Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de benoeming tweede substituut Nationale ombudsman (31003, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie te besluiten en mevrouw mr. A. Stehouwer per 1 juni 2007 te benoemen.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven