Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 21, item 16

16 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de deelname aan het maatschappelijk verkeer van personen met een auditieve beperking, van de luisterlijnen voor volwassenen en jeugdigen en van het vertrouwenswerk jeugd (Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd) - 35070

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 05 november 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren - 35071-(R2110)

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 06 november 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren - 35072

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 06 november 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra) - 35073

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 06 november 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans) - 35074

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 07 november 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Mogelijke gezondheidsrisico's werknemers en omwonenden als gevolg van werkzaamheden met verontreinigd straalgrit - 25834-153

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 06 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/852 (kwikverordening) - 27664-85

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 06 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op rapporten Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut inzake impact assessment nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - 28625-262

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 05 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 4 oktober 2018, over de beslissing van het Openbaar Ministerie om "het mishandelen van twee Joodse jongeren" niet te vervolgen - 29279-465

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 06 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van het beleid inzake geuremissies uit stallen en over een aantal aspecten van de stalbeoordeling - 29383-308

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 06 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanwijzing Autoriteit woningcorporaties inzake Stichting Humanitas Huisvesting en Woningstichting Geertruidenberg - 29453-484

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 06 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties - 29453-485

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 06 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep betreffende het beschikken in een te behalen resultaat "schoon huis" - 29538-278

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 06 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Standpunten aanbevelingen OVV-rapport "Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave" en reactie op rapport "Evaluatie crisisbeheersing Grave" - 29668-49

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 02 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de reactie op een brief van de gemeente Dongen over afval uit kunstgrasvelden - 30234-199

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 06 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over toezending van het rapport over de faillissementen van ziekenhuizen - 31016-137

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 06 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 november 2018, over MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen - 31016-138

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 06 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering moties Luchtvaartbeleid - 31936-520

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 06 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitspraak rechtbank Limburg inzake Waarborgfonds mijnbouwschade - 32849-151

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 06 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Start eerste projecten Nationaal Programma Groningen - 33529-531

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 06 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Plan van aanpak versterking Groningen - 33529-532

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 06 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Plan van aanpak toezicht en handhaving buitengebied - 33576-138

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift brief aan VNG inzake reactie op de ingediende moties tijdens de algemene ledenvergadering van 27 juni 2018 - 34477-45

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 06 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Toestemming deelname rondetafelgesprek over ondermijning en informatie-uitwisseling - 2018Z20022

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 05 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitnodigingsbrief Internationale Grüne Woche 2019 - 2018Z20041

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 05 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake een verzoek om hulp i.v.m. de aanschaf van een therapiehond - 2018Z20072

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 05 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Overig:

Advies van de Onderwijsraad over het onderwerp "Loopbanen van onderwijsprofessionals" n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer (Kamerstuk 27923-266) - 27923-335

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 07 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een werkbezoek aan het Verenigd Koninkrijk door een delegatie van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 7 en 8 oktober 2018 - 35067-1

Tweede Kamerlid, R.R. van Aalst (PVV) - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de deelname aan het maatschappelijk verkeer van personen met een auditieve beperking, van de luisterlijnen voor volwassenen en jeugdigen en van het vertrouwenswerk jeugd (Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd) (35070);

b. de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

- Aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (35071);

c. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

- Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (35072);

- Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra) (35073);

d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

- Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

(35074).