Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over de tarieven voor transport van elektriciteit en gas, te weten:

- de motie-Vendrik/Graus over het teruggeven van niet-redelijke winsten van netbedrijven (29023, nr. 62).

(Zie vergadering van 10 september 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven