Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de algemene politieke beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar 2009 (31700), te weten:

- de motie-Kant/Halsema over reparatie van het koopkrachtverlies voor de laagste inkomens (31700, nr. 4);

- de motie-Kant/Halsema over een voorstel om het koopkrachtverlies voor chronisch zieken en gehandicapten te voorkomen (31700, nr. 5);

- de motie-Kant/Halsema over verlaging van de nominale premie voor de basisverzekering (31700, nr. 6);

- de motie-Kant c.s. over het afzien van de doorwerkbonus (31700, nr. 7);

- de motie-Kant c.s. over ten minste één conciërge of ondersteunende kracht op basisscholen (31700, nr. 8);

- de motie-Van Geel c.s. over het ten goede laten komen van maximaal 165 mln. van incidentele opbrengsten uit staatsdeelnemingen voor extra investeringen in infrastructurele knelpunten (31700, nr. 10);

- de motie-Rutte over het aanpassen van Europese verdragen die beletsels opwerpen bij het opzetten en uitvoeren van immigratiebeleid (31700, nr. 11);

- de motie-Rutte c.s. over het afzien van het voornemen om ouderen met een aanvullend pensioen extra te belasten (31700, nr. 12);

- de motie-Rutte c.s. over het toepassen van snelrecht bij geweldsmisdrijven tegen werknemers in de dienstverlenende sector (31700, nr. 13);

- de motie-Rutte c.s. over het onmogelijk maken van het opleggen van een taakstraf voor ernstige geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven (31700, nr. 14);

- de motie-Hamer c.s. over het uitwerken van een aantal aanvullende voorstellen vóór de algemene financiële beschouwingen (31700, nr. 15);

- de motie-Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (31700, nr. 16);

- de motie-Slob c.s. over het meerjarig toevoegen van middelen aan een aantal begrotingen en het uitwerken van voorstellen daartoe (31700, nr. 17);

- de motie-Halsema/Kant over een garantie dat de laagste inkomens in 2009 niet meer kwijt zijn aan kinderopvang dan dit jaar (31700, nr. 18);

- de motie-Halsema over een fiscale regeling waarbij woningeigenaren een euro van de overheid bijgepast zien bij elke euro die zij in energiebesparing van hun woning steken (31700, nr. 19);

- de motie-Halsema over het ook van toepassing verklaren van de doelstelling van 25% vrouwen aan de top voor de functie van secretaris-generaal (31700, nr. 20);

- de motie-Pechtold c.s. over een politiek akkoord om de financiering van een substantiële verhoging van de onderwijskwaliteit in Nederland voor de komende tien jaar zeker te stellen (31700. nr. 22);

- de motie-Thieme/Halsema over het uitbreiden van het regeerakkoord met een wereld effect rapportage (31700, nr. 24);

- de motie-Van der Vlies c.s. over het duidelijk communiceren van aansprekende en concrete voorbeelden van lik-op-stukbeleid (31700, nr. 26);

- de motie-Verdonk over een eerlijk en open overzicht van de totale kosten van het generaal pardon (31700, nr. 27);

- de motie-Verdonk over het binnen twee weken volledig duidelijkheid geven over de kosten van het generaal pardon (31700, nr. 28).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Aangezien de motie van de heer Wilders een motie van wantrouwen betreft, stel ik voor, hier als eerste over te stemmen.

Ik geef eerst gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Kant (SP):

Voorzitter. Wij hebben behoefte aan een stemverklaring omdat uit ons stemgedrag misschien afgeleid wordt dat wij vertrouwen zouden hebben in het kabinet. Ik denk dat mijn conclusie aan het eind van het debat duidelijk was. Net als een groot deel van de Nederlandse bevolking hebben wij geen vertrouwen in het kabinet, omdat het ten eerste beloften die het heeft gedaan, niet waarmaakt en ten tweede geen goede oplossingen biedt voor maatschappelijke problemen. Toch zullen wij niet voor de motie van de heer Wilders stemmen, omdat zijn motivatie natuurlijk in de context gezet moet worden van alle woorden die hij de afgelopen twee dagen in de Kamer heeft gesproken. Van die woorden willen wij uiteraard afstand nemen. Het schofferen van een bevolkingsgroep, een deel van onze Nederlandse bevolking, is volstrekt verwerpelijk en niet acceptabel. Daarom zullen wij tegen de motie stemmen.

In stemming komt de motie-Wilders (31700, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant/Halsema (31700, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant/Halsema (31700, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant/Halsema (31700, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant c.s. (31700, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant c.s. (31700, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Geel c.s. (31700, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rutte (31700, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rutte c.s. (31700, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rutte c.s. (31700, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Rutte (VVD):

Nu deze motie is aangenomen, wil ik graag een brief van de regering ontvangen over hoe zij deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

De regering heeft het gehoord, maar wij zullen ook het stenogram doorzenden. U zult zeker een antwoord krijgen.

In stemming komt de motie-Rutte c.s. (31700, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hamer c.s. (31700, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (31700, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Halsema/Kant (31700, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties er, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema (31700, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema (31700, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (31700, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Halsema (31700, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (31700, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verdonk (31700, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verdonk (31700, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Sluiting 22.32 uur

Naar boven