Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 41, item 6

6 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brief

Een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 18 januari 2011, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstel van (Rijks)wet gedrukt onder het nummer 32187 (R1902) heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda van de informele Raad Algemene Zaken van 13 en 14 januari 2011 – 21501-02-1016

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over onderzoek naar de toedracht van de Herculesramp – 24814-25

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 14 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Standpunt over opwerken of opslaan van de in kerncentrale Borssele gebruikte splijtstoffen – 25422-87

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 17 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake gedeactualiseerde kostenraming van het project Vervanging F-16 – 26488-253

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 14 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de brief van 1 december 2010 van de Gemeenteraad van Assen m.b.t. CO2-opslag – 28982-115

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 10 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie – 29023-79

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 13 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake een geactualiseerde kabinetsreactie op het SER-advies Diversiteit in het personeelsbestand – 29544-276

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 17 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Oordeel over de begrotingen van de regionale politiekorpsen voor 2011 – 29628-233

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 13 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op reacties van diverse partijen op het eindrapport "Advies Binnenvaartambassadeur" – 30523-47

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 14 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en uitwerking school van de toekomst – 31322-115

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 17 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage Inspectie van het Onderwijs met bevindingen onderzoek bevoegdheden docenten mbo – 31524-85

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 14 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over de te nemen stappen bij het traject 380 KV Oostzaan en aanbieding afschrift van brief aan de gemeente Oostzaan – 31574-14

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 13 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Actualisatie Luchtvaartnota "Concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie" – 31936-47

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 14 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding en reactie op het Vierde bestuurdersonderzoek DSB – 32432-14

minister van Financiën, J.C. de Jager – 14 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht subsidiëring politieke partijen 2009 – 32500-VII-79

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 17 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief over de visie op de Ondernemerspleinen en de reactie op de wetsevaluatie Kamers van Koophandel – 32500-XIII-171

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 13 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de reactie op een brief over de Wmo – 2011Z00289

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 11 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de brief, de nadere memorie van antwoord en de rapporten "Toezichtkader EPD" en "Impactanalyses regionale begrenzing en sms-notificatie" aan de Eerste kamer – 2011Z00456

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel brief Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de zorg – 2011Z00502

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 13 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief derden

Open brief met als titel "Ieder mens wil eenvoudig genieten van het leven" – 2011Z00777

J.C. Visser (Sr.) – 15 januari 2011

Ter inzage gelegd op de Griffie