Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie (31324 (R1844)), en over:

- de motie-Knops over beperken van de kostenstijging voor gezinnen bij de invoering van "één persoon per paspoort" (31324, R1844), nr. 13);

- de motie-Heijnen over beperken van de kosten van het nieuwe paspoort (31324, R1844), nr. 14);

- de motie-Pechtold over voorkomen van onevenredige lastenverzwaring voor alleenstaanden en mensen zonder kinderen (31324, R1844), nr. 15);

- de motie-Brinkman over een verbod op het dragen van een hoofddoek op een pasfoto op een reisdocument (31324, R1844), nr. 16).

(Zie vergadering van 15 januari 2009.)

De voorzitter:

De motie-Heijnen (31324, R1844), nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de uitgifte van het nieuwe paspoort is voorzien vanaf 28 juni 2009;

overwegende dat nog steeds niet duidelijk is hoeveel extra tijd gemoeid zal zijn met het aanvragen en uitgeven van nieuwe paspoorten voor burgers en gemeenten;

overwegende dat mede daarom ook nog steeds niet duidelijk is hoeveel het nieuwe paspoort gaat kosten;

verzoekt de regering, de kosten van het nieuwe paspoort zo veel mogelijk te beperken;

verzoekt de regering, de kosten van het nieuwe paspoort vast te stellen en daarover de Kamer te informeren alvorens te beginnen met de uitgifte van het nieuwe paspoort,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19 (31324, R1844).

De motie-Pechtold (31324, R1844, nr. 15), zoals eerder gewijzigd onder nr. 17, wordt in die zin nader gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat invoering van "één persoon per paspoort" niet mag leiden tot onevenwichtige lastenverzwaring;

verzoekt de regering, bij de invoering van "één persoon per paspoort" niet alleen alleenstaanden en personen zonder kinderen de eventuele kostenstijging voor hun rekening te laten krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze nader gewijzigde motie is ondertekend door de leden Pechtold en Azough. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 20 (31324, R1844).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komen de amendementen-Brinkman (stuk nrs. 8, I tot en met III).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze amendementen hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij zijn verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf over de moties.

De heer Brinkman (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie is tegen lastenverzwaring voor gezinnen met kinderen. Deze wijziging van de Paspoortwet zorgt ervoor dat de ouders met kinderen mogelijk met extra kosten worden opgescheept. Met zowel de motie-Knops op stuk nr. 13 als de motie-Heijnen op stuk nr. 14 wordt beoogd, de kosten min of meer te middelen. Dit is echter een doekje voor het bloeden. De fracties van het CDA en de PvdA hebben namelijk in het Europees Parlement wel voor deze wijziging gestemd, en zijn daarmee direct verantwoordelijk voor deze lastenverzwaring.

De voorzitter:

U mag alleen uw eigen stem toelichten.

De heer Brinkman (PVV):

Daar kom ik nu op.

De PVV vindt het daarnaast onterecht dat gezinnen zonder kinderen de kosten meebetalen bij enige beperking van deze kosten voor gezinnen met kinderen. Derhalve stemt de PVV tegen de motie-Knops en de motie-Heijnen stemmen, maar wel voor de motie-Pechtold/Azough op stuk nr. 17.

In stemming komt de motie-Knops (31324, R1844, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Heijnen (31324, R1844, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31324, R1844, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Pechtold/Azough (31324, R1844, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven