Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 43, pagina 3767

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de voorgenomen verkoop van Essent, te weten:

- de motie-Kant over de aandeelhouders van Essent ertoe te bewegen, af te zien van de verkoop van de aandelen Essent aan RWE (31700 XIII, nr. 51);

- de motie-Kant c.s. over een eventueel besluit tot verkoop van de aandelen Essent aan RWE te vernietigen indien RWE niet is gesplitst (31700 XIII, nr. 52);

- de motie-Graus over het verhinderen van de voorgenomen overname van Essent door RWE (31700 XIII, nr. 53).

(Zie vergadering van 14 januari 2009.)

De voorzitter:

Op verzoek van het lid Kant stel ik voor, haar motie (31700-XIII, nr. 52) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Kant (31700-XIII, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31700-XIII, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.