4 Verzoekschriften

Aan de orde is de behandeling van: 

- verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (34307, nrs. 18 en 19).

De voorzitter: 

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. 

Naar boven