Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet inzake Intrekking van diverse wetten, die hun betekenis verloren hebben, op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (31008).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

zes, van de minister van Buitenlandse Zaken te weten:

 • een, over visumvrijstelling Zuid-Koreanen (19637, nr. 1151);

 • een, inzake de situatie in het Midden-Oosten (23432, nr. 223);

 • een, over de in voorbereiding zijnde verdragen (23530, nr. 72);

 • een, over het sluiten van uitvoeringsverdragen (23908, R1519, nr. 77);

 • een, inzake voornemen tot verlenging van verdragen (24493, R1557, nr. 29);

 • een, ten geleide van Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, met bijlagen; Luxemburg, 26 oktober 2004 (Trb. 2006, 83) (31010);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de agenda van de Raad Algemene en Externe betrekkingen (21501-02, nr. 745);

twee, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten;

 • een, inzake de ontwikkelingen in Soedan (29237, nr. 58);

 • een, over de uitvoering Stabiliteitstoets (30800-V, nr. 85);

drie, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, over humanitaire noden van Iraakse vluchtelingen (30800-V en 23432, nr. 84);

 • een, over coherentie van het ontwikkelingsbeleid in Europa (29234, nr. 56);

 • een, ten geleide van afschrift van brief aan het European Centre for Development (ECDPM) (30800-V, nr. 83);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van aanbieding van acht fiches (22112, nr. 518);

zes, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over het juridische regime belspelletjes op televisie (24557, nr. 75);

 • een, over het rapport "Hoe zetten we ze 't betaald?" (28642, nr. 19);

 • een, inzake reactie op het Nationaal Onderzoek Winkelcriminaliteit (28684, nr. 112);

 • een, over gedragsbeïnvloeding jeugdigen (30332, nr. 10);

 • een, ten geleide van het "Addendum to Compliance Report" (30374 en 30800-VI, nr. 5);

 • een, inzake beantwoording van vragen van het lid Van Haersma Buma (30800-VI en 29754, nr. 84);

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van agenda Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (23490, nr. 450);

drie, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, ten geleide van rapport "Verminderde zelfredzaamheid en rampenplannen" (26956, nr. 49);

 • een, ten geleide van het eindrapport van het "Feitenonderzoek politiekorps Gelderland-Midden" (29628, nr. 44);

 • een, over de stand van zaken op het gebied van rampenbestrijding (29668, nr. 13);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van rapport "Stemmachines, een verweesd dossier" (30800-VII, nr. 46);

drie, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, inzake invoering lumpsumbekostiging in het primair onderwijs (29736, nr. 44);

 • een, inzake uitvoering motie-Lambrechts c.s. 30800-VIII, nr. 33 (30800-VIII, nr. 117);

 • een, ten geleide van rapport over verschillen in cijfers centraal examen en schoolexamen (30800-VIII, nr. 118);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake reactie op brief van de VNG (30800-IXB en 30800-VII, nr. 35);

een, van de staatssecretarissen van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake evaluatie 2003-2006 van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) (29515, nr. 187);

twee, van de minister van Defensie, te weten:

 • een, ten geleide van verslag EU-ministers van Defensie in Wiesbaden (21501-28, nr. 39);

 • een, inzake beantwoording vragen vaste commissie voor Defensie (30800-X en 27925, nr. 82);

drie, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over lood in drinkwater (26076, nr. 4);

 • een, inzake beantwoording vragen van het (oud-)lid Van Lith over risico's van Legionella in koeltorens (26442, nr. 28);

 • een, over de duurzame leefomgeving (30196 en 30800-XI, nr. 14);

een, van de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken, over de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa (29575, nr. 15);

drie, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, te weten:

 • een, over de consequenties van de huurstijging voor de periode 1 juli 2007 - 30 juni 2008 (27926, nr. 113);

 • een, over het huurbeleid en de verschuiving van de datum huurverhoging (27926, nr. 114);

 • een, over de verwerking van de restant taakstelling huurtoeslag (30800-XI, nr. 93);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over de actualisatie uitwerking kabinetsstandpunt Schiphol (29665, nr. 44);

drie, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van verslag op het rapport "Marktwerking: Time-out" (24036, nr. 327);

 • een, inzake informatie over de MEP (28665, nr. 89);

 • een, inzake richtsnoeren regionale steunmaatregelen 2007-2013 van de Europese Commissie (30800-XIII, nr. 45);

zes, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over technische vereenvoudiging van de cross compliance regelgeving (21501-32, nr. 213);

 • een, over de problemen van zogenoemde "vetmelkers" (28625, nr. 41);

 • een, over de wijziging besluit tijdelijke regeling maatregelen ter wering van Aviaire Influenza (28807, nr. 120);

 • een, inzake kabinetsstandpunt rapport van de Commissie van Wijzen DLG (29576, nr. 36);

 • een, over de voortgang pachtprijzen voor tuinland en agrarische woningen (30448 en 27924, nr. 19);

 • een, ten geleide van onderzoeksrapport "Klimaat voor verzekeren" (30800-XIV, nr. 89):

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën, inzake de aangenomen motie-Verhagen/Rutte 30800, nr. 13 (30800, nr. 58);

twee, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over de wijze van uitvoering amendement-Verburg/Bussemaker 30800-XV, nr. 34 (29817 en 30800-B, nr. 29);

 • een, ten geleide van rapport van de Wet werk en bijstand (30545, nr. 14);

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te weten:

 • een, over de in- en uitvoering van de Wmo (29538, nr. 38);

 • een, over de gevolgen van aanbestedingen van hulp bij het huishouden (29538, nr. 40);

een, van de vaste commissie voor Europese Zaken, inzake het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2007 (22112, nr. 515);

een, van het lid Arib, over de verdediging voorstel van wet van de leden Arib en Van Vliet tot instelling van een Kinderombudsman, door alleen het lid Arib (28102, nr. 4);

een, van de Tijdelijke commissie Subsidiariteitstoets, over de vierentwintig voorstellen te onderwerpen aan de subsidiariteitstoets (22112, nr. 516);

een, van het lid Waalkens, inzake voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen van seksuele handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren) (31009).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de brief van mevrouw Wagemans;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake uitnodiging kennismakingsoverleg;

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over de Islamitische basisschool Abraham el Khaliel;

 • een, inzake evaluatie Besluit samenwerking VO-BVE;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over openstaande toezeggingen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. de volgende adressen:

een, van mevrouw J. Olule te Amsterdam, met betrekking tot een verzoek om een betalingsregeling voor een belastingschuld;

een, van mevrouw G. Demirtas te Apeldoorn, met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van een belastingschuld;

een, van mevrouw M.W. van der Wal-Korenhof te Hellevoetsluis, met betrekking tot heffingskorting;

een, van mevrouw R.N.G.M. Mooren te Maastricht, met betrekking tot een klacht tegen de IB-Groep inzake basistoelage voor haar dochter;

een, van mevrouw M.H.G. Peute-Verbeek te Venlo, met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van een belastingschuld;

een, van mevrouw I.A. v.d. Hell-de Boer te 's-Hertogenbosch, met betrekking tot een betalingsregeling voor een belastingschuld;

een, van H.L. Heideman te Almelo, met betrekking tot terugvordering ziekenfondspremie;

een, van A. Draat te Rotterdam, met betrekking tot een verblijfsvergunning voor mevrouw E.V. Goncalves;

een, van M.N. van der Lee te Den Haag, met betrekking tot een klacht inzake afhandeling beroepschrift;

een, van mevrouw M.A.H.E. Weerwag te Zoetermeer, met betrekking tot een klacht over de belastingdienst;

een, van R. Dostzada en A. Hosseini-Dostzada te Putten, met betrekking tot een betalingsregeling;

een, van F.A.M. van Schaik te Nieuwegein, met betrekking tot een klacht over voorlopige teruggave 2006 en aangifte inkomstenbelasting 2006;

een, van J.A. van der Ark te Den Bosch, met betrekking tot een belastingaanslag IB/PV over 2006.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de verzoekschriften.

Naar boven