Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 21, item 6

6 Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Aan de orde is het VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 10/10).

De voorzitter:

Ik zie dat de woordvoerders voor het volgende VAO inmiddels aanwezig zijn. We gaan verder met het VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering. Ik geef de heer Amhaouch het woord namens het CDA.

De heer Amhaouch (CDA):

Voorzitter. Vandaag staan er mooie berichten in de media over de inzet van de Kamer van Koophandel bij het tegengaan van de overlast van ongewenste telefonische benadering. Dit is een stap in de goede richting, wat betreft het CDA. Aanvullend hierop hebben wij de volgende motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondernemers zich ergeren aan het ongevraagd benaderen door bedrijven zonder daarvoor toestemming te hebben gegeven;

constaterende dat bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals eenmanszaken, het woonadres wordt geregistreerd en op verzoek moet worden verstrekt door de KvK, waarbij derden deze gegevens onder andere gebruiken voor ongevraagde directmarketingactiviteiten;

constaterende dat ondernemers wanneer zij zich bij de KvK inschrijven de non-mailing-indicator kunnen activeren, waarmee zij aangeven niet benaderd te willen worden voor ongevraagde direct marketing;

constaterende dat partijen die ondernemers benaderen met ongevraagde direct marketing, deze non-mailing-indicator onvoldoende respecteren;

overwegende dat ergernissen kunnen worden voorkomen en privacy kan worden geborgd indien ook ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid alleen voor directmarketingactiviteiten benaderd mogen worden als zij expliciet hebben aangegeven dit te willen;

overwegende dat de staatssecretaris van EZK ook voor ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid wil regelen dat zij straks alleen nog telefonisch benaderd mogen worden als zij daar expliciet toestemming voor hebben gegeven via een zogenoemd opt-insysteem;

verzoekt de regering om bij ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid het woonadres af te schermen voor niet geautoriseerde organisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Amhaouch en Wörsdörfer. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 333 (32637).

De heer Amhaouch (CDA):

Tijdens het AO hebben wij al complimenten aan de staatssecretaris gegeven voor het mooie mkb-actieplan met de zeven beleidslijnen. Het CDA maakt zich wat betreft de financiering van het mkb ernstig zorgen. De ondernemers enerzijds en de banken anderzijds hebben verschillende verhalen over financiering van bedragen tot 1 miljoen. We zien daarom onder andere uit naar de resultaten van de evaluatie van het financieringsinstrumentarium en het onderzoek naar de samenhang tussen de verschillende instrumenten en de werking van de kapitaalmarkt.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Amhaouch. Dan ik geef ik nu het woord aan de heer Wörsdörfer namens de VVD.

De heer Wörsdörfer (VVD):

Voorzitter. In het algemeen overleg spraken we over het zo aantrekkelijk mogelijk zijn van Nederland voor start-ups. De VVD wil een ambitieuze, rijksbrede aanpak met daarin aandacht voor bijvoorbeeld ondernemerschapsonderwijs, het aantrekken van buitenlands talent, valorisatie en internationalisering van die Nederlandse start-ups, om maar wat te noemen. De staatssecretaris zegde een brief toe die de Kamer voor het einde van het jaar ontvangt. Kan zij toezeggen dat in deze brief inderdaad voor een integrale, rijksbrede benadering wordt gekozen?

Voorzitter. Ik steun natuurlijk het pleidooi van de heer Amhaouch. Ik heb niet voor niets de motie meeondertekend. Ik ben ook blij te horen dat de Kamer van Koophandel inmiddels zelf in actie is gekomen. Als er nog wettelijke belemmeringen zijn tegen het voorkomen dat zzp'ers en ondernemers die vanuit huis werken lastig gevallen worden met allerlei spam, dan horen wij dat graag. Dan kunnen wij daar misschien ook nog iets aan doen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Wörsdörfer. Ik schors de vergadering één minuut.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Ik geef de staatssecretaris het woord.

Staatssecretaris Keijzer:

Voorzitter. We hadden even pret omdat ik op weg naar vak-K een afslag te vroeg dreigde te nemen. Dan val je vanzelf van het trappetje. Gelukkig is het op het laatste moment toch weer goed gegaan. Er is één motie ingediend en één vraag gesteld. In de motie vragen de heren Amhaouch en Wörsdörfer mij om de Kamer van Koophandel te verzoeken om het woonadres van ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid af te schermen voor niet-geautoriseerde organisaties. Wij vinden het met elkaar zo langzamerhand bezwaarlijk worden dat ondernemers zo vaak benaderd worden voor allerlei marketingdoeleinden. Binnen het systeem en de belangen van de Handelsregisterwet zijn we met elkaar op zoek naar een manier die beter is maar ook de belangen van de Handelsregisterwet overeind houdt. Dit verzoek van de heren Amhaouch en Wörsdörfer past daar wat mij betreft in. Dat verzoek luidt: "om het woonadres bij ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid af te schermen". Als sprake is van een ander vestigingsadres, heeft men er dan op het woonadres geen last meer van. Ik laat het oordeel over deze motie aan de Kamer.

Voorzitter. De fractie van de VVD vroeg mij ook om in de brief die ik over het start-upbeleid naar de Kamer ga sturen aandacht te besteden aan een integrale en rijksbrede benadering. Het antwoord daarop is ja.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Ik heb een vraag over de motie over de Kamer van Koophandel en de adressen. Hoe verhoudt het advies van de staatssecretaris, oordeel Kamer, zich tot dat over de motie van de heer Moorlag? Daar ben ik namelijk een beetje zoekende naar.

Staatssecretaris Keijzer:

Dit is echt wel voorzichtig manoeuvreren wat je hier doet. Je hebt een Handelsregisterwet waarin een aantal gronden staat op basis waarvan je gegevens verstrekt en waarin een aantal belangen wordt genoemd. Daarnaast heb je de werkwijze van de Kamer van Koophandel en daarbinnen probeer je te manoeuvreren op zo'n manier dat je ondernemers zo veel mogelijk vrijwaart van irritante marketinginstrumenten. De motie van de heer Moorlag, want daar sprak u over — de heer Moorlag zit er nog; wat een prachtige samenwerking zie ik hier — was wat mij betreft te breed. Dat is waarom ik die motie ontraad en deze motie oordeel Kamer geef.

De voorzitter:

Dank u wel. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit VAO.

De beraadslaging wordt gesloten.

Over de ingediende motie zullen we volgende week dinsdag stemmen.

De vergadering wordt van 11.10 uur tot 11.15 uur geschorst.

Voorzitter: Bisschop