Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 94, pagina 7442-7444

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

Vijf brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling dat de Eerste Kamer in haar vergadering van dinsdag 9 juni 2009 de door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 30696, 31255, 31256 (R1836), 31386 en 31324 (R1844) heeft aangenomen.

 • De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

De volgende koninklijke boodschappen

Goedkeuring van de op 30 juni 2008 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane (Trb. 2008, 170) - 31584

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 10 juni 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en de Kadasterwet in verband met de inschrijving in de openbare registers van netwerken - 31974

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 10 juni 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Zeevaartbemanningswet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2008/106/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden - 31975

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 10 juni 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Verslag van de Europese Volksgezondheidsraad van 30 april 2009 betreffende Nieuwe Influenza A (H1N1) - 21501-31-175

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie inzake sectoraal rijverbod Oostenrijk, op verzoek van de cie VW - 21501-33-233

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 4 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voornemen tot verlenging van verdragen - 24493-R1557-37

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 27 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending van een notitie inzake schuldhulpverlening en mededeling dat een wetsvoorstel inzake een Wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening eind dit jaar de Kamer zal bereiken - 24515-152

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aansluiting kinderbijslag en studiefinanciering - 24724-86

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoek "Beveiliging en privacy in de SUWI-keten" - 26448-402

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 4 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan de raad van bestuur van Orbis Medisch en Zorgconcern - 27295-151

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) over het jaar 2008 - 27428-135

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 2 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie Taskforce Management Overstromingen - 27625-136

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Advies Deskundigencommissie zandwinputten - 27625-137

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Intensieve veehouderij en gezondheidsrisico's - 28973-35

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over genezingsrituelen onder hiv-geïnfecteerden - 29220-15

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Onafhankelijk Panel inzake het gebruik van evaluaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking - 29237-99

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 25 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken met betrekking tot ratificatie en implementatie Maritiem Arbeidsverdrag 2006 - 29427-60

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) opgestelde "regular reporting Schedule" over alle IAO Verdragen - 29427-61

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kennisgeving ten aanzien van besluitvorming Nota Ruimte budget - 29435-234

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Jansen, Kamerstuk 29453, nr. 112 - 29453-116

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw vr cie n.a.v. AO Transportbelemmering over o.a. de beveiligde parkeerplaats bij de A67 - 29515-290

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 3 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging second opinion dienstregelingsvoorstel NS 2010 Zwolle-Groningen - 29984-180

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 3 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op SP Plan "Voor beter vervoer per trein" - 29984-181

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 26 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ministeriële regeling tot wijziging van de Regeling van de Pensioenwet en Verplichte beroepspensioenregeling in verband met aanpassing van de regeling voor de verlenging van het kortetermijnherstelplan - 30413-128

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit integratie van verplichtingen op het terrein van milieuverslaglegging - 31068-13

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport biobrandstoffen in 2020 - 31209-80

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De voortgang op het terrein van de tijdelijke oplossing voor de geschillencommissie luchtvaart - 31232-20

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 2 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken rond Econcern N.V. - 31239-63

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 27 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voortgang van de invoering van het persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs - 31293-41

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toetsing Actal fiscaal stimuleringspakket - 31301-40

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 2 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Weekers inzake de kredietcrisis m.b.t. uitspraken van de minister van Financiën - 31371-192

 • minister-president, Balkenende J.P. - 27 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Omvang van de door het Nederlandse depositogarantiestelsel (dgs) gegarandeerde middelen uitgesplitst naar spaargelden in Nederland en spaargelden in het buitenland - 31371-203

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31448-8

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw vr cie over de Voortgangsrapportage over het Programma SPEER - 31460-7

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 2 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk voor het mbo - 31524-20

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie-Leerdam (31568, nr. 28) i.v.m. behandeling van hiv/aids-patiënten op de Ned. Antillen en Aruba - 31568-45

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 3 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over twee onderzoeken van de WODC naar aard en omvang van polygame islamitische huwelijken en religieuze huwelijken gesloten voor het burgerlijk huwelijk - 31700-VI-129

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang aanpak kinderpornografie - 31700-VI-130

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 5 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken toezegging m.b.t. onderwijs in vreemde talen - 31700-VIII-191

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overschrijding van de vastgestelde termijn ten aanzien van een aantal toezeggingen op het terrein van hoger onderwijs - 31700-VIII-192

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken en uitstel toezeggingen op terrein van de publieke omroep - 31700-VIII-193

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van het project Zuidas - 31700-XI-86

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op onderzoek ArkeFly - 31700-XII-68

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 2 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang Segregatienota - 31700-XVIII-84

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw vr brief over openbaar rapport Nationale Ombudsman m.b.t. proceskostenvergoeding - 31756-51

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 28 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbericht beantw vr cie RU over Buitenlandse vergoedingen rijksambtenaren 2002-2008 - 31910-4

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 29 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording Kamervragen jaarverslag 2008 hoofdstuk IV - 31924-IV-5

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 4 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden bij de slotwet 2008 IV - 31924-IV-6

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 10 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie. ten behoeve van het jaarverslag VWS 2008 - 31924-XVI-5

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden van de regering n.a.v. vragen van de cie. inzake het AR-rapport bij het jaarverslag - 31924-XVI-6

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 9 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het jaarverslag WWI 2008 - 31924-XVIII-6

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 10 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport AR bij het Jaarverslag begroting Wonen, Wijken en Integratie 2008 - 31924-XVIII-7

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 8 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Voorhang Besluit van 29 april 2009 houdende wijziging van het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO en het Besluit kerndoelen onderbouw VO in verband met de canon van Nederland - 31972

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang Besluit van 18 mei 2009 houdende vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC) - 31973-1

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 juni 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd