24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 420 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld 26 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er een relatie is tussen middelengebruik en (gewelds)delicten dan wel delicten;

overwegende, dat de kans op recidive minder is wanneer er geen sprake meer is van verslavingsproblematiek;

verzoekt de regering om te onderzoeken hoe een afkickplicht binnen de justitiële jeugdinrichtingen kan worden ingevoerd en gehandhaafd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder

Naar boven