19 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Uitbreiding van de locaties pilot inbewaringstelling door de Dienst Terugkeer en Vertrek - 19637-2185 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de brief van IMF Managing Director Christine Lagarde over Griekenland - 21501-07-1362 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken van 28 april 2016 inzake de EU-Oekraïne Top - 21501-20-1123 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsappreciatie derde voortgangsrapportage en het voorstel visumliberalisatie Turkije - 21501-20-1124 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad op 17 mei 2016 - 21501-32-917 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Sportraad op 31 mei 2016 te Brussel en verslag van de Sportraad van 24 november 2015 - 21501-34-263 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordening herziening opschortingsmechanisme visumliberalisatie - 22112-2138 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding nationale rapportage over Richtlijn 2011/70/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval - 25422-145 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bundeling middelen voor digitale overheid - 26643-408 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie om reactie op uitspraak Rechtbank Zwolle inzake Blurring - 27565-143 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het werkbezoek van 29 april-2 mei van een delegatie van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer aan de Air Task Force Middle East - 27925-591 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toepassing van artikel 68 Grondwet - 28362-8 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar strafrechtelijk beslag op de BES eilanden - 29279-322 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage Behandeling Burgerbrieven over het jaar 2015 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 29362-254 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het artikel in de Telegraaf over “Chauffeurs willen af van 'big brother’ in de truckcabine” - 29398-504 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 29453-417 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport van Movisie ‘Hoe gaan gemeenten om met dagbesteding?’ - 29538-215 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie winterweer op het spoor 2015-2016 - 29984-668 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Intensiveringspakket Energieakkoord - 30196-456 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Stelselrapportage 2015 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek - 31288-539 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets - 31332-73 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opzet onderzoek Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht naar leerrecht - 31497-208 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Lucas en Jadnanansing over het kunnen blijven aanbieden van opleidingen door kleinere roc's - 31524-292 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tijdpad voor de ratificatie door Nederland van het klimaatverdrag van Parijs - 31793-137 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het bericht in de NRC.nl van 28 mei 2016 ‘Kwetsbare kinderen dupe van systeem’ - 31839-513 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 20 mei 2016 en Frontex-operatie Triton - 32317-414 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 13 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de verzoeken van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 en van 26 april 2016, over recente berichtgeving over de Belgische kerncentrales - 32645-67 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang inburgering - 32824-129 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 - 32847-227 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Nederlands-Duitse Regeringsconsultaties op 21 april 2016 in Eindhoven - 32851-31 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over de uitkomst gesprek met het Mondriaan College en informatie over de voorgenomen ontslagen bij ROC Leiden - 33495-95 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Internationaal medegebruik Joint Support Ship (JSS) - 33763-104 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie inzake de schade aan het voortstuwingssysteem van Zr.Ms. Karel Doorman (JSS) - 33763-105 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding "Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2015" - 34300-III-7 

minister-president, M. (Mark) Rutte - 18 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 21 april 2016, over het bericht "Oproep Turks consulaat Rotterdam: Meld belediging Erdogan" - 34300-V-61 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op artikel in NRC "Veel misbruikzaken in geheim afgehandeld" - 34300-VI-88 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Jaarverslag Erfgoedinspectie 2015 - 34300-VIII-144 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling - 34300-VIII-145 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inventarisatie ervaringen boetestelsel 2009-2015 - 34455-5 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere implementatie van de spoorwegrichtlijnen - 34474-5 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Toestemming deelneming aan technische briefing Voortgangsrapportage IT en ERP - 2016Z09232 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelneming aan technische briefing Voortgangsrapportage IT en ERP - 2016Z09232 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname technische briefing Verwerving F-35 - 2016Z09297 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname technische briefing Verwerving F-35 - 2016Z09297 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelneming aan technische briefing 2 juni 2016 - 2016Z09347 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelneming aan technische briefing 2 juni 2016 - 2016Z09347 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelneming aan technische briefing over het project Verwerving F-35 - 2016Z09358 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelneming aan technische briefing over het project Verwerving F-35 - 2016Z09358 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelneming aan technische briefing openbaar jaarverslag MIVD - 2016Z09359 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 13 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Naar boven