Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het verslag van de Nationale ombudsman over 2007 (31363), te weten:

- de motie-Pechtold c.s. over het domein van de Nationale ombudsman (31363, nr. 4).

(Zie vergadering van 1 juli 2008.)

De voorzitter:

De motie-Pechtold c.s. (31363, nr. 4) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nationale ombudsman constateert dat de overheid voor veel burgers een groter domein vertegenwoordigt dan het strikt juridische;

constaterende dat in de kabinetsreactie een terughoudende positie wordt ingenomen ten aanzien van de reikwijdte van de bevoegdheid van de Nationale ombudsman bij aan de overheid gelieerde organisaties;

verzoekt de regering, in overleg met de Kamer met de Nationale ombudsman in gesprek te gaan over hoe deze onduidelijkheid kan worden weggenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 7 (31363)

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven