Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 43, pagina 3806-3807

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

Beantwoording vragen commissie VW inzake Marktconforme vergoeding voor de aanleginrichtingen van de Waddenveren - 23645-275

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ov-chipkaart - 23645-276

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 14 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gehandicaptenbeleid - 24170-85

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 15 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw. vra cie VROM inzake gemeenschappelijke inspectie Onderzoekslocatie Petten 2007 - 25422-64

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 14 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verloskundige zorg in Midden-Zeeland - 27295-122

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 14 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Modernisering bekostiging mbo - 27451-101

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Internationaliseringsagenda mbo - 27451-102

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 6 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antw vr Cie VWS over het voorstel van enkele zorgverzekeraars voor een zorgpolis voor orgaandonatie - 28140-66

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 14 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Welzijn in de sector Paardenhouderij Plan van Aanpak - 28286-257

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 15 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen debat najaarsnota 2008 pensioenen - 28294-35

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 14 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Postvestigingen - 29502-21

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 15 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Visienota Politie in Ontwikkeling - 29628-112

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 15 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek vervroegde invoering luchtverkeersleiding Lelystad - 29665-116

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Het slachtofferbeleid - 31101-1

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 26 maart 2007

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Schoon en Zuinig deelprogramma Gebouwde Omgeving - 31209-69

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 14 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de "14 praktische schone en zuinige voorstellen van de SP-fractie" - 31209-70

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 15 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering SDE 2008 - 31239-42

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 15 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit houdende regels aangaande de registratie van elektronische adressen van derden en het elektronisch betekenen in geval van derdenbeslag - 31240-9

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 14 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling over de benoeming van twee ambassadeurs gemengde scholen - 31293-25

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 14 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. verzoek van het lid Ulenbelt inzake werktijdverkortingsregeling - 31371-85

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 14 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie short selling - 31371-86

 • minister van Financiën, W.J. Bos - 15 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Financiering cliëntenraden - 31476-7

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 14 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek van de heer Koopmans over dat het kabinet nog geen standpunt heeft bepaald inzake één gemeenschappelijke juridische en financiële grondslag van de planbureaus. - 31490-8

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 12 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht belastingdruk verschillende brandstoftypen personenauto's - 31492-9

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 13 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Advies CAVV inzake de toepassing van Protocol nr. 14 bij het EVRM - 31700-V-77

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 22 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse aalbeheerplan - 31700-XIV-122

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 14 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reacties op aangenomen moties en amendementen SZW begroting 2009 - 31700-XV-53

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 15 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbericht t.a.v. toezending van het rapport over Philadelphia - 31700-XVI-113

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 18 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Standpuntbepaling op het NZa-advies winstexperiment - 31700-XVI-114

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 14 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31767-5

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 31767-6

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 16 januari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd