10 Mededelingen

De voorzitter:

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake aanwijzing in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van het Eerste Kamerlid Van der Ven tot lid in plaats van het lid Schouwenaar en het Eerste Kamerlid Krikke tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van der Ven. Ik stel voor, deze beschikking voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Naar boven