Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 21, item 11

11 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor dinsdag 13 november aanstaande ook te stemmen over de derde incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden (34988).

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -het wetsvoorstel Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten (34987);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid en inzake het herstel van een omissie in de innovatiebox (Wet spoedreparatie fiscale eenheid) (34959).

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor de volgende debatten van de agenda af te voeren:

 • -het debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten;

 • -het debat over maatregelen als gevolg van de besmetting van wilde zwijnen met de Afrikaanse varkenspest in België;

 • -het dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector;

 • -het dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 33552-24; 33861-25; 31839-609; 28741-46; 31305-257; 31066-413; 34880-11; 24515-441; 29754-456; 31765-332.

Op verzoek van de fractie van 50PLUS heb ik de volgende benoemingen in commissies gedaan:

 • -in de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Geleijnse tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Defensie het lid Geleijnse tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Geleijnse tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Geleijnse tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Geleijnse tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat het lid Geleijnse tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het lid Geleijnse tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven het lid Geleijnse tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties het lid Geleijnse tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de Kunstcommissie het lid Geleijnse tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de contactgroep België het lid Geleijnse tot lid in de bestaande vacature.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 29628-797; 24077-421; 29452-227.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

 • -het VSO Besluit privatisering Intravacc (34951, nr. 2), met als eerste spreker het lid Ploumen namens de PvdA;

 • -het VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11), met als eerste spreker het lid Belhaj namens D66;

 • -het VSO Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet (34111, nr. 25), met als eerste spreker het lid De Groot;

 • -het VAO Terrorisme (AO d.d. 08/11), met als eerste spreker het lid De Graaf namens de PVV.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Meneer Van Kent, namens de SP.

De heer Van Kent (SP):

Dank, voorzitter. Gisteren heeft de Tweede Kamer de wet van Koolmees ontvangen die de arbeidsvoorwaarden ingrijpend verandert. Mijn fractie stelt daarom voor het dertigledendebat dat in de planning staat om te zetten in een hoofdlijnendebat, een meerderheidsdebat, en dat spoedig in te plannen.

De heer De Jong (PVV):

Voorzitter, steun, maar ik wil een extra opmerking maken.

De voorzitter:

En dat is?

De heer De Jong (PVV):

Gisteren heeft minister Koolmees zijn wet om 14.00 uur gepresenteerd aan de pers. De Kamer heeft die wet pas om 14.50 uur gekregen. Ik zou hier graag naar voren willen brengen dat de minister niet moet denken dat hij spelletjes kan spelen met of lak kan hebben aan de Kamer. Het lijkt mij logisch dat wij als Kamer eerst die stukken krijgen, alvorens de minister voor de media zijn reclamepraatjes gaat houden. Dat wil ik toch even gezegd hebben, voorzitter.

De voorzitter:

Daar wil ik u voor bedanken, want het is niet de bedoeling en ook niet de afspraak dat eerst de pers wordt geïnformeerd en daarna de Kamer. Dat zal ik dus zeker met de heer Koolmees bespreken.

De heer Van Kent (SP):

Hij wilde het pas na de regeling van werkzaamheden aan de Kamer sturen, denk ik.

De voorzitter:

Maar zo werkt het niet en dat weet de heer Koolmees ook heel goed.

De heer Gijs van Dijk, of was de heer Van Weyenberg eerder? De heer Van Weyenberg.

De heer Van Weyenberg (D66):

Op dat eerste punt ga ik ervan uit dat u eerst gewoon goed de feiten zult checken en ...

De voorzitter:

Dat hebben we ook gedaan.

De heer Van Weyenberg (D66):

... dan ben ik het verder eens met het criterium dat de Kamer altijd als eerste geïnformeerd moet worden. Mijn tweede punt is dat we bij wetten volgens mij gewoon goede spelregels voor de behandeling hebben, dus ik steun het debat niet.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter. Het is een belangrijke wet van dit kabinet. Daar zou een hoofdlijnendebat zeer goed bij passen, dus ik steun het verzoek.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Ik ben in dubio. Ik wil het voorstel wel van harte steunen, maar bij een wetsbehandeling kunnen we het er natuurlijk uitgebreid over hebben.

De voorzitter:

Wat is uw antwoord?

De heer Kuzu (DENK):

Ik wil het onderwerp van harte steunen.

De voorzitter:

Het onderwerp. Dus wel een debat. Of niet? Wel hè? Oké.

De heer Pieter Heerma (CDA):

De wet is naar de Kamer gestuurd. Die kunnen we gewoon als wet in behandeling nemen. Geen steun voor dit verzoek.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun voor het verzoek. Ik hoop dat ik ook een reactie krijg van de heer Koolmees ...

De voorzitter:

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Van die minister ja, inderdaad, over de vernietigende reactie van de Raad van State. Dat lijkt mij heel verstandig.

De heer Wiersma (VVD):

Geen steun, voorzitter.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. We hebben volgens mij heel ordentelijke procedures ten behoeve van wetsbehandeling, dus geen steun voor dit verzoek.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Om dezelfde reden ook geen steun van de ChristenUnie.

De voorzitter:

Meneer Van Kent, u heeft geen steun.

De heer Van Kent (SP):

Helaas.

De voorzitter:

Maar het wetsvoorstel komt naar de Kamer.

De heer Van Kent (SP):

Ja, dat weet ik.

De voorzitter:

Goed dat u dat weet. Dank u wel. Dan de heer Van Meenen namens D66.

De heer Van Meenen (D66):

Nee, voorzitter, ik sta hier als voorzitter van de commissie Justitie en Veiligheid en ik heb de eervolle opdracht u te vragen om nog voor het kerstreces een debat te mogen houden over de evaluatie van de Politiewet 2012, met spreektijden van acht minuten.

De voorzitter:

U gaat weer zitten, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Nijboer.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Ik heb net een brief van de minister van Financiën gekregen waar ik zeer ontstemd over ben. Hij weigert bij het Belastingplan aanwezig te zijn volgende week, wat echt zeer ongebruikelijk is in dit parlement. Wat ik ook een democratische schoffering vind, als 74 leden daarom vragen. Maar daarover sta ik hier dinsdag weer, want dat kan ik nu niet meer aanmelden.

Ik heb een verzoek voor een debat naar aanleiding van de berichten over diverse wijken die echt onder druk staan en waar problemen zich opstapelen. Daar wil ik graag een debat over voeren met de minister van Binnenlandse Zaken.

Mevrouw Beckerman (SP):

Ik werd even op het verkeerde been gezet door de eerste uitspraak, maar u staat hier dit keer toch ook voor iets anders. Van harte steun. Ik heb hier ook al Kamervragen over gesteld, volgens mij in de eerste week van oktober. Omdat ik dit onderwerp ook graag bij het debat maandag wil betrekken, wil ik die Kamervragen ook heel graag beantwoord zien. Die beantwoording is al te laat. Maar ook steun voor het verzoek van de heer Nijboer.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Geen steun, voorzitter. Aanstaande maandag is het wetgevingsoverleg Wonen en daar kan dit bij worden betrokken.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter. Er lag een erg interessant rapport ten grondslag aan dit nieuwsbericht. Ik zou dat graag maandag bij het WGO Wonen willen betrekken. Dus geen steun voor een apart debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voor de ChristenUnie geldt hetzelfde. Inderdaad, een goed rapport, maar we kunnen het maandag al bespreken bij ons wetgevingsoverleg.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Het is een heel belangrijk onderwerp. Wij vinden dat dat een apart debat verdient.

De heer Bisschop (SGP):

Inderdaad, een heel belangrijk onderwerp. Laten we de bespreking maar niet te lang uitstellen. Dat kan maandag bij het overleg betrokken worden.

De heer Koerhuis (VVD):

Voorzitter. Die wijken zijn niet divers genoeg door te veel corporatiewoningen. Een hele goeie suggestie van collega's om dat maandag te bespreken.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Het onderwerp is zo belangrijk dat het niet ondergesneeuwd mag raken in een wetgevingsoverleg. Van harte steun voor het verzoek.

De heer Kops (PVV):

Laten we het maandag meteen bespreken, dus nu geen steun.

De heer Nijboer (PvdA):

Ik ga het maandag wel bespreken, voorzitter. Maar ik kom er daarna denk ik ook wel op terug, want ik denk niet dat dit onderwerp voldoende aandacht krijgt in vooralsnog drie minuten spreektijd voor de ChristenUnie die waren uitgetrokken voor de eerste en tweede termijn.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram door te geleiden naar het kabinet.

De heer Laçin namens de SP.

De heer Laçin (SP):

Voorzitter. De Europese databank REACH zou ons inzicht moeten geven en ons moeten beschermen tegen chemische stoffen die op de markt komen in Europa en ook in Nederland. Maar wat blijkt uit onderzoek? Dat in 70% van de dossiers cruciale informatie over de gevolgen van chemische stoffen, zoals de mate waarin zij bijvoorbeeld kankerverwekkend of giftig zijn ...

De voorzitter:

En u wilt een debat?

De heer Laçin (SP):

Die informatie ontbreekt. De overheid controleert er niet op. Daarom wil ik een debat ...

De voorzitter:

Nee, nee, nee, nee.

De heer Laçin (SP):

... met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over dit supergrote probleem.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Voorzitter. Veel steun voor deze debataanvraag. Ik zou ook heel graag vooraf een brief krijgen over met name de rol van de ILT. In hoeverre checken zij nou echt wat er bij REACH in die database terechtkomt?

De heer Van Aalst (PVV):

Voorzitter, geen steun. We hebben meerdere mogelijkheden om dit te behandelen. Dat kan bij het AO Externe veiligheid, maar ook vanavond en vannacht bij de behandeling van de begroting. Dat is geen enkel probleem.

De heer Ziengs (VVD):

Geen steun.

De heer Öztürk (DENK):

Wel steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Dit is echt heel ernstig. Wat ons betreft zeker steun hiervoor.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, laten we beginnen met de brief waar ook van de zijde van GroenLinks om werd gevraagd.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter. Ik vond het ook een ernstig bericht, maar er staat voor 22 november een AO Externe veiligheid gepland. Het lijkt mij dat dit daar een heel groot deel van zal uitmaken. Ik zou wel graag een brief willen en er zijn volgens mij ook al vragen over REACH gesteld. Misschien dat daar een aanvullende ronde op kan komen of iets dergelijks, want het is wel goed om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik vind de berichtgeving ook ernstig en mijn fractie wil het hier echt uitgebreid over hebben. We hebben inderdaad voor november al een algemeen overleg staan. Als we nu eerst een brief van de minister vragen en die vervolgens bespreken in dat algemeen overleg, dan kunnen we daarna bekijken of er nog aanvullende vragen nodig zijn. Laten we eerst deze route met elkaar bewandelen. Dat is echt het snelste.

De heer Von Martels (CDA):

Ik sluit mij aan bij de wijze woorden van de ChristenUnie en D66. Geen debat, wel een brief.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter. Ik begrijp het verzoek, maar ik ken ook de lijst van alle debatten. Ik steun het aanvragen van een brief, die we vervolgens bij het AO in november kunnen betrekken.

Mevrouw Teunissen (PvdD):

Voorzitter. Het is onbestaanbaar dat we niet weten wat de gezondheidseffecten zijn van heel veel chemische stoffen. Heel veel steun voor het debat. Ik doe een aanvullende suggestie. Er staat al een dertigledendebat van mij over illegale chemische stoffen in Europa geagendeerd. Ik stel voor om dat dertigledendebat om te zetten naar een meerderheidsdebat en dit onderwerp daarbij te betrekken.

De voorzitter:

Dat is een ander verzoek ...

De heer Laçin (SP):

Voorzitter, dat verzoek ...

De voorzitter:

Ja, dat gaat u steunen.

De heer Laçin (SP):

Dat ga ik zeker steunen.

De voorzitter:

Maar dat is niet aan de orde.

De heer Laçin (SP):

Is dat niet aan de orde?

De voorzitter:

Nee.

De heer Laçin (SP):

O, dan komen we dinsdag weer terug.

De voorzitter:

Tot dinsdag, zou ik zeggen. Dank u wel.

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Kuzu, namens DENK.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, dank u wel. Na het uitgesproken faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen gebeurt er eigenlijk elke dag wel wat. We krijgen nieuwe informatie, we hebben er een Kamerdebat over gevoerd, we zien dat een aantal toezeggingen al een paar dagen na het Kamerdebat zijn verbroken, maar nu trekt de gemeente Amsterdam aan de bel. Ze maken een punt van de opvang van een patiënt van MC Slotervaart. Ik zou daar zo spoedig mogelijk een debat over willen voeren met de minister voor Medische Zorg, voorafgegaan door een brief.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. We hebben hierover gisteren in de procedurevergadering uitgebreid gesproken. Er konden tot vanmiddag twee uur vragen worden gesteld en we krijgen binnen twee weken een nieuw debat met de minister. Dus geen steun voor dit specifieke verzoek.

De heer Raemakers (D66):

Ik sluit me aan bij de woorden van Joba van den Berg.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. De lijn van mevrouw Van den Berg lijkt mij een uitstekende, dus geen steun voor het debat.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter. Nu geen steun voor een debat. Over twee weken kunnen we dit betrekken bij het overleg dat wij in een andere zaal voeren.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ook nu geen steun.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter. Ik stel voor om dit onderwerp te betrekken bij het AO dat we binnenkort zullen houden met ruime spreektijden.

De voorzitter:

De heer Geleijnse, uw eerste optreden bij de regeling!

De heer Geleijnse (50PLUS):

Eens moet de eerste keer zijn, mevrouw de voorzitter. Ik sluit me kortheidshalve aan bij de spreekster van GroenLinks.

De heer Van Raak (SP):

Dan sluit ik me aan bij de vorige spreker.

De voorzitter:

Meneer Kuzu, dank u wel.

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze regeling van werkzaamheden. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Bisschop