Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet 1993 en het Wetboek van Strafvordering in verband met de taken en bevoegdheden van de Koninklijke marechaussee en de bijstand aan de Koninklijke marechaussee (30557), en over:

- de motie-Brinkman over een eventuele rol van de Koninklijke Marechaussee bij bewaking en beveiliging (30557, nr. 9).

(Zie vergadering van 17 april 2007.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Brinkman (30557, nr. 9) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt het amendement-Anker (stuk nr. 8, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 8 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II tot en met IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven