Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van wet

Uitvoering van verordening (EG) nr.861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (Pb EU L199) (Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen) - 31596

 • Lijst van ingekomen stukkenminister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 17 september 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Voortgangsbrief voorkomen overkreditering en schulden - 24515-140

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 15 september 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel verzoek Van Dam over appreciatie van een wo in België waaruit zou blijken dat ratten sneller overlijden door gsm-straling (RvW 25-06) - 27561-35

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 12 september 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verlenging Beheerplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2005-2008 - 27625-123

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 15 september 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nationaal Strategisch Rapportage Sociale Bescherming en Insluiting - 27813-30

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 15 september 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Filteren van websites met kinderpornografische afbeeldingen - 28684-166

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 15 september 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapporten impact evaluatie primair onderwijs Oeganda en Zambia en beleidsreactie - 29237-77

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 12 september 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Substitutie van zorg - 29247-79

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 september 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport IGZ-NPCF telefonische bereikbaarheid huisartsen - 29247-80

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 september 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport "Red de reclassering. Een enquête onder reclasseringswerkers" - 29270-22

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 12 september 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van Raak (03-06-08) inzake extra bonnen ivm politiestakingen - 29628-98

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 11 september 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Jansen inzake vergunning voor nieuwe kerncentrales - 30429-12

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 11 september 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Concretisering microfinanciering Nederland - 31311-20

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 11 september 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kosten zwerfafval en afvalstoffenheffing - 31337-11

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 16 september 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kennisbehoud zeevaart IVW i.v.m. overdracht taken - 31409-8

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 12 september 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Reactie op afschrift brief van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen - 2008Z02201

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 september 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie verzoek cie op brief aan Dierenbescherming betreffend trainingsmethoden paarden - 2008Z02232

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 10 september 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Naar boven