kröger namens GroenLinks;

 • -het VAO Inburgering en integratie, met als eerste spreker het lid Paternotte namens D66;

 • -het VAO Kinderporno en kindermisbruik, met als eerste spreker het lid Buitenweg namens GroenLinks;

 • -het VAO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs, met als eerste spreker het lid Futselaar namens de SP;

 • -het VAO Modeltekst investeringsakkoorden, met als eerste spreker het lid Kwint namens de SP;

 • -het VAO Verpleeghuiszorg, met als eerste spreker het lid Kerstens namens de PvdA;

 • -het VAO Bouwregelgeving/risicovloeren, met als eerste spreker het lid Krol namens 50PLUS;

 • -het VAO E-id/paspoorten, met als eerste spreker het lid Den Boer namens D66;

 • -het VSO over nadere informatie ruimtebrief (35000-VIII, nr. 159), met als eerste spreker het lid Van den Hul namens de PvdA;

 • -het VAO Klimaat en energie, met als eerste spreker het lid Kops namens de PVV.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dat is allemaal voor na het krokusreces.

Meneer Kwint, u bent nu aan de beurt namens de SP. U heeft een jasje aan, keurig.

De heer Kwint (SP):

Ik heb een meerderheid nodig, voorzitter,

De voorzitter:

Daarom dacht u: ik doe een jasje aan.

De heer Kwint (SP):

Ik dacht: ik doe even een jasje aan.

De voorzitter:

Dat maakt meer indruk!

De heer Kwint (SP):

Wij debatteren zo meteen over het kindgebonden budget. Dat leek eerst een vrij kleine wetswijziging te worden, maar dat wordt door het geblunder bij de Belastingdienst nogal een wat ander debat. Nu zegt een deel van de mensen dat het aan de regels bij Sociale Zaken ligt en zegt een deel van de mensen dat het aan de Belastingdienst ligt. Het lijkt mij extreem belangrijk dat vanmiddag ook staatssecretaris Snel, die verantwoordelijk is voor de Belastingdienst, bij het debat aanwezig is, zodat wij aan het eind van het debat weten waar de chaos is ontstaan.

De voorzitter:

Wie is hiertegen? De heer Raemakers!

De heer Kwint (SP):

Neeneenee.

De heer Raemakers (D66):

De wet die we vanmiddag gaan behandelen, gaat volgens mij ergens anders over. Die gaat over de toekomst, namelijk: hoe gaan we dit in toekomstige jaren regelen? Er is inderdaad nog een groot ander probleem. Dat moeten we ook een keer hier bespreken, maar ik zou voor vanmiddag zeggen: laten we het aan het kabinet laten. Het kabinet gaat over zijn eigen vertegenwoordiging bij zijn eigen wetsvoorstellen.

De voorzitter:

Wie hierover?

Mevrouw Nijkerken-de Haan (VVD):

Voorzitter, het kabinet gaat over zijn eigen afvaardiging.

De heer Peters (CDA):

Dat is zo.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Volgens mij is het een onderwerp dat heel actueel is en dat belangrijk is om nu te bespreken, dus alle steun voor het voorstel.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Hoewel de regel is dat het kabinet gaat over de eigen afvaardiging is het zo dat wanneer een collega vraagt om aanwezigheid van een bewindspersoon, dat vaak ook wordt ingewilligd. Ik wil namens DENK het voorstel van harte steunen.

De voorzitter:

Dat is niet altijd zo.

De heer Kuzu (DENK):

"Vaak", zei ik ook, voorzitter. Ik zei niet "altijd"; ik zei "vaak".

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook mijn fractie vindt dat het kabinet gaat over de eigen afvaardiging. Laten we dus zien wie het kabinet afvaardigt.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter. Ik wil het kabinet graag helpen om ze nog een debat te besparen, dus steun voor dit voorstel.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Het is natuurlijk zo; het kabinet gáát over de eigen afvaardiging. Maar als je het als Kamer op prijs stelt dat er een bepaalde bewindspersoon bij is, dan is het redelijk om dat verzoek te doen. In die zin steun voor dit verzoek.

De voorzitter:

Goed. Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar ...

De heer Kwint (SP):

Voorzitter. De coalitiepartijen hebben niet gereageerd op mijn verzoek. Ik heb niet gevraagd om af te dwingen dat hij komt. Ik heb gevraagd het verzoek te ondersteunen. Als de minister besluit om op zijn ministerie te blijven zitten, kunnen wij daar niks aan doen. Ik heb gevraagd om het verzoek namens de Kamer te ondersteunen om hem te verzoeken bij dit debat aanwezig te zijn. Dat is heel wat anders.

De voorzitter:

Dat is helder, maar u heeft geen meerderheid. Maar ik zal alsnog het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Dat jasje heeft ook niet geholpen!

Mevrouw Helder, namens de PVV.

Mevrouw Helder (PVV):

Dat geeft hoop, voorzitter, want ik heb geen jasje aan. Ik hoop dat ik het even iets uitgebreider mag toelichten, omdat op het laatste moment niet collega Agema maar ik het debat aanvraag met de minister van Justitie en Veiligheid, maar ook met staatssecretaris Blokhuis van VWS, over het bericht in de NRC dat de afgelopen acht jaar het aantal meldingen met verwarde personen naar maar liefst 90.000 is gestegen. Dat is meer dan een verdubbeling. Wij debatteren naar aanleiding van de commissie-Hoekstra vaak over deze problematiek, maar de voortgangsbrief van de minister van Justitie en Veiligheid blijft achterwege. De laatste is inderdaad van staatssecretaris Blokhuis. Er is toegezegd dat er een landelijk meldnummer zou komen en dat de politie niet meer de verwarde personen naar het politiebureau hoeft te vervoeren in een politieauto. Dat is de reden waarom wij nu echt vinden dat het ook een debat moet gaan worden met beide bewindspersonen.

De heer De Lange (VVD):

Voorzitter. Ik heb goed nieuws. Op 12 september 2018 is er een debat over de informatie-uitwisseling rondom personen met verward gedrag aangevraagd. Dat debat staat ook op de lijst. Dus goed om erover te debatteren. Maar er is geen apart debat nodig, want dat staat alreeds op de lijst.

Mevrouw Helder (PVV):

Dat is informatie-uitwisseling. In vredesnaam, zeg! Dat is een ander debat.

De voorzitter:

Dus geen steun. Daar komt het eigenlijk op neer.

De heer De Lange (VVD):

Daarom nu geen steun.

De voorzitter:

Ja, dat begrijp ik inderdaad.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Steun van GroenLinks.

De heer Hijink (SP):

Steun, voorzitter, namens de SP.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Wij zijn het erover eens dat het gewoon nog niet erg opschiet op dit hele dossier. We hebben daar ook al vaker met de staatssecretaris over gesproken in verschillende ggz-overleggen. We hebben op 11 april volgens mij weer een AO Ggz staan met staatssecretaris Blokhuis. Dus dat lijkt mij toch de snelste manier om dit ook weer mee te nemen en dit onderwerp te behandelen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Inderdaad, er is al een algemeen overleg gepland en er staat inderdaad ook nog een plenair debat, dus ik steun dit aparte debatverzoek niet. Ik weet niet of iemand al om een schriftelijke reactie van het kabinet had gevraagd, anders zou ik die ook graag willen. Want die kunnen we dan betrekken bij een van de beide debatten die al zijn aangevraagd.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun voor het verzoek.

De heer Kuzu (DENK):

Steun, voorzitter.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, het heeft de voorkeur om het te koppelen aan een bestaand debat.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun voor het verzoek.

De heer Raemakers (D66):

Ik sluit me aan bij het CDA en de VVD. Er staan al een aantal commissiedebatten gepland. Laten we het daarbij betrekken. Dus geen steun hiervoor.

De voorzitter:

Mevrouw Helder.

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter, ik begrijp de collega's die zeggen dat er een AO is over de ggz, maar daarbij zitten andere woordvoerders. Dit vloeit voort uit de commissie-Hoekstra. Het is echt de politie die hier het voortouw heeft en die ook de meest nadelige gevolgen hiervan ondervindt. Het is zeker waar dat het ook de zorg raakt, dus laat die AO's en plenaire debatten vooral doorgaan. Mijn collega Agema gaat dat heel goed doen. Maar, voorzitter, ik wil wel graag die brief van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, liefst ook mede namens staatssecretaris Blokhuis, want zijn brief is inderdaad het laatste. Maar ik vind dat Justitie en Veiligheid het voortouw moet hebben. Ik wil het debat ook graag toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten.

De voorzitter:

Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel, mevrouw Helder. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven