12 Eurogroep/Ecofin Raad

Aan de orde is het VAO Eurogroep/Ecofin Raad (AO d.d. 20/4). 

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Financiën van harte welkom en geef het woord aan de heer Merkies van de SP-fractie. 

De heer Merkies (SP):

Voorzitter. Dit is het VAO Ecofinraad. We heben het in het AO ook gehad over de Gedragscodegroep, die zich buigt over schadelijke belastingconstructies. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat besprekingen van de Gedragscodegroep over schadelijke belastingconstructies vertrouwelijk zijn; 

constaterende dat hierdoor geen democratische controle mogelijk is op uitlatingen van bewindspersonen; 

overwegende dat Nederland voorop wil lopen op het terrein van fiscale transparantie; 

verzoekt de regering, bij het komende Ecofin-overleg het opheffen van de vertrouwelijkheid rondom de Gedragscodegroep op de agenda te zetten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Merkies en Grashoff. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 1363 (21501-07). 

De heer Merkies (SP):

Ik dien ook een motie in over country-by-country reporting. Ik weet dat daar nog een fiche over moet komen, maar er is al het een en ander van bekend. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het voorstel voor publieke country-by-country reporting inhoudt dat gegevens van de meeste derde landen niet op individueel maar op geaggregeerd niveau moeten worden weergegeven; 

overwegende dat hierdoor niet duidelijk wordt hoeveel belasting bedrijven afdragen in landen waar ze actief zijn; 

voorts overwegende dat Nederland voorop wil lopen op het terrein van fiscale transparantie; 

verzoekt de regering, zich in Europees verband sterk te maken voor volledige country-by-country reporting waarin informatie voor ieder land individueel wordt weergegeven en niet op geaggregeerd niveau, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Merkies. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 1364 (21501-07). 

De heer Tony van Dijck (PVV):

Voorzitter. Naar aanleiding van het AO Ecofin-Raad wil ik twee moties indienen. De minister was ook bij het AO, maar is er nu helaas niet bij. Ik neem aan dat de staatssecretaris het kan doorspelen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de Kamer eerder is beloofd dat alle Griekse leningen zouden worden terugbetaald met rente; 

overwegende dat de Griekse schulden al eerder, tegen alle afspraken in, aanzienlijk zijn verlicht; 

verzoekt de regering, niet in te stemmen met welke vorm van verdere schuldverlichting dan ook, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Tony van Dijck. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 1365 (21501-07). 

De heer Tony van Dijck (PVV):

Er wordt met Griekenland niet alleen gesproken over schuldverlichting, maar ook over een volgende tranche van het derde steunpakket. Daarom dien ik de volgende motie in. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de eerste voortgangsmissie van de trojka aangaande het inmiddels derde steunpakket van 86 miljard nog steeds niet is afgerond; 

overwegende dat Griekenland zich keer op keer niet aan de afspraken houdt; 

spreekt uit dat het onwenselijk is dat er nog extra miljarden van ons belastinggeld naar Griekenland gaan; 

verzoekt de regering, niet in te stemmen met een volgende miljardentranche aan Griekenland en erop in te zetten dat de geleende miljarden zo spoedig mogelijk worden terugbetaald, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Tony van Dijck. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 1366 (21501-07). 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Staatssecretaris Wiebes:

Voorzitter. De motie op stuk nr. 1363 van de heren Merkies en Grashoff gaat over het op de agenda zetten van het opheffen van de vertrouwelijkheid. Dat zou voorzitterschapsgewijs wel een heel unieke figuur zijn. Er is onder het Nederlands voorzitterschap na jaren een akkoord bereikt over een aanzienlijk grotere transparantie rond alle zaken van de Gedragscodegroep. Dat nu opnieuw op de agenda zetten, twee maanden nadat er een akkoord over is bereikt, is ronduit wonderlijk. Ik moet de motie om die reden ontraden. In de tweede motie van de heer Merkies, de motie op stuk nr. 1364, wordt de regering verzocht zich in Europees verband sterk te maken voor volledige country-by-country reporting waarin informatie voor ieder land individueel wordt weergegeven. Deze oproep is in ieder geval ontijdig, want wij hebben nog niet over het fiche kunnen spreken. Ik heb me er vanmorgen sterk voor gemaakt dat het fiche er zo snel mogelijk komt. Daarover dient een passende gedachtewisseling tussen regering en Kamer te worden gevoerd. Tot die tijd moet ik deze motie ontraden, tenzij de heer Merkies zich bij deze timing aansluit en bereid is de motie aan te houden. Wij kunnen daar dan in een later stadium, na een debat, over spreken. 

De heer Merkies (SP):

Om dat wij daarover nog zullen spreken, zal ik de motie aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Merkies stel ik voor, zijn motie (21501-07, nr. 1364) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Staatssecretaris Wiebes:

In de motie op stuk nr. 1365 van de heer Van Dijck wordt de regering verzocht niet in te stemmen met welke vorm van verdere schuldverlichting dan ook. Wij hebben een keiharde overeenkomst met de Grieken. Daarin is opgenomen dat er geen sprake kan zijn van enige schuldafschrijving en alleen van schuldverlichting indien en voor zover nodig. Nederland houdt zich altijd aan zijn afspraken en dit gaat daar tegenin. 

In de motie op stuk nr. 1366 van de heer Van Dijck wordt de regering verzocht niet in te stemmen met een volgende … et cetera, et cetera. Uiteraard wordt er hard aan gewerkt om de terugbetaling goed te laten verlopen, maar dit gaat in tegen de multilaterale overeenkomst. Daarom moet ik deze motie ontraden. 

De voorzitter:

Hiermee zijn wij aan het einde van dit VAO gekomen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter:

Ik zie dat de woordvoerders voor het volgende VAO aanwezig zijn. Wij kunnen daarom meteen verdergaan. 

Wij zullen aanstaande dinsdag stemmen over de moties die zojuist zijn ingediend. 

Naar boven